verse

10.7.120

चौपाई
కహేఉగ్యాన సిద్ధాంత బుఝాఈ. సునహు భగతి మని కై ప్రభుతాఈ..
రామ భగతి చింతామని సుందర. బసఇ గరుడజాకే ఉర అంతర..
పరమ ప్రకాస రూప దిన రాతీ. నహిం కఛు చహిఅ దిఆ ఘృత బాతీ..
మోహ దరిద్ర నికట నహిం ఆవా. లోభ బాత నహిం తాహి బుఝావా..
ప్రబల అబిద్యా తమ మిటి జాఈ. హారహిం సకల సలభ సముదాఈ..
ఖల కామాది నికట నహిం జాహీం. బసఇ భగతి జాకే ఉర మాహీం..
గరల సుధాసమ అరి హిత హోఈ. తేహి మని బిను సుఖ పావ న కోఈ..
బ్యాపహిం మానస రోగ న భారీ. జిన్హ కే బస సబ జీవ దుఖారీ..
రామ భగతి మని ఉర బస జాకేం. దుఖ లవలేస న సపనేహుతాకేం..

10.7.119

चौपाई
గ్యాన పంథ కృపాన కై ధారా. పరత ఖగేస హోఇ నహిం బారా..
జో నిర్బిఘ్న పంథ నిర్బహఈ. సో కైవల్య పరమ పద లహఈ..
అతి దుర్లభ కైవల్య పరమ పద. సంత పురాన నిగమ ఆగమ బద..
రామ భజత సోఇ ముకుతి గోసాఈ. అనఇచ్ఛిత ఆవఇ బరిఆఈ..
జిమి థల బిను జల రహి న సకాఈ. కోటి భాి కోఉ కరై ఉపాఈ..
తథా మోచ్ఛ సుఖ సును ఖగరాఈ. రహి న సకఇ హరి భగతి బిహాఈ..
అస బిచారి హరి భగత సయానే. ముక్తి నిరాదర భగతి లుభానే..
భగతి కరత బిను జతన ప్రయాసా. సంసృతి మూల అబిద్యా నాసా..
భోజన కరిఅ తృపితి హిత లాగీ. జిమి సో అసన పచవై జఠరాగీ..

10.7.118

चौपाई
సోహమస్మి ఇతి బృత్తి అఖండా. దీప సిఖా సోఇ పరమ ప్రచండా..
ఆతమ అనుభవ సుఖ సుప్రకాసా. తబ భవ మూల భేద భ్రమ నాసా..
ప్రబల అబిద్యా కర పరివారా. మోహ ఆది తమ మిటఇ అపారా..
తబ సోఇ బుద్ధి పాఇ ఉిఆరా. ఉర గృహబైఠి గ్రంథి నిరుఆరా..
ఛోరన గ్రంథి పావ జౌం సోఈ. తబ యహ జీవ కృతారథ హోఈ..
ఛోరత గ్రంథి జాని ఖగరాయా. బిఘ్న అనేక కరఇ తబ మాయా..
రిద్ధి సిద్ధి ప్రేరఇ బహు భాఈ. బుద్ధహి లోభ దిఖావహిం ఆఈ..
కల బల ఛల కరి జాహిం సమీపా. అంచల బాత బుఝావహిం దీపా..
హోఇ బుద్ధి జౌం పరమ సయానీ. తిన్హ తన చితవ న అనహిత జానీ..

10.7.117

चौपाई
సునహు తాత యహ అకథ కహానీ. సముఝత బనఇ న జాఇ బఖానీ..
ఈస్వర అంస జీవ అబినాసీ. చేతన అమల సహజ సుఖ రాసీ..
సో మాయాబస భయఉ గోసాఈం. బ్యో కీర మరకట కీ నాఈ..
జడచేతనహి గ్రంథి పరి గఈ. జదపి మృషా ఛూటత కఠినఈ..
తబ తే జీవ భయఉ సంసారీ. ఛూట న గ్రంథి న హోఇ సుఖారీ..
శ్రుతి పురాన బహు కహేఉ ఉపాఈ. ఛూట న అధిక అధిక అరుఝాఈ..
జీవ హృదయతమ మోహ బిసేషీ. గ్రంథి ఛూట కిమి పరఇ న దేఖీ..
అస సంజోగ ఈస జబ కరఈ. తబహుకదాచిత సో నిరుఅరఈ..
సాత్త్విక శ్రద్ధా ధేను సుహాఈ. జౌం హరి కృపాహృదయబస ఆఈ..
జప తప బ్రత జమ నియమ అపారా. జే శ్రుతి కహ సుభ ధర్మ అచారా..

10.7.116

चौपाई
ఇహాన పచ్ఛపాత కఛు రాఖఉ బేద పురాన సంత మత భాషఉ.
మోహ న నారి నారి కేం రూపా. పన్నగారి యహ రీతి అనూపా..
మాయా భగతి సునహు తుమ్హ దోఊ. నారి బర్గ జానఇ సబ కోఊ..
పుని రఘుబీరహి భగతి పిఆరీ. మాయా ఖలు నర్తకీ బిచారీ..
భగతిహి సానుకూల రఘురాయా. తాతే తేహి డరపతి అతి మాయా..
రామ భగతి నిరుపమ నిరుపాధీ. బసఇ జాసు ఉర సదా అబాధీ..
తేహి బిలోకి మాయా సకుచాఈ. కరి న సకఇ కఛు నిజ ప్రభుతాఈ..
అస బిచారి జే ముని బిగ్యానీ. జాచహీం భగతి సకల సుఖ ఖానీ..

10.7.115

चौपाई
సుని భసుండి కే బచన భవానీ. బోలేఉ గరుడహరషి మృదు బానీ..
తవ ప్రసాద ప్రభు మమ ఉర మాహీం. సంసయ సోక మోహ భ్రమ నాహీం..
సునేఉపునీత రామ గున గ్రామా. తుమ్హరీ కృపాలహేఉబిశ్రామా..
ఏక బాత ప్రభు పూఉతోహీ. కహహు బుఝాఇ కృపానిధి మోహీ..
కహహిం సంత ముని బేద పురానా. నహిం కఛు దుర్లభ గ్యాన సమానా..
సోఇ ముని తుమ్హ సన కహేఉ గోసాఈం. నహిం ఆదరేహు భగతి కీ నాఈం..
గ్యానహి భగతిహి అంతర కేతా. సకల కహహు ప్రభు కృపా నికేతా..
సుని ఉరగారి బచన సుఖ మానా. సాదర బోలేఉ కాగ సుజానా..
భగతిహి గ్యానహి నహిం కఛు భేదా. ఉభయ హరహిం భవ సంభవ ఖేదా..

10.7.114

चौपाई
కాల కర్మ గున దోష సుభాఊ. కఛు దుఖ తుమ్హహి న బ్యాపిహి కాఊ..
రామ రహస్య లలిత బిధి నానా. గుప్త ప్రగట ఇతిహాస పురానా..
బిను శ్రమ తుమ్హ జానబ సబ సోఊ. నిత నవ నేహ రామ పద హోఊ..
జో ఇచ్ఛా కరిహహు మన మాహీం. హరి ప్రసాద కఛు దుర్లభ నాహీం..
సుని ముని ఆసిష సును మతిధీరా. బ్రహ్మగిరా భఇ గగన గీరా..
ఏవమస్తు తవ బచ ముని గ్యానీ. యహ మమ భగత కర్మ మన బానీ..
సుని నభగిరా హరష మోహి భయఊ. ప్రేమ మగన సబ సంసయ గయఊ..
కరి బినతీ ముని ఆయసు పాఈ. పద సరోజ పుని పుని సిరు నాఈ..
హరష సహిత ఏహిం ఆశ్రమ ఆయఉ ప్రభు ప్రసాద దుర్లభ బర పాయఉ.

10.7.113

चौपाई
సును ఖగేస నహిం కఛు రిషి దూషన. ఉర ప్రేరక రఘుబంస బిభూషన..
కృపాసింధు ముని మతి కరి భోరీ. లీన్హి ప్రేమ పరిచ్ఛా మోరీ..
మన బచ క్రమ మోహి నిజ జన జానా. ముని మతి పుని ఫేరీ భగవానా..
రిషి మమ మహత సీలతా దేఖీ. రామ చరన బిస్వాస బిసేషీ..
అతి బిసమయ పుని పుని పఛితాఈ. సాదర ముని మోహి లీన్హ బోలాఈ..
మమ పరితోష బిబిధ బిధి కీన్హా. హరషిత రామమంత్ర తబ దీన్హా..
బాలకరూప రామ కర ధ్యానా. కహేఉ మోహి ముని కృపానిధానా..
సుందర సుఖద మిహి అతి భావా. సో ప్రథమహిం మైం తుమ్హహి సునావా..
ముని మోహి కఛుక కాల తహరాఖా. రామచరితమానస తబ భాషా..

10.7.112

चौपाई
కబహుకి దుఖ సబ కర హిత తాకేం. తేహి కి దరిద్ర పరస మని జాకేం..
పరద్రోహీ కీ హోహిం నిసంకా. కామీ పుని కి రహహిం అకలంకా..
బంస కి రహ ద్విజ అనహిత కీన్హేం. కర్మ కి హోహిం స్వరూపహి చీన్హేం..
కాహూ సుమతి కి ఖల స జామీ. సుభ గతి పావ కి పరత్రియ గామీ..
భవ కి పరహిం పరమాత్మా బిందక. సుఖీ కి హోహిం కబహుహరినిందక..
రాజు కి రహఇ నీతి బిను జానేం. అఘ కి రహహిం హరిచరిత బఖానేం..
పావన జస కి పున్య బిను హోఈ. బిను అఘ అజస కి పావఇ కోఈ..
లాభు కి కిఛు హరి భగతి సమానా. జేహి గావహిం శ్రుతి సంత పురానా..

10.7.111

चौपाई
తబ మునిష రఘుపతి గున గాథా. కహే కఛుక సాదర ఖగనాథా..
బ్రహ్మగ్యాన రత ముని బిగ్యాని. మోహి పరమ అధికారీ జానీ..
లాగే కరన బ్రహ్మ ఉపదేసా. అజ అద్వేత అగున హృదయేసా..
అకల అనీహ అనామ అరుపా. అనుభవ గమ్య అఖండ అనూపా..
మన గోతీత అమల అబినాసీ. నిర్బికార నిరవధి సుఖ రాసీ..
సో తైం తాహి తోహి నహిం భేదా. బారి బీచి ఇవ గావహి బేదా..
బిబిధ భాి మోహి ముని సముఝావా. నిర్గున మత మమ హృదయన ఆవా..
పుని మైం కహేఉనాఇ పద సీసా. సగున ఉపాసన కహహు మునీసా..
రామ భగతి జల మమ మన మీనా. కిమి బిలగాఇ మునీస ప్రబీనా..

Pages

Subscribe to RSS - verse