punjabi

7.7

श्लोक
ਕੇਕੀਕਣ੍ਠਾਭਨੀਲਂ ਸੁਰਵਰਵਿਲਸਦ੍ਵਿਪ੍ਰਪਾਦਾਬ੍ਜਚਿਹ੍ਨਂ
ਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸਰਸਿਜਨਯਨਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮ੍।
ਪਾਣੌ ਨਾਰਾਚਚਾਪਂ ਕਪਿਨਿਕਰਯੁਤਂ ਬਨ੍ਧੁਨਾ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਂ
ਨੌਮੀਡ੍ਯਂ ਜਾਨਕੀਸ਼ਂ ਰਘੁਵਰਮਨਿਸ਼ਂ ਪੁਸ਼੍ਪਕਾਰੂਢਰਾਮਮ੍।।1।।
ਕੋਸਲੇਨ੍ਦ੍ਰਪਦਕਞ੍ਜਮਞ੍ਜੁਲੌ ਕੋਮਲਾਵਜਮਹੇਸ਼ਵਨ੍ਦਿਤੌ।
ਜਾਨਕੀਕਰਸਰੋਜਲਾਲਿਤੌ ਚਿਨ੍ਤਕਸ੍ਯ ਮਨਭਰਿਙ੍ਗਸਡ੍ਗਿਨੌ।।2।।
ਕੁਨ੍ਦਇਨ੍ਦੁਦਰਗੌਰਸੁਨ੍ਦਰਂ ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਤਿਮਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍।
ਕਾਰੁਣੀਕਕਲਕਞ੍ਜਲੋਚਨਂ ਨੌਮਿ ਸ਼ਂਕਰਮਨਂਗਮੋਚਨਮ੍।।3।।

7.7.130

चौपाई
ਯਹ ਸੁਭ ਸਂਭੁ ਉਮਾ ਸਂਬਾਦਾ। ਸੁਖ ਸਂਪਾਦਨ ਸਮਨ ਬਿਸ਼ਾਦਾ।।
ਭਵ ਭਂਜਨ ਗਂਜਨ ਸਂਦੇਹਾ। ਜਨ ਰਂਜਨ ਸਜ੍ਜਨ ਪ੍ਰਿਯ ਏਹਾ।।
ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ ਜੇ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਏਹਿ ਸਮ ਪ੍ਰਿਯ ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ।।
ਰਘੁਪਤਿ ਕਰਿਪਾਜਥਾਮਤਿ ਗਾਵਾ। ਮੈਂ ਯਹ ਪਾਵਨ ਚਰਿਤ ਸੁਹਾਵਾ।।
ਏਹਿਂ ਕਲਿਕਾਲ ਨ ਸਾਧਨ ਦੂਜਾ। ਜੋਗ ਜਗ੍ਯ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ।।
ਰਾਮਹਿ ਸੁਮਿਰਿਅ ਗਾਇਅ ਰਾਮਹਿ। ਸਂਤਤ ਸੁਨਿਅ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਮਹਿ।।
ਜਾਸੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਡ਼ ਬਾਨਾ। ਗਾਵਹਿਂ ਕਬਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਂਤ ਪੁਰਾਨਾ।।
ਤਾਹਿ ਭਜਹਿ ਮਨ ਤਜਿ ਕੁਟਿਲਾਈ। ਰਾਮ ਭਜੇਂ ਗਤਿ ਕੇਹਿਂ ਨਹਿਂ ਪਾਈ।।

7.7.129

चौपाई
ਰਾਮ ਕਥਾ ਗਿਰਿਜਾ ਮੈਂ ਬਰਨੀ। ਕਲਿ ਮਲ ਸਮਨਿ ਮਨੋਮਲ ਹਰਨੀ।।
ਸਂਸਰਿਤਿ ਰੋਗ ਸਜੀਵਨ ਮੂਰੀ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਗਾਵਹਿਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸੂਰੀ।।
ਏਹਿ ਮਹਰੁਚਿਰ ਸਪ੍ਤ ਸੋਪਾਨਾ। ਰਘੁਪਤਿ ਭਗਤਿ ਕੇਰ ਪਂਥਾਨਾ।।
ਅਤਿ ਹਰਿ ਕਰਿਪਾ ਜਾਹਿ ਪਰ ਹੋਈ। ਪਾਉਦੇਇ ਏਹਿਂ ਮਾਰਗ ਸੋਈ।।
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਸਿਦ੍ਧਿ ਨਰ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਯਹ ਕਥਾ ਕਪਟ ਤਜਿ ਗਾਵਾ।।
ਕਹਹਿਂ ਸੁਨਹਿਂ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਰਹੀਂ। ਤੇ ਗੋਪਦ ਇਵ ਭਵਨਿਧਿ ਤਰਹੀਂ।।
ਸੁਨਿ ਸਬ ਕਥਾ ਹਰਿਦਯਅਤਿ ਭਾਈ। ਗਿਰਿਜਾ ਬੋਲੀ ਗਿਰਾ ਸੁਹਾਈ।।
ਨਾਥ ਕਰਿਪਾਮਮ ਗਤ ਸਂਦੇਹਾ। ਰਾਮ ਚਰਨ ਉਪਜੇਉ ਨਵ ਨੇਹਾ।।

7.7.128

चौपाई
ਮਤਿ ਅਨੁਰੂਪ ਕਥਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ੀ। ਜਦ੍ਯਪਿ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਪ੍ਤ ਕਰਿ ਰਾਖੀ।।
ਤਵ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇਖਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਤਬ ਮੈਂ ਰਘੁਪਤਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ।।
ਯਹ ਨ ਕਹਿਅ ਸਠਹੀ ਹਠਸੀਲਹਿ। ਜੋ ਮਨ ਲਾਇ ਨ ਸੁਨ ਹਰਿ ਲੀਲਹਿ।।
ਕਹਿਅ ਨ ਲੋਭਿਹਿ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਕਾਮਿਹਿ। ਜੋ ਨ ਭਜਇ ਸਚਰਾਚਰ ਸ੍ਵਾਮਿਹਿ।।
ਦ੍ਵਿਜ ਦ੍ਰੋਹਿਹਿ ਨ ਸੁਨਾਇਅ ਕਬਹੂ ਸੁਰਪਤਿ ਸਰਿਸ ਹੋਇ ਨਰਿਪ ਜਬਹੂ।
ਰਾਮ ਕਥਾ ਕੇ ਤੇਇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹ ਕੇਂ ਸਤਸਂਗਤਿ ਅਤਿ ਪ੍ਯਾਰੀ।।
ਗੁਰ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੀਤਿ ਰਤ ਜੇਈ। ਦ੍ਵਿਜ ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਈ।।
ਤਾ ਕਹਯਹ ਬਿਸੇਸ਼ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਰਿਯ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਰਾਈ।।

7.7.127

चौपाई
ਸੋਇ ਸਰ੍ਬਗ੍ਯ ਗੁਨੀ ਸੋਇ ਗ੍ਯਾਤਾ। ਸੋਇ ਮਹਿ ਮਂਡਿਤ ਪਂਡਿਤ ਦਾਤਾ।।
ਧਰ੍ਮ ਪਰਾਯਨ ਸੋਇ ਕੁਲ ਤ੍ਰਾਤਾ। ਰਾਮ ਚਰਨ ਜਾ ਕਰ ਮਨ ਰਾਤਾ।।
ਨੀਤਿ ਨਿਪੁਨ ਸੋਇ ਪਰਮ ਸਯਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਨੀਕ ਤੇਹਿਂ ਜਾਨਾ।।
ਸੋਇ ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਸੋਇ ਰਨਧੀਰਾ। ਜੋ ਛਲ ਛਾਡ਼ਿ ਭਜਇ ਰਘੁਬੀਰਾ।।
ਧਨ੍ਯ ਦੇਸ ਸੋ ਜਹਸੁਰਸਰੀ। ਧਨ੍ਯ ਨਾਰਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਅਨੁਸਰੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਭੂਪੁ ਨੀਤਿ ਜੋ ਕਰਈ। ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਦ੍ਵਿਜ ਨਿਜ ਧਰ੍ਮ ਨ ਟਰਈ।।
ਸੋ ਧਨ ਧਨ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮ ਗਤਿ ਜਾਕੀ। ਧਨ੍ਯ ਪੁਨ੍ਯ ਰਤ ਮਤਿ ਸੋਇ ਪਾਕੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਘਰੀ ਸੋਇ ਜਬ ਸਤਸਂਗਾ। ਧਨ੍ਯ ਜਨ੍ਮ ਦ੍ਵਿਜ ਭਗਤਿ ਅਭਂਗਾ।।

7.7.126

चौपाई
ਕਹੇਉਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰਵਨ ਛੂਟਹਿਂ ਭਵ ਪਾਸਾ।।
ਪ੍ਰਨਤ ਕਲ੍ਪਤਰੁ ਕਰੁਨਾ ਪੁਂਜਾ। ਉਪਜਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਪਦ ਕਂਜਾ।।
ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਜਨਿਤ ਅਘ ਜਾਈ। ਸੁਨਹਿਂ ਜੇ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਨ ਲਾਈ।।
ਤੀਰ੍ਥਾਟਨ ਸਾਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਜੋਗ ਬਿਰਾਗ ਗ੍ਯਾਨ ਨਿਪੁਨਾਈ।।
ਨਾਨਾ ਕਰ੍ਮ ਧਰ੍ਮ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨਾ। ਸਂਜਮ ਦਮ ਜਪ ਤਪ ਮਖ ਨਾਨਾ।।
ਭੂਤ ਦਯਾ ਦ੍ਵਿਜ ਗੁਰ ਸੇਵਕਾਈ। ਬਿਦ੍ਯਾ ਬਿਨਯ ਬਿਬੇਕ ਬਡ਼ਾਈ।।
ਜਹਲਗਿ ਸਾਧਨ ਬੇਦ ਬਖਾਨੀ। ਸਬ ਕਰ ਫਲ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਵਾਨੀ।।
ਸੋ ਰਘੁਨਾਥ ਭਗਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗਾਈ। ਰਾਮ ਕਰਿਪਾਕਾਹੂਏਕ ਪਾਈ।।

7.7.125

चौपाई
ਮੈ ਕਰਿਤ੍ਕਰਿਤ੍ਯ ਭਯਉਤਵ ਬਾਨੀ। ਸੁਨਿ ਰਘੁਬੀਰ ਭਗਤਿ ਰਸ ਸਾਨੀ।।
ਰਾਮ ਚਰਨ ਨੂਤਨ ਰਤਿ ਭਈ। ਮਾਯਾ ਜਨਿਤ ਬਿਪਤਿ ਸਬ ਗਈ।।
ਮੋਹ ਜਲਧਿ ਬੋਹਿਤ ਤੁਮ੍ਹ ਭਏ। ਮੋ ਕਹਨਾਥ ਬਿਬਿਧ ਸੁਖ ਦਏ।।
ਮੋ ਪਹਿਂ ਹੋਇ ਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਕਾਰਾ। ਬਂਦਉਤਵ ਪਦ ਬਾਰਹਿਂ ਬਾਰਾ।।
ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਾਮ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੁਮ੍ਹ ਸਮ ਤਾਤ ਨ ਕੋਉ ਬਡ਼ਭਾਗੀ।।
ਸਂਤ ਬਿਟਪ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰਿ ਧਰਨੀ। ਪਰ ਹਿਤ ਹੇਤੁ ਸਬਨ੍ਹ ਕੈ ਕਰਨੀ।।
ਸਂਤ ਹਰਿਦਯ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਾ ਕਬਿਨ੍ਹ ਪਰਿ ਕਹੈ ਨ ਜਾਨਾ।।
ਨਿਜ ਪਰਿਤਾਪ ਦ੍ਰਵਇ ਨਵਨੀਤਾ। ਪਰ ਦੁਖ ਦ੍ਰਵਹਿਂ ਸਂਤ ਸੁਪੁਨੀਤਾ।।
ਜੀਵਨ ਜਨ੍ਮ ਸੁਫਲ ਮਮ ਭਯਊ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਂਸਯ ਸਬ ਗਯਊ।।

7.7.124

चौपाई
ਸੁਮਿਰਿ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਨਾਨਾ। ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਹਰਸ਼ ਭੁਸੁਂਡਿ ਸੁਜਾਨਾ।।
ਮਹਿਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇਤਿ ਕਰਿ ਗਾਈ। ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭੁਤਾਈ।।
ਸਿਵ ਅਜ ਪੂਜ੍ਯ ਚਰਨ ਰਘੁਰਾਈ। ਮੋ ਪਰ ਕਰਿਪਾ ਪਰਮ ਮਰਿਦੁਲਾਈ।।
ਅਸ ਸੁਭਾਉ ਕਹੁਸੁਨਉਨ ਦੇਖਉ ਕੇਹਿ ਖਗੇਸ ਰਘੁਪਤਿ ਸਮ ਲੇਖਉ।
ਸਾਧਕ ਸਿਦ੍ਧ ਬਿਮੁਕ੍ਤ ਉਦਾਸੀ। ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਕਰਿਤਗ੍ਯ ਸਂਨ੍ਯਾਸੀ।।
ਜੋਗੀ ਸੂਰ ਸੁਤਾਪਸ ਗ੍ਯਾਨੀ। ਧਰ੍ਮ ਨਿਰਤ ਪਂਡਿਤ ਬਿਗ੍ਯਾਨੀ।।
ਤਰਹਿਂ ਨ ਬਿਨੁ ਸੇਏਮਮ ਸ੍ਵਾਮੀ। ਰਾਮ ਨਮਾਮਿ ਨਮਾਮਿ ਨਮਾਮੀ।।
ਸਰਨ ਗਏਮੋ ਸੇ ਅਘ ਰਾਸੀ। ਹੋਹਿਂ ਸੁਦ੍ਧ ਨਮਾਮਿ ਅਬਿਨਾਸੀ।।

7.7.123

चौपाई
ਸ਼੍ਲੋਕ ਵਿਨਿਚ੍ਸ਼੍ਰਿਤਂ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ਨ ਅਨ੍ਯਥਾ ਵਚਾਂਸਿ ਮੇ।
ਹਰਿਂ ਨਰਾ ਭਜਨ੍ਤਿ ਯੇਤਿਦੁਸ੍ਤਰਂ ਤਰਨ੍ਤਿ ਤੇ।।122ਗ।।
ਕਹੇਉਨਾਥ ਹਰਿ ਚਰਿਤ ਅਨੂਪਾ। ਬ੍ਯਾਸ ਸਮਾਸ ਸ੍ਵਮਤਿ ਅਨੁਰੁਪਾ।।
ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਇਹਇ ਉਰਗਾਰੀ। ਰਾਮ ਭਜਿਅ ਸਬ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਰਘੁਪਤਿ ਤਜਿ ਸੇਇਅ ਕਾਹੀ। ਮੋਹਿ ਸੇ ਸਠ ਪਰ ਮਮਤਾ ਜਾਹੀ।।
ਤੁਮ੍ਹ ਬਿਗ੍ਯਾਨਰੂਪ ਨਹਿਂ ਮੋਹਾ। ਨਾਥ ਕੀਨ੍ਹਿ ਮੋ ਪਰ ਅਤਿ ਛੋਹਾ।।
ਪੂਛਿਹੁਰਾਮ ਕਥਾ ਅਤਿ ਪਾਵਨਿ। ਸੁਕ ਸਨਕਾਦਿ ਸਂਭੁ ਮਨ ਭਾਵਨਿ।।
ਸਤ ਸਂਗਤਿ ਦੁਰ੍ਲਭ ਸਂਸਾਰਾ। ਨਿਮਿਸ਼ ਦਂਡ ਭਰਿ ਏਕਉ ਬਾਰਾ।।
ਦੇਖੁ ਗਰੁਡ਼ ਨਿਜ ਹਰਿਦਯਬਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਰਘੁਬੀਰ ਭਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ।।

7.7.122

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਕਲ ਜੀਵ ਜਗ ਰੋਗੀ। ਸੋਕ ਹਰਸ਼ ਭਯ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਯੋਗੀ।।
ਮਾਨਕ ਰੋਗ ਕਛੁਕ ਮੈਂ ਗਾਏ। ਹਹਿਂ ਸਬ ਕੇਂ ਲਖਿ ਬਿਰਲੇਨ੍ਹ ਪਾਏ।।
ਜਾਨੇ ਤੇ ਛੀਜਹਿਂ ਕਛੁ ਪਾਪੀ। ਨਾਸ ਨ ਪਾਵਹਿਂ ਜਨ ਪਰਿਤਾਪੀ।।
ਬਿਸ਼ਯ ਕੁਪਥ੍ਯ ਪਾਇ ਅਂਕੁਰੇ। ਮੁਨਿਹੁ ਹਰਿਦਯਕਾ ਨਰ ਬਾਪੁਰੇ।।
ਰਾਮ ਕਰਿਪਾਨਾਸਹਿ ਸਬ ਰੋਗਾ। ਜੌਂ ਏਹਿ ਭਾਿ ਬਨੈ ਸਂਯੋਗਾ।।
ਸਦਗੁਰ ਬੈਦ ਬਚਨ ਬਿਸ੍ਵਾਸਾ। ਸਂਜਮ ਯਹ ਨ ਬਿਸ਼ਯ ਕੈ ਆਸਾ।।
ਰਘੁਪਤਿ ਭਗਤਿ ਸਜੀਵਨ ਮੂਰੀ। ਅਨੂਪਾਨ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਭਲੇਹਿਂ ਸੋ ਰੋਗ ਨਸਾਹੀਂ। ਨਾਹਿਂ ਤ ਜਤਨ ਕੋਟਿ ਨਹਿਂ ਜਾਹੀਂ।।
ਜਾਨਿਅ ਤਬ ਮਨ ਬਿਰੁਜ ਗੋਸਾ। ਜਬ ਉਰ ਬਲ ਬਿਰਾਗ ਅਧਿਕਾਈ।।

Pages

Subscribe to RSS - punjabi