132

5.2.132

चौपाई
ഏഹി ബിധി മുനിബര ഭവന ദേഖാഏ. ബചന സപ്രേമ രാമ മന ഭാഏ..
കഹ മുനി സുനഹു ഭാനുകുലനായക. ആശ്രമ കഹഉസമയ സുഖദായക..
ചിത്രകൂട ഗിരി കരഹു നിവാസൂ. തഹതുമ്ഹാര സബ ഭാി സുപാസൂ..
സൈലു സുഹാവന കാനന ചാരൂ. കരി കേഹരി മൃഗ ബിഹഗ ബിഹാരൂ..
നദീ പുനീത പുരാന ബഖാനീ. അത്രിപ്രിയാ നിജ തപബല ആനീ..
സുരസരി ധാര നാഉമംദാകിനി. ജോ സബ പാതക പോതക ഡാകിനി..
അത്രി ആദി മുനിബര ബഹു ബസഹീം. കരഹിം ജോഗ ജപ തപ തന കസഹീം..
ചലഹു സഫല ശ്രമ സബ കര കരഹൂ. രാമ ദേഹു ഗൌരവ ഗിരിബരഹൂ..

5.1.132

चौपाई
ഹരി സന മാഗൌം സുംദരതാഈ. ഹോഇഹി ജാത ഗഹരു അതി ഭാഈ..
മോരേം ഹിത ഹരി സമ നഹിം കോഊ. ഏഹി അവസര സഹായ സോഇ ഹോഊ..
ബഹുബിധി ബിനയ കീന്ഹി തേഹി കാലാ. പ്രഗടേഉ പ്രഭു കൌതുകീ കൃപാലാ..
പ്രഭു ബിലോകി മുനി നയന ജുഡനേ. ഹോഇഹി കാജു ഹിഏഹരഷാനേ..
അതി ആരതി കഹി കഥാ സുനാഈ. കരഹു കൃപാ കരി ഹോഹു സഹാഈ..
ആപന രൂപ ദേഹു പ്രഭു മോഹീ. ആന ഭാി നഹിം പാവൌം ഓഹീ..
ജേഹി ബിധി നാഥ ഹോഇ ഹിത മോരാ. കരഹു സോ ബേഗി ദാസ മൈം തോരാ..
നിജ മായാ ബല ദേഖി ബിസാലാ. ഹിയഹി ബോലേ ദീനദയാലാ..

4.2.132

चौपाई
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಮುನಿಬರ ಭವನ ದೇಖಾಏ. ಬಚನ ಸಪ್ರೇಮ ರಾಮ ಮನ ಭಾಏ..
ಕಹ ಮುನಿ ಸುನಹು ಭಾನುಕುಲನಾಯಕ. ಆಶ್ರಮ ಕಹಉಸಮಯ ಸುಖದಾಯಕ..
ಚಿತ್ರಕೂಟ ಗಿರಿ ಕರಹು ನಿವಾಸೂ. ತಹತುಮ್ಹಾರ ಸಬ ಭಾಿ ಸುಪಾಸೂ..
ಸೈಲು ಸುಹಾವನ ಕಾನನ ಚಾರೂ. ಕರಿ ಕೇಹರಿ ಮೃಗ ಬಿಹಗ ಬಿಹಾರೂ..
ನದೀ ಪುನೀತ ಪುರಾನ ಬಖಾನೀ. ಅತ್ರಿಪ್ರಿಯಾ ನಿಜ ತಪಬಲ ಆನೀ..
ಸುರಸರಿ ಧಾರ ನಾಉಮಂದಾಕಿನಿ. ಜೋ ಸಬ ಪಾತಕ ಪೋತಕ ಡಾಕಿನಿ..
ಅತ್ರಿ ಆದಿ ಮುನಿಬರ ಬಹು ಬಸಹೀಂ. ಕರಹಿಂ ಜೋಗ ಜಪ ತಪ ತನ ಕಸಹೀಂ..
ಚಲಹು ಸಫಲ ಶ್ರಮ ಸಬ ಕರ ಕರಹೂ. ರಾಮ ದೇಹು ಗೌರವ ಗಿರಿಬರಹೂ..

4.1.132

चौपाई
ಹರಿ ಸನ ಮಾಗೌಂ ಸುಂದರತಾಈ. ಹೋಇಹಿ ಜಾತ ಗಹರು ಅತಿ ಭಾಈ..
ಮೋರೇಂ ಹಿತ ಹರಿ ಸಮ ನಹಿಂ ಕೋಊ. ಏಹಿ ಅವಸರ ಸಹಾಯ ಸೋಇ ಹೋಊ..
ಬಹುಬಿಧಿ ಬಿನಯ ಕೀನ್ಹಿ ತೇಹಿ ಕಾಲಾ. ಪ್ರಗಟೇಉ ಪ್ರಭು ಕೌತುಕೀ ಕೃಪಾಲಾ..
ಪ್ರಭು ಬಿಲೋಕಿ ಮುನಿ ನಯನ ಜುಡನೇ. ಹೋಇಹಿ ಕಾಜು ಹಿಏಹರಷಾನೇ..
ಅತಿ ಆರತಿ ಕಹಿ ಕಥಾ ಸುನಾಈ. ಕರಹು ಕೃಪಾ ಕರಿ ಹೋಹು ಸಹಾಈ..
ಆಪನ ರೂಪ ದೇಹು ಪ್ರಭು ಮೋಹೀ. ಆನ ಭಾಿ ನಹಿಂ ಪಾವೌಂ ಓಹೀ..
ಜೇಹಿ ಬಿಧಿ ನಾಥ ಹೋಇ ಹಿತ ಮೋರಾ. ಕರಹು ಸೋ ಬೇಗಿ ದಾಸ ಮೈಂ ತೋರಾ..
ನಿಜ ಮಾಯಾ ಬಲ ದೇಖಿ ಬಿಸಾಲಾ. ಹಿಯಹಿ ಬೋಲೇ ದೀನದಯಾಲಾ..

