7.7.128

चौपाई
ਮਤਿ ਅਨੁਰੂਪ ਕਥਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ੀ। ਜਦ੍ਯਪਿ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਪ੍ਤ ਕਰਿ ਰਾਖੀ।।
ਤਵ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇਖਿ ਅਧਿਕਾਈ। ਤਬ ਮੈਂ ਰਘੁਪਤਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ।।
ਯਹ ਨ ਕਹਿਅ ਸਠਹੀ ਹਠਸੀਲਹਿ। ਜੋ ਮਨ ਲਾਇ ਨ ਸੁਨ ਹਰਿ ਲੀਲਹਿ।।
ਕਹਿਅ ਨ ਲੋਭਿਹਿ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਕਾਮਿਹਿ। ਜੋ ਨ ਭਜਇ ਸਚਰਾਚਰ ਸ੍ਵਾਮਿਹਿ।।
ਦ੍ਵਿਜ ਦ੍ਰੋਹਿਹਿ ਨ ਸੁਨਾਇਅ ਕਬਹੂ ਸੁਰਪਤਿ ਸਰਿਸ ਹੋਇ ਨਰਿਪ ਜਬਹੂ।
ਰਾਮ ਕਥਾ ਕੇ ਤੇਇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹ ਕੇਂ ਸਤਸਂਗਤਿ ਅਤਿ ਪ੍ਯਾਰੀ।।
ਗੁਰ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੀਤਿ ਰਤ ਜੇਈ। ਦ੍ਵਿਜ ਸੇਵਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਈ।।
ਤਾ ਕਹਯਹ ਬਿਸੇਸ਼ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਾਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਰਿਯ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਰਾਈ।।

दोहा/सोरठा
ਰਾਮ ਚਰਨ ਰਤਿ ਜੋ ਚਹ ਅਥਵਾ ਪਦ ਨਿਰ੍ਬਾਨ।
ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਸੋ ਯਹ ਕਥਾ ਕਰਉ ਸ਼੍ਰਵਨ ਪੁਟ ਪਾਨ।।128।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: