7.7

श्लोक
ਕੇਕੀਕਣ੍ਠਾਭਨੀਲਂ ਸੁਰਵਰਵਿਲਸਦ੍ਵਿਪ੍ਰਪਾਦਾਬ੍ਜਚਿਹ੍ਨਂ
ਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰਸਿਜਨਯਨਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮ੍।
ਪਾਣੌ ਨਾਰਾਚਚਾਪਂ ਕਪਿਨਿਕਰਯੁਤਂ ਬਨ੍ਧੁਨਾ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ
ਨੌਮੀਡ੍ਯਂ ਜਾਨਕੀਸ਼ਂ ਰਘੁਵਰਮਨਿਸ਼ਂ ਪੁਸ਼੍ਪਕਾਰੂਢਰਾਮਮ੍।।1।।
ਕੋਸਲੇਨ੍ਦ੍ਰਪਦਕਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਲੌ ਕੋਮਲਾਵਜਮਹੇਸ਼ਵਨ੍ਦਿਤੌ।
ਜਾਨਕੀਕਰਸਰੋਜਲਾਲਿਤੌ ਚਿਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ਮਨਭਰਿਙ੍ਗਸਡ੍ਗਿਨੌ।।2।।
ਕੁਨ੍ਦਇਨ੍ਦੁਦਰਗੌਰਸੁਨ੍ਦਰਂ ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਤਿਮਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍।
ਕਾਰੁਣੀਕਕਲਕਞ੍ਜਲੋਚਨਂ ਨੌਮਿ ਸ਼ਂਕਰਮਨਂਗਮੋਚਨਮ੍।।3।।

दोहा/सोरठा
ਰਹਾ ਏਕ ਦਿਨ ਅਵਧਿ ਕਰ ਅਤਿ ਆਰਤ ਪੁਰ ਲੋਗ।
ਜਹਤਹਸੋਚਹਿਂ ਨਾਰਿ ਨਰ ਕਰਿਸ ਤਨ ਰਾਮ ਬਿਯੋਗ।।
ਸਗੁਨ ਹੋਹਿਂ ਸੁਂਦਰ ਸਕਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਸਬ ਕੇਰ।
ਪ੍ਰਭੁ ਆਗਵਨ ਜਨਾਵ ਜਨੁ ਨਗਰ ਰਮ੍ਯ ਚਹੁਫੇਰ।।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਦਿ ਮਾਤੁ ਸਬ ਮਨ ਅਨਂਦ ਅਸ ਹੋਇ।
ਆਯਉ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਜ ਜੁਤ ਕਹਨ ਚਹਤ ਅਬ ਕੋਇ।।
ਭਰਤ ਨਯਨ ਭੁਜ ਦਚ੍ਛਿਨ ਫਰਕਤ ਬਾਰਹਿਂ ਬਾਰ।
ਜਾਨਿ ਸਗੁਨ ਮਨ ਹਰਸ਼ ਅਤਿ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਬਿਚਾਰ।।

Kaanda: 

Type: 

Language: