111

10.7.111

चौपाई
తబ మునిష రఘుపతి గున గాథా. కహే కఛుక సాదర ఖగనాథా..
బ్రహ్మగ్యాన రత ముని బిగ్యాని. మోహి పరమ అధికారీ జానీ..
లాగే కరన బ్రహ్మ ఉపదేసా. అజ అద్వేత అగున హృదయేసా..
అకల అనీహ అనామ అరుపా. అనుభవ గమ్య అఖండ అనూపా..
మన గోతీత అమల అబినాసీ. నిర్బికార నిరవధి సుఖ రాసీ..
సో తైం తాహి తోహి నహిం భేదా. బారి బీచి ఇవ గావహి బేదా..
బిబిధ భాి మోహి ముని సముఝావా. నిర్గున మత మమ హృదయన ఆవా..
పుని మైం కహేఉనాఇ పద సీసా. సగున ఉపాసన కహహు మునీసా..
రామ భగతి జల మమ మన మీనా. కిమి బిలగాఇ మునీస ప్రబీనా..

10.6.111

छंद
జయ రామ సదా సుఖధామ హరే. రఘునాయక సాయక చాప ధరే..
భవ బారన దారన సింహ ప్రభో. గున సాగర నాగర నాథ బిభో..
తన కామ అనేక అనూప ఛబీ. గున గావత సిద్ధ మునీంద్ర కబీ..
జసు పావన రావన నాగ మహా. ఖగనాథ జథా కరి కోప గహా..
జన రంజన భంజన సోక భయం. గతక్రోధ సదా ప్రభు బోధమయం..
అవతార ఉదార అపార గునం. మహి భార బిభంజన గ్యానఘనం..
అజ బ్యాపకమేకమనాది సదా. కరునాకర రామ నమామి ముదా..
రఘుబంస బిభూషన దూషన హా. కృత భూప బిభీషన దీన రహా..
గున గ్యాన నిధాన అమాన అజం. నిత రామ నమామి బిభుం బిరజం..

10.2.111

चौपाई
రామ సప్రేమ పులకి ఉర లావా. పరమ రంక జను పారసు పావా..
మనహుప్రేము పరమారథు దోఊ. మిలత ధరే తన కహ సబు కోఊ..
బహురి లఖన పాయన్హ సోఇ లాగా. లీన్హ ఉఠాఇ ఉమగి అనురాగా..
పుని సియ చరన ధూరి ధరి సీసా. జనని జాని సిసు దీన్హి అసీసా..
కీన్హ నిషాద దండవత తేహీ. మిలేఉ ముదిత లఖి రామ సనేహీ..
పిఅత నయన పుట రూపు పియూషా. ముదిత సుఅసను పాఇ జిమి భూఖా..
తే పితు మాతు కహహు సఖి కైసే. జిన్హ పఠఏ బన బాలక ఐసే..
రామ లఖన సియ రూపు నిహారీ. హోహిం సనేహ బికల నర నారీ..

10.1.111

चौपाई
పుని ప్రభు కహహు సో తత్వ బఖానీ. జేహిం బిగ్యాన మగన ముని గ్యానీ..
భగతి గ్యాన బిగ్యాన బిరాగా. పుని సబ బరనహు సహిత బిభాగా..
ఔరఉ రామ రహస్య అనేకా. కహహు నాథ అతి బిమల బిబేకా..
జో ప్రభు మైం పూఛా నహి హోఈ. సోఉ దయాల రాఖహు జని గోఈ..
తుమ్హ త్రిభువన గుర బేద బఖానా. ఆన జీవ పార కా జానా..
ప్రస్న ఉమా కై సహజ సుహాఈ. ఛల బిహీన సుని సివ మన భాఈ..
హర హియరామచరిత సబ ఆఏ. ప్రేమ పులక లోచన జల ఛాఏ..
శ్రీరఘునాథ రూప ఉర ఆవా. పరమానంద అమిత సుఖ పావా..

9.7.111

चौपाई
தப முநிஷ ரகுபதி குந காதா. கஹே கசுக ஸாதர ககநாதா..
ப்ரஹ்மக்யாந ரத முநி பிக்யாநி. மோஹி பரம அதிகாரீ ஜாநீ..
லாகே கரந ப்ரஹ்ம உபதேஸா. அஜ அத்வேத அகுந ஹரிதயேஸா..
அகல அநீஹ அநாம அருபா. அநுபவ கம்ய அகஂட அநூபா..
மந கோதீத அமல அபிநாஸீ. நிர்பிகார நிரவதி ஸுக ராஸீ..
ஸோ தைஂ தாஹி தோஹி நஹிஂ பேதா. பாரி பீசி இவ காவஹி பேதா..
பிபித பாி மோஹி முநி ஸமு஀ாவா. நிர்குந மத மம ஹரிதயந ஆவா..
புநி மைஂ கஹேஉநாஇ பத ஸீஸா. ஸகுந உபாஸந கஹஹு முநீஸா..
ராம பகதி ஜல மம மந மீநா. கிமி பிலகாஇ முநீஸ ப்ரபீநா..

9.6.111

छंद
ஜய ராம ஸதா ஸுகதாம ஹரே. ரகுநாயக ஸாயக சாப தரே..
பவ பாரந தாரந ஸிஂஹ ப்ரபோ. குந ஸாகர நாகர நாத பிபோ..
தந காம அநேக அநூப சபீ. குந காவத ஸித்த முநீஂத்ர கபீ..
ஜஸு பாவந ராவந நாக மஹா. ககநாத ஜதா கரி கோப கஹா..
ஜந ரஂஜந பஂஜந ஸோக பயஂ. கதக்ரோத ஸதா ப்ரபு போதமயஂ..
அவதார உதார அபார குநஂ. மஹி பார பிபஂஜந க்யாநகநஂ..
அஜ ப்யாபகமேகமநாதி ஸதா. கருநாகர ராம நமாமி முதா..
ரகுபஂஸ பிபூஷந தூஷந ஹா. கரித பூப பிபீஷந தீந ரஹா..
குந க்யாந நிதாந அமாந அஜஂ. நித ராம நமாமி பிபுஂ பிரஜஂ..

9.2.111

चौपाई
ராம ஸப்ரேம புலகி உர லாவா. பரம ரஂக ஜநு பாரஸு பாவா..
மநஹுப்ரேமு பரமாரது தோஊ. மிலத தரே தந கஹ ஸபு கோஊ..
பஹுரி லகந பாயந்ஹ ஸோஇ லாகா. லீந்ஹ உடாஇ உமகி அநுராகா..
புநி ஸிய சரந தூரி தரி ஸீஸா. ஜநநி ஜாநி ஸிஸு தீந்ஹி அஸீஸா..
கீந்ஹ நிஷாத தஂடவத தேஹீ. மிலேஉ முதித லகி ராம ஸநேஹீ..
பிஅத நயந புட ரூபு பியூஷா. முதித ஸுஅஸநு பாஇ ஜிமி பூகா..
தே பிது மாது கஹஹு ஸகி கைஸே. ஜிந்ஹ படஏ பந பாலக ஐஸே..
ராம லகந ஸிய ரூபு நிஹாரீ. ஹோஹிஂ ஸநேஹ பிகல நர நாரீ..

9.1.111

चौपाई
புநி ப்ரபு கஹஹு ஸோ தத்வ பகாநீ. ஜேஹிஂ பிக்யாந மகந முநி க்யாநீ..
பகதி க்யாந பிக்யாந பிராகா. புநி ஸப பரநஹு ஸஹித பிபாகா..
ஔரஉ ராம ரஹஸ்ய அநேகா. கஹஹு நாத அதி பிமல பிபேகா..
ஜோ ப்ரபு மைஂ பூசா நஹி ஹோஈ. ஸோஉ தயால ராகஹு ஜநி கோஈ..
தும்ஹ த்ரிபுவந குர பேத பகாநா. ஆந ஜீவ பார கா ஜாநா..
ப்ரஸ்ந உமா கை ஸஹஜ ஸுஹாஈ. சல பிஹீந ஸுநி ஸிவ மந பாஈ..
ஹர ஹியராமசரித ஸப ஆஏ. ப்ரேம புலக லோசந ஜல சாஏ..
ஷ்ரீரகுநாத ரூப உர ஆவா. பரமாநஂத அமித ஸுக பாவா..

8.7.111

चौपाई
taba muniṣa raghupati guna gāthā. kahē kachuka sādara khaganāthā..
brahmagyāna rata muni bigyāni. mōhi parama adhikārī jānī..
lāgē karana brahma upadēsā. aja advēta aguna hṛdayēsā..
akala anīha anāma arupā. anubhava gamya akhaṃḍa anūpā..
mana gōtīta amala abināsī. nirbikāra niravadhi sukha rāsī..
sō taiṃ tāhi tōhi nahiṃ bhēdā. bāri bīci iva gāvahi bēdā..
bibidha bhāomti mōhi muni samujhāvā. nirguna mata mama hṛdayaom na āvā..
puni maiṃ kahēuom nāi pada sīsā. saguna upāsana kahahu munīsā..

8.6.111

छंद
jaya rāma sadā sukhadhāma harē. raghunāyaka sāyaka cāpa dharē..
bhava bārana dārana siṃha prabhō. guna sāgara nāgara nātha bibhō..
tana kāma anēka anūpa chabī. guna gāvata siddha munīṃdra kabī..
jasu pāvana rāvana nāga mahā. khaganātha jathā kari kōpa gahā..
jana raṃjana bhaṃjana sōka bhayaṃ. gatakrōdha sadā prabhu bōdhamayaṃ..
avatāra udāra apāra gunaṃ. mahi bhāra bibhaṃjana gyānaghanaṃ..
aja byāpakamēkamanādi sadā. karunākara rāma namāmi mudā..

Pages

Subscribe to RSS - 111