7.7.127

चौपाई
ਸੋਇ ਸਰ੍ਬਗ੍ਯ ਗੁਨੀ ਸੋਇ ਗ੍ਯਾਤਾ। ਸੋਇ ਮਹਿ ਮਂਡਿਤ ਪਂਡਿਤ ਦਾਤਾ।।
ਧਰ੍ਮ ਪਰਾਯਨ ਸੋਇ ਕੁਲ ਤ੍ਰਾਤਾ। ਰਾਮ ਚਰਨ ਜਾ ਕਰ ਮਨ ਰਾਤਾ।।
ਨੀਤਿ ਨਿਪੁਨ ਸੋਇ ਪਰਮ ਸਯਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਨੀਕ ਤੇਹਿਂ ਜਾਨਾ।।
ਸੋਇ ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਸੋਇ ਰਨਧੀਰਾ। ਜੋ ਛਲ ਛਾਡ਼ਿ ਭਜਇ ਰਘੁਬੀਰਾ।।
ਧਨ੍ਯ ਦੇਸ ਸੋ ਜਹਸੁਰਸਰੀ। ਧਨ੍ਯ ਨਾਰਿ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਅਨੁਸਰੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਭੂਪੁ ਨੀਤਿ ਜੋ ਕਰਈ। ਧਨ੍ਯ ਸੋ ਦ੍ਵਿਜ ਨਿਜ ਧਰ੍ਮ ਨ ਟਰਈ।।
ਸੋ ਧਨ ਧਨ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮ ਗਤਿ ਜਾਕੀ। ਧਨ੍ਯ ਪੁਨ੍ਯ ਰਤ ਮਤਿ ਸੋਇ ਪਾਕੀ।।
ਧਨ੍ਯ ਘਰੀ ਸੋਇ ਜਬ ਸਤਸਂਗਾ। ਧਨ੍ਯ ਜਨ੍ਮ ਦ੍ਵਿਜ ਭਗਤਿ ਅਭਂਗਾ।।

दोहा/सोरठा
ਸੋ ਕੁਲ ਧਨ੍ਯ ਉਮਾ ਸੁਨੁ ਜਗਤ ਪੂਜ੍ਯ ਸੁਪੁਨੀਤ।
ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਬੀਰ ਪਰਾਯਨ ਜੇਹਿਂ ਨਰ ਉਪਜ ਬਿਨੀਤ।।127।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: