128

10.7.128

चौपाई
మతి అనురూప కథా మైం భాషీ. జద్యపి ప్రథమ గుప్త కరి రాఖీ..
తవ మన ప్రీతి దేఖి అధికాఈ. తబ మైం రఘుపతి కథా సునాఈ..
యహ న కహిఅ సఠహీ హఠసీలహి. జో మన లాఇ న సున హరి లీలహి..
కహిఅ న లోభిహి క్రోధహి కామిహి. జో న భజఇ సచరాచర స్వామిహి..
ద్విజ ద్రోహిహి న సునాఇఅ కబహూ సురపతి సరిస హోఇ నృప జబహూ.
రామ కథా కే తేఇ అధికారీ. జిన్హ కేం సతసంగతి అతి ప్యారీ..
గుర పద ప్రీతి నీతి రత జేఈ. ద్విజ సేవక అధికారీ తేఈ..
తా కహయహ బిసేష సుఖదాఈ. జాహి ప్రానప్రియ శ్రీరఘురాఈ..

10.2.128

चौपाई
సుని ముని బచన ప్రేమ రస సానే. సకుచి రామ మన మహుముసుకానే..
బాలమీకి హి కహహిం బహోరీ. బానీ మధుర అమిఅ రస బోరీ..
సునహు రామ అబ కహఉనికేతా. జహాబసహు సియ లఖన సమేతా..
జిన్హ కే శ్రవన సముద్ర సమానా. కథా తుమ్హారి సుభగ సరి నానా..
భరహిం నిరంతర హోహిం న పూరే. తిన్హ కే హియ తుమ్హ కహుగృహ రూరే..
లోచన చాతక జిన్హ కరి రాఖే. రహహిం దరస జలధర అభిలాషే..
నిదరహిం సరిత సింధు సర భారీ. రూప బిందు జల హోహిం సుఖారీ..
తిన్హ కే హృదయ సదన సుఖదాయక. బసహు బంధు సియ సహ రఘునాయక..

10.1.128

चौपाई
రామ కీన్హ చాహహిం సోఇ హోఈ. కరై అన్యథా అస నహిం కోఈ..
సంభు బచన ముని మన నహిం భాఏ. తబ బిరంచి కే లోక సిధాఏ..
ఏక బార కరతల బర బీనా. గావత హరి గున గాన ప్రబీనా..
ఛీరసింధు గవనే మునినాథా. జహబస శ్రీనివాస శ్రుతిమాథా..
హరషి మిలే ఉఠి రమానికేతా. బైఠే ఆసన రిషిహి సమేతా..
బోలే బిహసి చరాచర రాయా. బహుతే దినన కీన్హి ముని దాయా..
కామ చరిత నారద సబ భాషే. జద్యపి ప్రథమ బరజి సివరాఖే..

दोहा/सोरठा
రూఖ బదన కరి బచన మృదు బోలే శ్రీభగవాన .
తుమ్హరే సుమిరన తేం మిటహిం మోహ మార మద మాన..128..

9.7.128

चौपाई
மதி அநுரூப கதா மைஂ பாஷீ. ஜத்யபி ப்ரதம குப்த கரி ராகீ..
தவ மந ப்ரீதி தேகி அதிகாஈ. தப மைஂ ரகுபதி கதா ஸுநாஈ..
யஹ ந கஹிஅ ஸடஹீ ஹடஸீலஹி. ஜோ மந லாஇ ந ஸுந ஹரி லீலஹி..
கஹிஅ ந லோபிஹி க்ரோதஹி காமிஹி. ஜோ ந பஜஇ ஸசராசர ஸ்வாமிஹி..
த்விஜ த்ரோஹிஹி ந ஸுநாஇஅ கபஹூ ஸுரபதி ஸரிஸ ஹோஇ நரிப ஜபஹூ.
ராம கதா கே தேஇ அதிகாரீ. ஜிந்ஹ கேஂ ஸதஸஂகதி அதி ப்யாரீ..
குர பத ப்ரீதி நீதி ரத ஜேஈ. த்விஜ ஸேவக அதிகாரீ தேஈ..
தா கஹயஹ பிஸேஷ ஸுகதாஈ. ஜாஹி ப்ராநப்ரிய ஷ்ரீரகுராஈ..

9.2.128

चौपाई
ஸுநி முநி பசந ப்ரேம ரஸ ஸாநே. ஸகுசி ராம மந மஹுமுஸுகாநே..
பாலமீகி ஹி கஹஹிஂ பஹோரீ. பாநீ மதுர அமிஅ ரஸ போரீ..
ஸுநஹு ராம அப கஹஉநிகேதா. ஜஹாபஸஹு ஸிய லகந ஸமேதா..
ஜிந்ஹ கே ஷ்ரவந ஸமுத்ர ஸமாநா. கதா தும்ஹாரி ஸுபக ஸரி நாநா..
பரஹிஂ நிரஂதர ஹோஹிஂ ந பூரே. திந்ஹ கே ஹிய தும்ஹ கஹுகரிஹ ரூரே..
லோசந சாதக ஜிந்ஹ கரி ராகே. ரஹஹிஂ தரஸ ஜலதர அபிலாஷே..
நிதரஹிஂ ஸரித ஸிஂது ஸர பாரீ. ரூப பிஂது ஜல ஹோஹிஂ ஸுகாரீ..
திந்ஹ கே ஹரிதய ஸதந ஸுகதாயக. பஸஹு பஂது ஸிய ஸஹ ரகுநாயக..

9.1.128

चौपाई
ராம கீந்ஹ சாஹஹிஂ ஸோஇ ஹோஈ. கரை அந்யதா அஸ நஹிஂ கோஈ..
ஸஂபு பசந முநி மந நஹிஂ பாஏ. தப பிரஂசி கே லோக ஸிதாஏ..
ஏக பார கரதல பர பீநா. காவத ஹரி குந காந ப்ரபீநா..
சீரஸிஂது கவநே முநிநாதா. ஜஹபஸ ஷ்ரீநிவாஸ ஷ்ருதிமாதா..
ஹரஷி மிலே உடி ரமாநிகேதா. பைடே ஆஸந ரிஷிஹி ஸமேதா..
போலே பிஹஸி சராசர ராயா. பஹுதே திநந கீந்ஹி முநி தாயா..
காம சரித நாரத ஸப பாஷே. ஜத்யபி ப்ரதம பரஜி ஸிவராகே..

दोहा/सोरठा
ரூக பதந கரி பசந மரிது போலே ஷ்ரீபகவாந .
தும்ஹரே ஸுமிரந தேஂ மிடஹிஂ மோஹ மார மத மாந..128..

8.7.128

चौपाई
mati anurūpa kathā maiṃ bhāṣī. jadyapi prathama gupta kari rākhī..
tava mana prīti dēkhi adhikāī. taba maiṃ raghupati kathā sunāī..
yaha na kahia saṭhahī haṭhasīlahi. jō mana lāi na suna hari līlahi..
kahia na lōbhihi krōdhahi kāmihi. jō na bhajai sacarācara svāmihi..
dvija drōhihi na sunāia kabahūom. surapati sarisa hōi nṛpa jabahūom..
rāma kathā kē tēi adhikārī. jinha kēṃ satasaṃgati ati pyārī..
gura pada prīti nīti rata jēī. dvija sēvaka adhikārī tēī..

8.2.128

चौपाई
suni muni bacana prēma rasa sānē. sakuci rāma mana mahuom musukānē..
bālamīki haomsi kahahiṃ bahōrī. bānī madhura amia rasa bōrī..
sunahu rāma aba kahauom nikētā. jahāom basahu siya lakhana samētā..
jinha kē śravana samudra samānā. kathā tumhāri subhaga sari nānā..
bharahiṃ niraṃtara hōhiṃ na pūrē. tinha kē hiya tumha kahuom gṛha rūrē..
lōcana cātaka jinha kari rākhē. rahahiṃ darasa jaladhara abhilāṣē..
nidarahiṃ sarita siṃdhu sara bhārī. rūpa biṃdu jala hōhiṃ sukhārī..

8.1.128

चौपाई
rāma kīnha cāhahiṃ sōi hōī. karai anyathā asa nahiṃ kōī..
saṃbhu bacana muni mana nahiṃ bhāē. taba biraṃci kē lōka sidhāē..
ēka bāra karatala bara bīnā. gāvata hari guna gāna prabīnā..
chīrasiṃdhu gavanē munināthā. jahaom basa śrīnivāsa śrutimāthā..
haraṣi milē uṭhi ramānikētā. baiṭhē āsana riṣihi samētā..
bōlē bihasi carācara rāyā. bahutē dinana kīnhi muni dāyā..
kāma carita nārada saba bhāṣē. jadyapi prathama baraji sivaom rākhē..

7.7.128

चौपाई
ਮਤਿ ਅਨੁਰੂਪ ਕਥਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ੀ। ਜਦ੍ਯਪਿ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਪ੍ਤ ਕਰਿ ਰਾਖੀ।।
ਤਵ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇਖਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਤਬ ਮੈਂ ਰਘੁਪਤਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ।।
ਯਹ ਨ ਕਹਿਅ ਸਠਹੀ ਹਠਸੀਲਹਿ। ਜੋ ਮਨ ਲਾਇ ਨ ਸੁਨ ਹਰਿ ਲੀਲਹਿ।।
ਕਹਿਅ ਨ ਲੋਭਿਹਿ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਕਾਮਿਹਿ। ਜੋ ਨ ਭਜਇ ਸਚਰਾਚਰ ਸ੍ਵਾਮਿਹਿ।।
ਦ੍ਵਿਜ ਦ੍ਰੋਹਿਹਿ ਨ ਸੁਨਾਇਅ ਕਬਹੂ ਸੁਰਪਤਿ ਸਰਿਸ ਹੋਇ ਨਰਿਪ ਜਬਹੂ।
ਰਾਮ ਕਥਾ ਕੇ ਤੇਇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹ ਕੇਂ ਸਤਸਂਗਤਿ ਅਤਿ ਪ੍ਯਾਰੀ।।
ਗੁਰ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੀਤਿ ਰਤ ਜੇਈ। ਦ੍ਵਿਜ ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਈ।।
ਤਾ ਕਹਯਹ ਬਿਸੇਸ਼ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਰਿਯ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਰਾਈ।।

Pages

Subscribe to RSS - 128