3.1.132

चौपाई
હરિ સન માગૌં સુંદરતાઈ। હોઇહિ જાત ગહરુ અતિ ભાઈ।।
મોરેં હિત હરિ સમ નહિં કોઊ। એહિ અવસર સહાય સોઇ હોઊ।।
બહુબિધિ બિનય કીન્હિ તેહિ કાલા। પ્રગટેઉ પ્રભુ કૌતુકી કૃપાલા।।
પ્રભુ બિલોકિ મુનિ નયન જુડ઼ાને। હોઇહિ કાજુ હિએહરષાને।।
અતિ આરતિ કહિ કથા સુનાઈ। કરહુ કૃપા કરિ હોહુ સહાઈ।।
આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી। આન ભાિ નહિં પાવૌં ઓહી।।
જેહિ બિધિ નાથ હોઇ હિત મોરા। કરહુ સો બેગિ દાસ મૈં તોરા।।
નિજ માયા બલ દેખિ બિસાલા। હિયહિ બોલે દીનદયાલા।।

दोहा/सोरठा
જેહિ બિધિ હોઇહિ પરમ હિત નારદ સુનહુ તુમ્હાર।
સોઇ હમ કરબ ન આન કછુ બચન ન મૃષા હમાર।।132।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: