75

5.7.75

चौपाई
രാമ കൃപാ ആപനി ജഡാഈ. കഹഉഖഗേസ സുനഹു മന ലാഈ..
ജബ ജബ രാമ മനുജ തനു ധരഹീം. ഭക്ത ഹേതു ലീല ബഹു കരഹീം..
തബ തബ അവധപുരീ മൈം ജഊ ബാലചരിത ബിലോകി ഹരഷാഊ.
ജന്മ മഹോത്സവ ദേഖഉജാഈ. ബരഷ പാ തഹരഹഉലോഭാഈ..
ഇഷ്ടദേവ മമ ബാലക രാമാ. സോഭാ ബപുഷ കോടി സത കാമാ..
നിജ പ്രഭു ബദന നിഹാരി നിഹാരീ. ലോചന സുഫല കരഉഉരഗാരീ..
ലഘു ബായസ ബപു ധരി ഹരി സംഗാ. ദേഖഉബാലചരിത ബഹുരംഗാ..

5.6.75

चौपाई
മേഘനാദ കേ മുരഛാ ജാഗീ. പിതഹി ബിലോകി ലാജ അതി ലാഗീ..
തുരത ഗയഉ ഗിരിബര കംദരാ. കരൌം അജയ മഖ അസ മന ധരാ..
ഇഹാബിഭീഷന മംത്ര ബിചാരാ. സുനഹു നാഥ ബല അതുല ഉദാരാ..
മേഘനാദ മഖ കരഇ അപാവന. ഖല മായാവീ ദേവ സതാവന..
ജൌം പ്രഭു സിദ്ധ ഹോഇ സോ പാഇഹി. നാഥ ബേഗി പുനി ജീതി ന ജാഇഹി..
സുനി രഘുപതി അതിസയ സുഖ മാനാ. ബോലേ അംഗദാദി കപി നാനാ..
ലഛിമന സംഗ ജാഹു സബ ഭാഈ. കരഹു ബിധംസ ജഗ്യ കര ജാഈ..
തുമ്ഹ ലഛിമന മാരേഹു രന ഓഹീ. ദേഖി സഭയ സുര ദുഖ അതി മോഹീ..
മാരേഹു തേഹി ബല ബുദ്ധി ഉപാഈ. ജേഹിം ഛീജൈ നിസിചര സുനു ഭാഈ..

5.2.75

चौपाई
പുത്രവതീ ജുബതീ ജഗ സോഈ. രഘുപതി ഭഗതു ജാസു സുതു ഹോഈ..
നതരു ബാ ഭലി ബാദി ബിആനീ. രാമ ബിമുഖ സുത തേം ഹിത ജാനീ..
തുമ്ഹരേഹിം ഭാഗ രാമു ബന ജാഹീം. ദൂസര ഹേതു താത കഛു നാഹീം..
സകല സുകൃത കര ബഡഫലു ഏഹൂ. രാമ സീയ പദ സഹജ സനേഹൂ..
രാഗ രോഷു ഇരിഷാ മദു മോഹൂ. ജനി സപനേഹുഇന്ഹ കേ ബസ ഹോഹൂ..
സകല പ്രകാര ബികാര ബിഹാഈ. മന ക്രമ ബചന കരേഹു സേവകാഈ..
തുമ്ഹ കഹുബന സബ ഭാി സുപാസൂ. സ പിതു മാതു രാമു സിയ ജാസൂ..
ജേഹിം ന രാമു ബന ലഹഹിം കലേസൂ. സുത സോഇ കരേഹു ഇഹഇ ഉപദേസൂ..

5.1.75

चौपाई
അസ തപു കാഹുന കീന്ഹ ഭവാനീ. ഭഉ അനേക ധീര മുനി ഗ്യാനീ..
അബ ഉര ധരഹു ബ്രഹ്മ ബര ബാനീ. സത്യ സദാ സംതത സുചി ജാനീ..
ആവൈ പിതാ ബോലാവന ജബഹീം. ഹഠ പരിഹരി ഘര ജാഏഹു തബഹീം..
മിലഹിം തുമ്ഹഹി ജബ സപ്ത രിഷീസാ. ജാനേഹു തബ പ്രമാന ബാഗീസാ..
സുനത ഗിരാ ബിധി ഗഗന ബഖാനീ. പുലക ഗാത ഗിരിജാ ഹരഷാനീ..
ഉമാ ചരിത സുംദര മൈം ഗാവാ. സുനഹു സംഭു കര ചരിത സുഹാവാ..
ജബ തേം സതീ ജാഇ തനു ത്യാഗാ. തബ സേം സിവ മന ഭയഉ ബിരാഗാ..
ജപഹിം സദാ രഘുനായക നാമാ. ജഹതഹസുനഹിം രാമ ഗുന ഗ്രാമാ..

4.7.75

चौपाई
ರಾಮ ಕೃಪಾ ಆಪನಿ ಜಡಾಈ. ಕಹಉಖಗೇಸ ಸುನಹು ಮನ ಲಾಈ..
ಜಬ ಜಬ ರಾಮ ಮನುಜ ತನು ಧರಹೀಂ. ಭಕ್ತ ಹೇತು ಲೀಲ ಬಹು ಕರಹೀಂ..
ತಬ ತಬ ಅವಧಪುರೀ ಮೈಂ ಜಊ ಬಾಲಚರಿತ ಬಿಲೋಕಿ ಹರಷಾಊ.
ಜನ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ ದೇಖಉಜಾಈ. ಬರಷ ಪಾ ತಹರಹಉಲೋಭಾಈ..
ಇಷ್ಟದೇವ ಮಮ ಬಾಲಕ ರಾಮಾ. ಸೋಭಾ ಬಪುಷ ಕೋಟಿ ಸತ ಕಾಮಾ..
ನಿಜ ಪ್ರಭು ಬದನ ನಿಹಾರಿ ನಿಹಾರೀ. ಲೋಚನ ಸುಫಲ ಕರಉಉರಗಾರೀ..
ಲಘು ಬಾಯಸ ಬಪು ಧರಿ ಹರಿ ಸಂಗಾ. ದೇಖಉಬಾಲಚರಿತ ಬಹುರಂಗಾ..

