ayodhyakaanda

10.2.297

चौपाई
సభా సకుచ బస భరత నిహారీ. రామబంధు ధరి ధీరజు భారీ..
కుసమఉ దేఖి సనేహు సారా. బఢ బింధి జిమి ఘటజ నివారా..
సోక కనకలోచన మతి ఛోనీ. హరీ బిమల గున గన జగజోనీ..
భరత బిబేక బరాహబిసాలా. అనాయాస ఉధరీ తేహి కాలా..
కరి ప్రనాము సబ కహకర జోరే. రాము రాఉ గుర సాధు నిహోరే..
ఛమబ ఆజు అతి అనుచిత మోరా. కహఉబదన మృదు బచన కఠోరా..
హియసుమిరీ సారదా సుహాఈ. మానస తేం ముఖ పంకజ ఆఈ..
బిమల బిబేక ధరమ నయ సాలీ. భరత భారతీ మంజు మరాలీ..

10.2.296

चौपाई
కరి కుచాలి సోచత సురరాజూ. భరత హాథ సబు కాజు అకాజూ..
గఏ జనకు రఘునాథ సమీపా. సనమానే సబ రబికుల దీపా..
సమయ సమాజ ధరమ అబిరోధా. బోలే తబ రఘుబంస పురోధా..
జనక భరత సంబాదు సునాఈ. భరత కహాఉతి కహీ సుహాఈ..
తాత రామ జస ఆయసు దేహూ. సో సబు కరై మోర మత ఏహూ..
సుని రఘునాథ జోరి జుగ పానీ. బోలే సత్య సరల మృదు బానీ..
బిద్యమాన ఆపుని మిథిలేసూ. మోర కహబ సబ భాి భదేసూ..
రాఉర రాయ రజాయసు హోఈ. రాఉరి సపథ సహీ సిర సోఈ..

10.2.295

चौपाई
సురన్హ సుమిరి సారదా సరాహీ. దేబి దేవ సరనాగత పాహీ..
ఫేరి భరత మతి కరి నిజ మాయా. పాలు బిబుధ కుల కరి ఛల ఛాయా..
బిబుధ బినయ సుని దేబి సయానీ. బోలీ సుర స్వారథ జడజానీ..
మో సన కహహు భరత మతి ఫేరూ. లోచన సహస న సూఝ సుమేరూ..
బిధి హరి హర మాయా బడ భారీ. సోఉ న భరత మతి సకఇ నిహారీ..
సో మతి మోహి కహత కరు భోరీ. చందిని కర కి చండకర చోరీ..
భరత హృదయసియ రామ నివాసూ. తహకి తిమిర జహతరని ప్రకాసూ..
అస కహి సారద గఇ బిధి లోకా. బిబుధ బికల నిసి మానహుకోకా..

10.2.294

चौपाई
భరత బచన సుని దేఖి సుభాఊ. సహిత సమాజ సరాహత రాఊ..
సుగమ అగమ మృదు మంజు కఠోరే. అరథు అమిత అతి ఆఖర థోరే..
జ్యౌ ముఖ ముకుర ముకురు నిజ పానీ. గహి న జాఇ అస అదభుత బానీ..
భూప భరత ముని సహిత సమాజూ. గే జహబిబుధ కుముద ద్విజరాజూ..
సుని సుధి సోచ బికల సబ లోగా. మనహుమీనగన నవ జల జోగా..
దేవప్రథమ కులగుర గతి దేఖీ. నిరఖి బిదేహ సనేహ బిసేషీ..
రామ భగతిమయ భరతు నిహారే. సుర స్వారథీ హహరి హియహారే..
సబ కోఉ రామ పేమమయ పేఖా. భఉ అలేఖ సోచ బస లేఖా..

10.2.293

चौपाई
సుని తన పులకి నయన భరి బారీ. బోలే భరతు ధీర ధరి భారీ..
ప్రభు ప్రియ పూజ్య పితా సమ ఆపూ. కులగురు సమ హిత మాయ న బాపూ..
కౌసికాది ముని సచివ సమాజూ. గ్యాన అంబునిధి ఆపును ఆజూ..
సిసు సేవక ఆయసు అనుగామీ. జాని మోహి సిఖ దేఇఅ స్వామీ..
ఏహిం సమాజ థల బూఝబ రాఉర. మౌన మలిన మైం బోలబ బాఉర..
ఛోటే బదన కహఉబడ బాతా. ఛమబ తాత లఖి బామ బిధాతా..
ఆగమ నిగమ ప్రసిద్ధ పురానా. సేవాధరము కఠిన జగు జానా..
స్వామి ధరమ స్వారథహి బిరోధూ. బైరు అంధ ప్రేమహి న ప్రబోధూ..

10.2.292

चौपाई
సుని ముని బచన జనక అనురాగే. లఖి గతి గ్యాను బిరాగు బిరాగే..
సిథిల సనేహగునత మన మాహీం. ఆఏ ఇహాకీన్హ భల నాహీ..
రామహి రాయకహేఉ బన జానా. కీన్హ ఆపు ప్రియ ప్రేమ ప్రవానా..
హమ అబ బన తేం బనహి పఠాఈ. ప్రముదిత ఫిరబ బిబేక బడఈ..
తాపస ముని మహిసుర సుని దేఖీ. భఏ ప్రేమ బస బికల బిసేషీ..
సమఉ సముఝి ధరి ధీరజు రాజా. చలే భరత పహిం సహిత సమాజా..
భరత ఆఇ ఆగేం భఇ లీన్హే. అవసర సరిస సుఆసన దీన్హే..
తాత భరత కహ తేరహుతి రాఊ. తుమ్హహి బిదిత రఘుబీర సుభాఊ..

10.2.291

चौपाई
సో సుఖు కరము ధరము జరి జాఊ. జహన రామ పద పంకజ భాఊ..
జోగు కుజోగు గ్యాను అగ్యానూ. జహనహిం రామ పేమ పరధానూ..
తుమ్హ బిను దుఖీ సుఖీ తుమ్హ తేహీం. తుమ్హ జానహు జియ జో జేహి కేహీం..
రాఉర ఆయసు సిర సబహీ కేం. బిదిత కృపాలహి గతి సబ నీకేం..
ఆపు ఆశ్రమహి ధారిఅ పాఊ. భయఉ సనేహ సిథిల మునిరాఊ..
కరి ప్రనామ తబ రాము సిధాఏ. రిషి ధరి ధీర జనక పహిం ఆఏ..
రామ బచన గురు నృపహి సునాఏ. సీల సనేహ సుభాయసుహాఏ..
మహారాజ అబ కీజిఅ సోఈ. సబ కర ధరమ సహిత హిత హోఈ.

10.2.290

चौपाई
రామ భరత గున గనత సప్రీతీ. నిసి దంపతిహి పలక సమ బీతీ..
రాజ సమాజ ప్రాత జుగ జాగే. న్హాఇ న్హాఇ సుర పూజన లాగే..
గే నహాఇ గుర పహీం రఘురాఈ. బంది చరన బోలే రుఖ పాఈ..
నాథ భరతు పురజన మహతారీ. సోక బికల బనబాస దుఖారీ..
సహిత సమాజ రాఉ మిథిలేసూ. బహుత దివస భఏ సహత కలేసూ..
ఉచిత హోఇ సోఇ కీజిఅ నాథా. హిత సబహీ కర రౌరేం హాథా..
అస కహి అతి సకుచే రఘురాఊ. ముని పులకే లఖి సీలు సుభాఊ..
తుమ్హ బిను రామ సకల సుఖ సాజా. నరక సరిస దుహు రాజ సమాజా..

10.2.289

चौपाई
అగమ సబహి బరనత బరబరనీ. జిమి జలహీన మీన గము ధరనీ..
భరత అమిత మహిమా సును రానీ. జానహిం రాము న సకహిం బఖానీ..
బరని సప్రేమ భరత అనుభాఊ. తియ జియ కీ రుచి లఖి కహ రాఊ..
బహురహిం లఖను భరతు బన జాహీం. సబ కర భల సబ కే మన మాహీం..
దేబి పరంతు భరత రఘుబర కీ. ప్రీతి ప్రతీతి జాఇ నహిం తరకీ..
భరతు అవధి సనేహ మమతా కీ. జద్యపి రాము సీమ సమతా కీ..
పరమారథ స్వారథ సుఖ సారే. భరత న సపనేహుమనహునిహారే..
సాధన సిద్ధ రామ పగ నేహూ..మోహి లఖి పరత భరత మత ఏహూ..

10.2.288

चौपाई
సుని భూపాల భరత బ్యవహారూ. సోన సుగంధ సుధా ససి సారూ..
మూదే సజల నయన పులకే తన. సుజసు సరాహన లగే ముదిత మన..
సావధాన సును సుముఖి సులోచని. భరత కథా భవ బంధ బిమోచని..
ధరమ రాజనయ బ్రహ్మబిచారూ. ఇహాజథామతి మోర ప్రచారూ..
సో మతి మోరి భరత మహిమాహీ. కహై కాహ ఛలి ఛుఅతి న ఛాీ..
బిధి గనపతి అహిపతి సివ సారద. కబి కోబిద బుధ బుద్ధి బిసారద..
భరత చరిత కీరతి కరతూతీ. ధరమ సీల గున బిమల బిభూతీ..
సముఝత సునత సుఖద సబ కాహూ. సుచి సురసరి రుచి నిదర సుధాహూ..

Pages

Subscribe to RSS - ayodhyakaanda