127

10.7.127

चौपाई
సోఇ సర్బగ్య గునీ సోఇ గ్యాతా. సోఇ మహి మండిత పండిత దాతా..
ధర్మ పరాయన సోఇ కుల త్రాతా. రామ చరన జా కర మన రాతా..
నీతి నిపున సోఇ పరమ సయానా. శ్రుతి సిద్ధాంత నీక తేహిం జానా..
సోఇ కబి కోబిద సోఇ రనధీరా. జో ఛల ఛాడ భజఇ రఘుబీరా..
ధన్య దేస సో జహసురసరీ. ధన్య నారి పతిబ్రత అనుసరీ..
ధన్య సో భూపు నీతి జో కరఈ. ధన్య సో ద్విజ నిజ ధర్మ న టరఈ..
సో ధన ధన్య ప్రథమ గతి జాకీ. ధన్య పున్య రత మతి సోఇ పాకీ..
ధన్య ఘరీ సోఇ జబ సతసంగా. ధన్య జన్మ ద్విజ భగతి అభంగా..

10.2.127

चौपाई
జగు పేఖన తుమ్హ దేఖనిహారే. బిధి హరి సంభు నచావనిహారే..
తేఉ న జానహిం మరము తుమ్హారా. ఔరు తుమ్హహి కో జాననిహారా..
సోఇ జానఇ జేహి దేహు జనాఈ. జానత తుమ్హహి తుమ్హఇ హోఇ జాఈ..
తుమ్హరిహి కృపాతుమ్హహి రఘునందన. జానహిం భగత భగత ఉర చందన..
చిదానందమయ దేహ తుమ్హారీ. బిగత బికార జాన అధికారీ..
నర తను ధరేహు సంత సుర కాజా. కహహు కరహు జస ప్రాకృత రాజా..
రామ దేఖి సుని చరిత తుమ్హారే. జడమోహహిం బుధ హోహిం సుఖారే..
తుమ్హ జో కహహు కరహు సబు సాా. జస కాఛిఅ తస చాహిఅ నాచా..

10.1.127

चौपाई
భయఉ న నారద మన కఛు రోషా. కహి ప్రియ బచన కామ పరితోషా..
నాఇ చరన సిరు ఆయసు పాఈ. గయఉ మదన తబ సహిత సహాఈ..
ముని సుసీలతా ఆపని కరనీ. సురపతి సభాజాఇ సబ బరనీ..
తబ నారద గవనే సివ పాహీం. జితా కామ అహమితి మన మాహీం..
మార చరిత సంకరహిం సునాఏ. అతిప్రియ జాని మహేస సిఖాఏ..
బార బార బినవఉముని తోహీం. జిమి యహ కథా సునాయహు మోహీం..
తిమి జని హరిహి సునావహు కబహూ చలేహుప్రసంగ దురాఏడు తబహూ.

दोहा/सोरठा
సంభు దీన్హ ఉపదేస హిత నహిం నారదహి సోహాన.
భారద్వాజ కౌతుక సునహు హరి ఇచ్ఛా బలవాన..127..

9.7.127

चौपाई
ஸோஇ ஸர்பக்ய குநீ ஸோஇ க்யாதா. ஸோஇ மஹி மஂடித பஂடித தாதா..
தர்ம பராயந ஸோஇ குல த்ராதா. ராம சரந ஜா கர மந ராதா..
நீதி நிபுந ஸோஇ பரம ஸயாநா. ஷ்ருதி ஸித்தாஂத நீக தேஹிஂ ஜாநா..
ஸோஇ கபி கோபித ஸோஇ ரநதீரா. ஜோ சல சாட஀ி பஜஇ ரகுபீரா..
தந்ய தேஸ ஸோ ஜஹஸுரஸரீ. தந்ய நாரி பதிப்ரத அநுஸரீ..
தந்ய ஸோ பூபு நீதி ஜோ கரஈ. தந்ய ஸோ த்விஜ நிஜ தர்ம ந டரஈ..
ஸோ தந தந்ய ப்ரதம கதி ஜாகீ. தந்ய புந்ய ரத மதி ஸோஇ பாகீ..
தந்ய கரீ ஸோஇ ஜப ஸதஸஂகா. தந்ய ஜந்ம த்விஜ பகதி அபஂகா..

9.2.127

चौपाई
ஜகு பேகந தும்ஹ தேகநிஹாரே. பிதி ஹரி ஸஂபு நசாவநிஹாரே..
தேஉ ந ஜாநஹிஂ மரமு தும்ஹாரா. ஔரு தும்ஹஹி கோ ஜாநநிஹாரா..
ஸோஇ ஜாநஇ ஜேஹி தேஹு ஜநாஈ. ஜாநத தும்ஹஹி தும்ஹஇ ஹோஇ ஜாஈ..
தும்ஹரிஹி கரிபாதும்ஹஹி ரகுநஂதந. ஜாநஹிஂ பகத பகத உர சஂதந..
சிதாநஂதமய தேஹ தும்ஹாரீ. பிகத பிகார ஜாந அதிகாரீ..
நர தநு தரேஹு ஸஂத ஸுர காஜா. கஹஹு கரஹு ஜஸ ப்ராகரித ராஜா..
ராம தேகி ஸுநி சரித தும்ஹாரே. ஜட஀ மோஹஹிஂ புத ஹோஹிஂ ஸுகாரே..
தும்ஹ ஜோ கஹஹு கரஹு ஸபு ஸாா. ஜஸ காசிஅ தஸ சாஹிஅ நாசா..

