ayodhyakaanda

10.2.287

चौपाई
తాపస బేష జనక సియ దేఖీ. భయఉ పేము పరితోషు బిసేషీ..
పుత్రి పవిత్ర కిఏ కుల దోఊ. సుజస ధవల జగు కహ సబు కోఊ..
జితి సురసరి కీరతి సరి తోరీ. గవను కీన్హ బిధి అండ కరోరీ..
గంగ అవని థల తీని బడరే. ఏహిం కిఏ సాధు సమాజ ఘనేరే..
పితు కహ సత్య సనేహసుబానీ. సీయ సకుచ మహుమనహుసమానీ..
పుని పితు మాతు లీన్హ ఉర లాఈ. సిఖ ఆసిష హిత దీన్హి సుహాఈ..
కహతి న సీయ సకుచి మన మాహీం. ఇహాబసబ రజనీం భల నాహీం..
లఖి రుఖ రాని జనాయఉ రాఊ. హృదయసరాహత సీలు సుభాఊ..

10.2.286

चौपाई
ప్రియ పరిజనహి మిలీ బైదేహీ. జో జేహి జోగు భాి తేహి తేహీ..
తాపస బేష జానకీ దేఖీ. భా సబు బికల బిషాద బిసేషీ..
జనక రామ గుర ఆయసు పాఈ. చలే థలహి సియ దేఖీ ఆఈ..
లీన్హి లాఇ ఉర జనక జానకీ. పాహున పావన పేమ ప్రాన కీ..
ఉర ఉమగేఉ అంబుధి అనురాగూ. భయఉ భూప మను మనహుపయాగూ..
సియ సనేహ బటు బాఢ జోహా. తా పర రామ పేమ సిసు సోహా..
చిరజీవీ ముని గ్యాన బికల జను. బూడ లహేఉ బాల అవలంబను..
మోహ మగన మతి నహిం బిదేహ కీ. మహిమా సియ రఘుబర సనేహ కీ..

10.2.285

चौपाई
లఖి సనేహ సుని బచన బినీతా. జనకప్రియా గహ పాయ పునీతా..
దేబి ఉచిత అసి బినయ తుమ్హారీ. దసరథ ఘరిని రామ మహతారీ..
ప్రభు అపనే నీచహు ఆదరహీం. అగిని ధూమ గిరి సిర తిను ధరహీం..
సేవకు రాఉ కరమ మన బానీ. సదా సహాయ మహేసు భవానీ..
రఉరే అంగ జోగు జగ కో హై. దీప సహాయ కి దినకర సోహై..
రాము జాఇ బను కరి సుర కాజూ. అచల అవధపుర కరిహహిం రాజూ..
అమర నాగ నర రామ బాహుబల. సుఖ బసిహహిం అపనేం అపనే థల..
యహ సబ జాగబలిక కహి రాఖా. దేబి న హోఇ ముధా ముని భాషా..

10.2.284

चौपाई
రాని రాయ సన అవసరు పాఈ. అపనీ భాి కహబ సముఝాఈ..
రఖిఅహిం లఖను భరతు గబనహిం బన. జౌం యహ మత మానై మహీప మన..
తౌ భల జతను కరబ సుబిచారీ. మోరేం సౌచు భరత కర భారీ..
గూఢసనేహ భరత మన మాహీ. రహేం నీక మోహి లాగత నాహీం..
లఖి సుభాఉ సుని సరల సుబానీ. సబ భఇ మగన కరున రస రానీ..
నభ ప్రసూన ఝరి ధన్య ధన్య ధుని. సిథిల సనేహసిద్ధ జోగీ ముని..
సబు రనివాసు బిథకి లఖి రహేఊ. తబ ధరి ధీర సుమిత్రాకహేఊ..
దేబి దండ జుగ జామిని బీతీ. రామ మాతు సునీ ఉఠీ సప్రీతీ..

10.2.283

चौपाई
ఈస ప్రసాద అసీస తుమ్హారీ. సుత సుతబధూ దేవసరి బారీ..
రామ సపథ మైం కీన్హ న కాఊ. సో కరి కహఉసఖీ సతి భాఊ..
భరత సీల గున బినయ బడఈ. భాయప భగతి భరోస భలాఈ..
కహత సారదహు కర మతి హీచే. సాగర సీప కి జాహిం ఉలీచే..
జానఉసదా భరత కులదీపా. బార బార మోహి కహేఉ మహీపా..
కసేం కనకు మని పారిఖి పాఏ పురుష పరిఖిఅహిం సమయసుభాఏ
అనుచిత ఆజు కహబ అస మోరా. సోక సనేహసయానప థోరా..
సుని సురసరి సమ పావని బానీ. భఈం సనేహ బికల సబ రానీ..