3.2.132

चौपाई
એહિ બિધિ મુનિબર ભવન દેખાએ। બચન સપ્રેમ રામ મન ભાએ।।
કહ મુનિ સુનહુ ભાનુકુલનાયક। આશ્રમ કહઉસમય સુખદાયક।।
ચિત્રકૂટ ગિરિ કરહુ નિવાસૂ। તહતુમ્હાર સબ ભાિ સુપાસૂ।।
સૈલુ સુહાવન કાનન ચારૂ। કરિ કેહરિ મૃગ બિહગ બિહારૂ।।
નદી પુનીત પુરાન બખાની। અત્રિપ્રિયા નિજ તપબલ આની।।
સુરસરિ ધાર નાઉમંદાકિનિ। જો સબ પાતક પોતક ડાકિનિ।।
અત્રિ આદિ મુનિબર બહુ બસહીં। કરહિં જોગ જપ તપ તન કસહીં।।
ચલહુ સફલ શ્રમ સબ કર કરહૂ। રામ દેહુ ગૌરવ ગિરિબરહૂ।।

3.1.132

चौपाई
હરિ સન માગૌં સુંદરતાઈ। હોઇહિ જાત ગહરુ અતિ ભાઈ।।
મોરેં હિત હરિ સમ નહિં કોઊ। એહિ અવસર સહાય સોઇ હોઊ।।
બહુબિધિ બિનય કીન્હિ તેહિ કાલા। પ્રગટેઉ પ્રભુ કૌતુકી કૃપાલા।।
પ્રભુ બિલોકિ મુનિ નયન જુડ઼ાને। હોઇહિ કાજુ હિએહરષાને।।
અતિ આરતિ કહિ કથા સુનાઈ। કરહુ કૃપા કરિ હોહુ સહાઈ।।
આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી। આન ભાિ નહિં પાવૌં ઓહી।।
જેહિ બિધિ નાથ હોઇ હિત મોરા। કરહુ સો બેગિ દાસ મૈં તોરા।।
નિજ માયા બલ દેખિ બિસાલા। હિયહિ બોલે દીનદયાલા।।

2.2.132

चौपाई
এহি বিধি মুনিবর ভবন দেখাএ৷ বচন সপ্রেম রাম মন ভাএ৷৷
কহ মুনি সুনহু ভানুকুলনাযক৷ আশ্রম কহউসময সুখদাযক৷৷
চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসূ৷ তহতুম্হার সব ভাি সুপাসূ৷৷
সৈলু সুহাবন কানন চারূ৷ করি কেহরি মৃগ বিহগ বিহারূ৷৷
নদী পুনীত পুরান বখানী৷ অত্রিপ্রিযা নিজ তপবল আনী৷৷
সুরসরি ধার নাউমংদাকিনি৷ জো সব পাতক পোতক ডাকিনি৷৷
অত্রি আদি মুনিবর বহু বসহীং৷ করহিং জোগ জপ তপ তন কসহীং৷৷
চলহু সফল শ্রম সব কর করহূ৷ রাম দেহু গৌরব গিরিবরহূ৷৷

2.1.132

चौपाई
হরি সন মাগৌং সুংদরতাঈ৷ হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ৷৷
মোরেং হিত হরি সম নহিং কোঊ৷ এহি অবসর সহায সোই হোঊ৷৷
বহুবিধি বিনয কীন্হি তেহি কালা৷ প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা৷৷
প্রভু বিলোকি মুনি নযন জুড়ানে৷ হোইহি কাজু হিএহরষানে৷৷
অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ৷ করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ৷৷
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী৷ আন ভাি নহিং পাবৌং ওহী৷৷
জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা৷ করহু সো বেগি দাস মৈং তোরা৷৷
নিজ মাযা বল দেখি বিসালা৷ হিযহি বোলে দীনদযালা৷৷

1.2.132

चौपाई
एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए।।
कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रम कहउँ समय सुखदायक।।
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासू।।
सैलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहग बिहारू।।
नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रिप्रिया निज तपबल आनी।।
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि।।
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं।।
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिबरहू।।

दोहा/सोरठा

1.1.132

चौपाई
हरि सन मागौं सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई।।
मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।।
बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।।
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने।।
अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई।।
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावौं ओही।।
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा।।
निज माया बल देखि बिसाला। हियँ हँसि बोले दीनदयाला।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 132