132

10.2.132

चौपाई
ఏహి బిధి మునిబర భవన దేఖాఏ. బచన సప్రేమ రామ మన భాఏ..
కహ ముని సునహు భానుకులనాయక. ఆశ్రమ కహఉసమయ సుఖదాయక..
చిత్రకూట గిరి కరహు నివాసూ. తహతుమ్హార సబ భాి సుపాసూ..
సైలు సుహావన కానన చారూ. కరి కేహరి మృగ బిహగ బిహారూ..
నదీ పునీత పురాన బఖానీ. అత్రిప్రియా నిజ తపబల ఆనీ..
సురసరి ధార నాఉమందాకిని. జో సబ పాతక పోతక డాకిని..
అత్రి ఆది మునిబర బహు బసహీం. కరహిం జోగ జప తప తన కసహీం..
చలహు సఫల శ్రమ సబ కర కరహూ. రామ దేహు గౌరవ గిరిబరహూ..

10.1.132

चौपाई
హరి సన మాగౌం సుందరతాఈ. హోఇహి జాత గహరు అతి భాఈ..
మోరేం హిత హరి సమ నహిం కోఊ. ఏహి అవసర సహాయ సోఇ హోఊ..
బహుబిధి బినయ కీన్హి తేహి కాలా. ప్రగటేఉ ప్రభు కౌతుకీ కృపాలా..
ప్రభు బిలోకి ముని నయన జుడనే. హోఇహి కాజు హిఏహరషానే..
అతి ఆరతి కహి కథా సునాఈ. కరహు కృపా కరి హోహు సహాఈ..
ఆపన రూప దేహు ప్రభు మోహీ. ఆన భాి నహిం పావౌం ఓహీ..
జేహి బిధి నాథ హోఇ హిత మోరా. కరహు సో బేగి దాస మైం తోరా..
నిజ మాయా బల దేఖి బిసాలా. హియహి బోలే దీనదయాలా..

9.2.132

चौपाई
ஏஹி பிதி முநிபர பவந தேகாஏ. பசந ஸப்ரேம ராம மந பாஏ..
கஹ முநி ஸுநஹு பாநுகுலநாயக. ஆஷ்ரம கஹஉஸமய ஸுகதாயக..
சித்ரகூட கிரி கரஹு நிவாஸூ. தஹதும்ஹார ஸப பாி ஸுபாஸூ..
ஸைலு ஸுஹாவந காநந சாரூ. கரி கேஹரி மரிக பிஹக பிஹாரூ..
நதீ புநீத புராந பகாநீ. அத்ரிப்ரியா நிஜ தபபல ஆநீ..
ஸுரஸரி தார நாஉமஂதாகிநி. ஜோ ஸப பாதக போதக டாகிநி..
அத்ரி ஆதி முநிபர பஹு பஸஹீஂ. கரஹிஂ ஜோக ஜப தப தந கஸஹீஂ..
சலஹு ஸபல ஷ்ரம ஸப கர கரஹூ. ராம தேஹு கௌரவ கிரிபரஹூ..

9.1.132

चौपाई
ஹரி ஸந மாகௌஂ ஸுஂதரதாஈ. ஹோஇஹி ஜாத கஹரு அதி பாஈ..
மோரேஂ ஹித ஹரி ஸம நஹிஂ கோஊ. ஏஹி அவஸர ஸஹாய ஸோஇ ஹோஊ..
பஹுபிதி பிநய கீந்ஹி தேஹி காலா. ப்ரகடேஉ ப்ரபு கௌதுகீ கரிபாலா..
ப்ரபு பிலோகி முநி நயந ஜுட஀ாநே. ஹோஇஹி காஜு ஹிஏஹரஷாநே..
அதி ஆரதி கஹி கதா ஸுநாஈ. கரஹு கரிபா கரி ஹோஹு ஸஹாஈ..
ஆபந ரூப தேஹு ப்ரபு மோஹீ. ஆந பாி நஹிஂ பாவௌஂ ஓஹீ..
ஜேஹி பிதி நாத ஹோஇ ஹித மோரா. கரஹு ஸோ பேகி தாஸ மைஂ தோரா..
நிஜ மாயா பல தேகி பிஸாலா. ஹியஹி போலே தீநதயாலா..

8.2.132

चौपाई
ēhi bidhi munibara bhavana dēkhāē. bacana saprēma rāma mana bhāē..
kaha muni sunahu bhānukulanāyaka. āśrama kahauom samaya sukhadāyaka..
citrakūṭa giri karahu nivāsū. tahaom tumhāra saba bhāomti supāsū..
sailu suhāvana kānana cārū. kari kēhari mṛga bihaga bihārū..
nadī punīta purāna bakhānī. atripriyā nija tapabala ānī..
surasari dhāra nāuom maṃdākini. jō saba pātaka pōtaka ḍākini..
atri ādi munibara bahu basahīṃ. karahiṃ jōga japa tapa tana kasahīṃ..

8.1.132

चौपाई
hari sana māgauṃ suṃdaratāī. hōihi jāta gaharu ati bhāī..
mōrēṃ hita hari sama nahiṃ kōū. ēhi avasara sahāya sōi hōū..
bahubidhi binaya kīnhi tēhi kālā. pragaṭēu prabhu kautukī kṛpālā..
prabhu bilōki muni nayana juḍaānē. hōihi kāju hiēom haraṣānē..
ati ārati kahi kathā sunāī. karahu kṛpā kari hōhu sahāī..
āpana rūpa dēhu prabhu mōhī. āna bhāomti nahiṃ pāvauṃ ōhī..
jēhi bidhi nātha hōi hita mōrā. karahu sō bēgi dāsa maiṃ tōrā..
nija māyā bala dēkhi bisālā. hiyaom haomsi bōlē dīnadayālā..

7.2.132

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਮੁਨਿਬਰ ਭਵਨ ਦੇਖਾਏ। ਬਚਨ ਸਪ੍ਰੇਮ ਰਾਮ ਮਨ ਭਾਏ।।
ਕਹ ਮੁਨਿ ਸੁਨਹੁ ਭਾਨੁਕੁਲਨਾਯਕ। ਆਸ਼੍ਰਮ ਕਹਉਸਮਯ ਸੁਖਦਾਯਕ।।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟ ਗਿਰਿ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸੂ। ਤਹਤੁਮ੍ਹਾਰ ਸਬ ਭਾਿ ਸੁਪਾਸੂ।।
ਸੈਲੁ ਸੁਹਾਵਨ ਕਾਨਨ ਚਾਰੂ। ਕਰਿ ਕੇਹਰਿ ਮਰਿਗ ਬਿਹਗ ਬਿਹਾਰੂ।।
ਨਦੀ ਪੁਨੀਤ ਪੁਰਾਨ ਬਖਾਨੀ। ਅਤ੍ਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਨਿਜ ਤਪਬਲ ਆਨੀ।।
ਸੁਰਸਰਿ ਧਾਰ ਨਾਉਮਂਦਾਕਿਨਿ। ਜੋ ਸਬ ਪਾਤਕ ਪੋਤਕ ਡਾਕਿਨਿ।।
ਅਤ੍ਰਿ ਆਦਿ ਮੁਨਿਬਰ ਬਹੁ ਬਸਹੀਂ। ਕਰਹਿਂ ਜੋਗ ਜਪ ਤਪ ਤਨ ਕਸਹੀਂ।।
ਚਲਹੁ ਸਫਲ ਸ਼੍ਰਮ ਸਬ ਕਰ ਕਰਹੂ। ਰਾਮ ਦੇਹੁ ਗੌਰਵ ਗਿਰਿਬਰਹੂ।।

7.1.132

चौपाई
ਹਰਿ ਸਨ ਮਾਗੌਂ ਸੁਂਦਰਤਾਈ। ਹੋਇਹਿ ਜਾਤ ਗਹਰੁ ਅਤਿ ਭਾਈ।।
ਮੋਰੇਂ ਹਿਤ ਹਰਿ ਸਮ ਨਹਿਂ ਕੋਊ। ਏਹਿ ਅਵਸਰ ਸਹਾਯ ਸੋਇ ਹੋਊ।।
ਬਹੁਬਿਧਿ ਬਿਨਯ ਕੀਨ੍ਹਿ ਤੇਹਿ ਕਾਲਾ। ਪ੍ਰਗਟੇਉ ਪ੍ਰਭੁ ਕੌਤੁਕੀ ਕਰਿਪਾਲਾ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਲੋਕਿ ਮੁਨਿ ਨਯਨ ਜੁਡ਼ਾਨੇ। ਹੋਇਹਿ ਕਾਜੁ ਹਿਏਹਰਸ਼ਾਨੇ।।
ਅਤਿ ਆਰਤਿ ਕਹਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਕਰਹੁ ਕਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ।।
ਆਪਨ ਰੂਪ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਹੀ। ਆਨ ਭਾਿ ਨਹਿਂ ਪਾਵੌਂ ਓਹੀ।।
ਜੇਹਿ ਬਿਧਿ ਨਾਥ ਹੋਇ ਹਿਤ ਮੋਰਾ। ਕਰਹੁ ਸੋ ਬੇਗਿ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਰਾ।।
ਨਿਜ ਮਾਯਾ ਬਲ ਦੇਖਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਹਿਯਹਿ ਬੋਲੇ ਦੀਨਦਯਾਲਾ।।

6.2.132

चौपाई
ଏହି ବିଧି ମୁନିବର ଭବନ ଦେଖାଏ| ବଚନ ସପ୍ରେମ ରାମ ମନ ଭାଏ||
କହ ମୁନି ସୁନହୁ ଭାନୁକୁଲନାଯକ| ଆଶ୍ରମ କହଉସମଯ ସୁଖଦାଯକ||
ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି କରହୁ ନିବାସୂ| ତହତୁମ୍ହାର ସବ ଭାି ସୁପାସୂ||
ସୈଲୁ ସୁହାବନ କାନନ ଚାରୂ| କରି କେହରି ମୃଗ ବିହଗ ବିହାରୂ||
ନଦୀ ପୁନୀତ ପୁରାନ ବଖାନୀ| ଅତ୍ରିପ୍ରିଯା ନିଜ ତପବଲ ଆନୀ||
ସୁରସରି ଧାର ନାଉମଂଦାକିନି| ଜୋ ସବ ପାତକ ପୋତକ ଡାକିନି||
ଅତ୍ରି ଆଦି ମୁନିବର ବହୁ ବସହୀଂ| କରହିଂ ଜୋଗ ଜପ ତପ ତନ କସହୀଂ||
ଚଲହୁ ସଫଲ ଶ୍ରମ ସବ କର କରହୂ| ରାମ ଦେହୁ ଗୌରବ ଗିରିବରହୂ||

6.1.132

चौपाई
ହରି ସନ ମାଗୌଂ ସୁଂଦରତାଈ| ହୋଇହି ଜାତ ଗହରୁ ଅତି ଭାଈ||
ମୋରେଂ ହିତ ହରି ସମ ନହିଂ କୋଊ| ଏହି ଅବସର ସହାଯ ସୋଇ ହୋଊ||
ବହୁବିଧି ବିନଯ କୀନ୍ହି ତେହି କାଲା| ପ୍ରଗଟେଉ ପ୍ରଭୁ କୌତୁକୀ କୃପାଲା||
ପ୍ରଭୁ ବିଲୋକି ମୁନି ନଯନ ଜୁଡ଼ାନେ| ହୋଇହି କାଜୁ ହିଏହରଷାନେ||
ଅତି ଆରତି କହି କଥା ସୁନାଈ| କରହୁ କୃପା କରି ହୋହୁ ସହାଈ||
ଆପନ ରୂପ ଦେହୁ ପ୍ରଭୁ ମୋହୀ| ଆନ ଭାି ନହିଂ ପାବୌଂ ଓହୀ||
ଜେହି ବିଧି ନାଥ ହୋଇ ହିତ ମୋରା| କରହୁ ସୋ ବେଗି ଦାସ ମୈଂ ତୋରା||
ନିଜ ମାଯା ବଲ ଦେଖି ବିସାଲା| ହିଯହି ବୋଲେ ଦୀନଦଯାଲା||

Pages

Subscribe to RSS - 132