9.1.127

चौपाई
பயஉ ந நாரத மந கசு ரோஷா. கஹி ப்ரிய பசந காம பரிதோஷா..
நாஇ சரந ஸிரு ஆயஸு பாஈ. கயஉ மதந தப ஸஹித ஸஹாஈ..
முநி ஸுஸீலதா ஆபநி கரநீ. ஸுரபதி ஸபாஜாஇ ஸப பரநீ..
தப நாரத கவநே ஸிவ பாஹீஂ. ஜிதா காம அஹமிதி மந மாஹீஂ..
மார சரித ஸஂகரஹிஂ ஸுநாஏ. அதிப்ரிய ஜாநி மஹேஸ ஸிகாஏ..
பார பார பிநவஉமுநி தோஹீஂ. ஜிமி யஹ கதா ஸுநாயஹு மோஹீஂ..
திமி ஜநி ஹரிஹி ஸுநாவஹு கபஹூ சலேஹுப்ரஸஂக துராஏடு தபஹூ.

दोहा/सोरठा
ஸஂபு தீந்ஹ உபதேஸ ஹித நஹிஂ நாரதஹி ஸோஹாந.
பாரத்வாஜ கௌதுக ஸுநஹு ஹரி இச்சா பலவாந..127..

8.7.127

चौपाई
sōi sarbagya gunī sōi gyātā. sōi mahi maṃḍita paṃḍita dātā..
dharma parāyana sōi kula trātā. rāma carana jā kara mana rātā..
nīti nipuna sōi parama sayānā. śruti siddhāṃta nīka tēhiṃ jānā..
sōi kabi kōbida sōi ranadhīrā. jō chala chāḍai bhajai raghubīrā..
dhanya dēsa sō jahaom surasarī. dhanya nāri patibrata anusarī..
dhanya sō bhūpu nīti jō karaī. dhanya sō dvija nija dharma na ṭaraī..
sō dhana dhanya prathama gati jākī. dhanya punya rata mati sōi pākī..

8.2.127

चौपाई
jagu pēkhana tumha dēkhanihārē. bidhi hari saṃbhu nacāvanihārē..
tēu na jānahiṃ maramu tumhārā. auru tumhahi kō jānanihārā..
sōi jānai jēhi dēhu janāī. jānata tumhahi tumhai hōi jāī..
tumharihi kṛpāom tumhahi raghunaṃdana. jānahiṃ bhagata bhagata ura caṃdana..
cidānaṃdamaya dēha tumhārī. bigata bikāra jāna adhikārī..
nara tanu dharēhu saṃta sura kājā. kahahu karahu jasa prākṛta rājā..
rāma dēkhi suni carita tumhārē. jaḍa mōhahiṃ budha hōhiṃ sukhārē..

8.1.127

चौपाई
bhayau na nārada mana kachu rōṣā. kahi priya bacana kāma paritōṣā..
nāi carana siru āyasu pāī. gayau madana taba sahita sahāī..
muni susīlatā āpani karanī. surapati sabhāom jāi saba baranī..
taba nārada gavanē siva pāhīṃ. jitā kāma ahamiti mana māhīṃ..
māra carita saṃkarahiṃ sunāē. atipriya jāni mahēsa sikhāē..
bāra bāra binavauom muni tōhīṃ. jimi yaha kathā sunāyahu mōhīṃ..
timi jani harihi sunāvahu kabahūom. calēhuom prasaṃga durāēḍu tabahūom..

7.7.127

चौपाई
ਸੋਇ ਸਰ੍ਬਗ੍ਯ ਗੁਨੀ ਸੋਇ ਗ੍ਯਾਤਾ। ਸੋਇ ਮਹਿ ਮਂਡਿਤ ਪਂਡਿਤ ਦਾਤਾ।।
ਧਰ੍ਮ ਪਰਾਯਨ ਸੋਇ ਕੁਲ ਤ੍ਰਾਤਾ। ਰਾਮ ਚਰਨ ਜਾ ਕਰ ਮਨ ਰਾਤਾ।।
ਨੀਤਿ ਨਿਪੁਨ ਸੋਇ ਪਰਮ ਸਯਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਨੀਕ ਤੇਹਿਂ ਜਾਨਾ।।
ਸੋਇ ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਸੋਇ ਰਨਧੀਰਾ। ਜੋ ਛਲ ਛਾਡ਼ਿ ਭਜਇ ਰਘੁਬੀਰਾ।।
ਧਨ੍ਯ ਦੇਸ ਸੋ ਜਹਸੁਰਸਰੀ। ਧਨ੍ਯ ਨਾਰਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਅਨੁਸਰੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਭੂਪੁ ਨੀਤਿ ਜੋ ਕਰਈ। ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਦ੍ਵਿਜ ਨਿਜ ਧਰ੍ਮ ਨ ਟਰਈ।।
ਸੋ ਧਨ ਧਨ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮ ਗਤਿ ਜਾਕੀ। ਧਨ੍ਯ ਪੁਨ੍ਯ ਰਤ ਮਤਿ ਸੋਇ ਪਾਕੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਘਰੀ ਸੋਇ ਜਬ ਸਤਸਂਗਾ। ਧਨ੍ਯ ਜਨ੍ਮ ਦ੍ਵਿਜ ਭਗਤਿ ਅਭਂਗਾ।।

Pages

Subscribe to RSS - 127