10.2.282

चौपाई
సుని ససోచ కహ దేబి సుమిత్రా. బిధి గతి బడ బిపరీత బిచిత్రా..
జో సృజి పాలఇ హరఇ బహోరీ. బాల కేలి సమ బిధి మతి భోరీ..
కౌసల్యా కహ దోసు న కాహూ. కరమ బిబస దుఖ సుఖ ఛతి లాహూ..
కఠిన కరమ గతి జాన బిధాతా. జో సుభ అసుభ సకల ఫల దాతా..
ఈస రజాఇ సీస సబహీ కేం. ఉతపతి థితి లయ బిషహు అమీ కేం..
దేబి మోహ బస సోచిఅ బాదీ. బిధి ప్రపంచు అస అచల అనాదీ..
భూపతి జిఅబ మరబ ఉర ఆనీ. సోచిఅ సఖి లఖి నిజ హిత హానీ..
సీయ మాతు కహ సత్య సుబానీ. సుకృతీ అవధి అవధపతి రానీ..

10.2.281

चौपाई
ఏహి బిధి సకల మనోరథ కరహీం. బచన సప్రేమ సునత మన హరహీం..
సీయ మాతు తేహి సమయ పఠాఈం. దాసీం దేఖి సుఅవసరు ఆఈం..
సావకాస సుని సబ సియ సాసూ. ఆయఉ జనకరాజ రనివాసూ..
కౌసల్యాసాదర సనమానీ. ఆసన దిఏ సమయ సమ ఆనీ..
సీలు సనేహ సకల దుహు ఓరా. ద్రవహిం దేఖి సుని కులిస కఠోరా..
పులక సిథిల తన బారి బిలోచన. మహి నఖ లిఖన లగీం సబ సోచన..
సబ సియ రామ ప్రీతి కి సి మూరతీ. జను కరునా బహు బేష బిసూరతి..
సీయ మాతు కహ బిధి బుధి బాీ. జో పయ ఫేను ఫోర పబి టాీ..

10.2.280

चौपाई
ఏహి బిధి బాసర బీతే చారీ. రాము నిరఖి నర నారి సుఖారీ..
దుహు సమాజ అసి రుచి మన మాహీం. బిను సియ రామ ఫిరబ భల నాహీం..
సీతా రామ సంగ బనబాసూ. కోటి అమరపుర సరిస సుపాసూ..
పరిహరి లఖన రాము బైదేహీ. జేహి ఘరు భావ బామ బిధి తేహీ..
దాహిన దఇఉ హోఇ జబ సబహీ. రామ సమీప బసిఅ బన తబహీ..
మందాకిని మజ్జను తిహు కాలా. రామ దరసు ముద మంగల మాలా..
అటను రామ గిరి బన తాపస థల. అసను అమిఅ సమ కంద మూల ఫల..
సుఖ సమేత సంబత దుఇ సాతా. పల సమ హోహిం న జనిఅహిం జాతా..

10.2.279

चौपाई
కామద మే గిరి రామ ప్రసాదా. అవలోకత అపహరత బిషాదా..
సర సరితా బన భూమి బిభాగా. జను ఉమగత ఆన అనురాగా..
బేలి బిటప సబ సఫల సఫూలా. బోలత ఖగ మృగ అలి అనుకూలా..
తేహి అవసర బన అధిక ఉఛాహూ. త్రిబిధ సమీర సుఖద సబ కాహూ..
జాఇ న బరని మనోహరతాఈ. జను మహి కరతి జనక పహునాఈ..
తబ సబ లోగ నహాఇ నహాఈ. రామ జనక ముని ఆయసు పాఈ..
దేఖి దేఖి తరుబర అనురాగే. జహతహపురజన ఉతరన లాగే..
దల ఫల మూల కంద బిధి నానా. పావన సుందర సుధా సమానా..

10.2.278

चौपाई
జే మహిసుర దసరథ పుర బాసీ. జే మిథిలాపతి నగర నివాసీ..
హంస బంస గుర జనక పురోధా. జిన్హ జగ మగు పరమారథు సోధా..
లగే కహన ఉపదేస అనేకా. సహిత ధరమ నయ బిరతి బిబేకా..
కౌసిక కహి కహి కథా పురానీం. సముఝాఈ సబ సభా సుబానీం..
తబ రఘునాథ కోసికహి కహేఊ. నాథ కాలి జల బిను సబు రహేఊ..
ముని కహ ఉచిత కహత రఘురాఈ. గయఉ బీతి దిన పహర అఢఈ..
రిషి రుఖ లఖి కహ తేరహుతిరాజూ. ఇహాఉచిత నహిం అసన అనాజూ..
కహా భూప భల సబహి సోహానా. పాఇ రజాయసు చలే నహానా..

Pages

Subscribe to RSS - ayodhyakaanda