4.6.75

चौपाई
ಮೇಘನಾದ ಕೇ ಮುರಛಾ ಜಾಗೀ. ಪಿತಹಿ ಬಿಲೋಕಿ ಲಾಜ ಅತಿ ಲಾಗೀ..
ತುರತ ಗಯಉ ಗಿರಿಬರ ಕಂದರಾ. ಕರೌಂ ಅಜಯ ಮಖ ಅಸ ಮನ ಧರಾ..
ಇಹಾಬಿಭೀಷನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚಾರಾ. ಸುನಹು ನಾಥ ಬಲ ಅತುಲ ಉದಾರಾ..
ಮೇಘನಾದ ಮಖ ಕರಇ ಅಪಾವನ. ಖಲ ಮಾಯಾವೀ ದೇವ ಸತಾವನ..
ಜೌಂ ಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧ ಹೋಇ ಸೋ ಪಾಇಹಿ. ನಾಥ ಬೇಗಿ ಪುನಿ ಜೀತಿ ನ ಜಾಇಹಿ..
ಸುನಿ ರಘುಪತಿ ಅತಿಸಯ ಸುಖ ಮಾನಾ. ಬೋಲೇ ಅಂಗದಾದಿ ಕಪಿ ನಾನಾ..
ಲಛಿಮನ ಸಂಗ ಜಾಹು ಸಬ ಭಾಈ. ಕರಹು ಬಿಧಂಸ ಜಗ್ಯ ಕರ ಜಾಈ..
ತುಮ್ಹ ಲಛಿಮನ ಮಾರೇಹು ರನ ಓಹೀ. ದೇಖಿ ಸಭಯ ಸುರ ದುಖ ಅತಿ ಮೋಹೀ..
ಮಾರೇಹು ತೇಹಿ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಾಈ. ಜೇಹಿಂ ಛೀಜೈ ನಿಸಿಚರ ಸುನು ಭಾಈ..

4.2.75

चौपाई
ಪುತ್ರವತೀ ಜುಬತೀ ಜಗ ಸೋಈ. ರಘುಪತಿ ಭಗತು ಜಾಸು ಸುತು ಹೋಈ..
ನತರು ಬಾ ಭಲಿ ಬಾದಿ ಬಿಆನೀ. ರಾಮ ಬಿಮುಖ ಸುತ ತೇಂ ಹಿತ ಜಾನೀ..
ತುಮ್ಹರೇಹಿಂ ಭಾಗ ರಾಮು ಬನ ಜಾಹೀಂ. ದೂಸರ ಹೇತು ತಾತ ಕಛು ನಾಹೀಂ..
ಸಕಲ ಸುಕೃತ ಕರ ಬಡಫಲು ಏಹೂ. ರಾಮ ಸೀಯ ಪದ ಸಹಜ ಸನೇಹೂ..
ರಾಗ ರೋಷು ಇರಿಷಾ ಮದು ಮೋಹೂ. ಜನಿ ಸಪನೇಹುಇನ್ಹ ಕೇ ಬಸ ಹೋಹೂ..
ಸಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಕಾರ ಬಿಹಾಈ. ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಕರೇಹು ಸೇವಕಾಈ..
ತುಮ್ಹ ಕಹುಬನ ಸಬ ಭಾಿ ಸುಪಾಸೂ. ಸ ಪಿತು ಮಾತು ರಾಮು ಸಿಯ ಜಾಸೂ..
ಜೇಹಿಂ ನ ರಾಮು ಬನ ಲಹಹಿಂ ಕಲೇಸೂ. ಸುತ ಸೋಇ ಕರೇಹು ಇಹಇ ಉಪದೇಸೂ..

4.1.75

चौपाई
ಅಸ ತಪು ಕಾಹುನ ಕೀನ್ಹ ಭವಾನೀ. ಭಉ ಅನೇಕ ಧೀರ ಮುನಿ ಗ್ಯಾನೀ..
ಅಬ ಉರ ಧರಹು ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ ಬಾನೀ. ಸತ್ಯ ಸದಾ ಸಂತತ ಸುಚಿ ಜಾನೀ..
ಆವೈ ಪಿತಾ ಬೋಲಾವನ ಜಬಹೀಂ. ಹಠ ಪರಿಹರಿ ಘರ ಜಾಏಹು ತಬಹೀಂ..
ಮಿಲಹಿಂ ತುಮ್ಹಹಿ ಜಬ ಸಪ್ತ ರಿಷೀಸಾ. ಜಾನೇಹು ತಬ ಪ್ರಮಾನ ಬಾಗೀಸಾ..
ಸುನತ ಗಿರಾ ಬಿಧಿ ಗಗನ ಬಖಾನೀ. ಪುಲಕ ಗಾತ ಗಿರಿಜಾ ಹರಷಾನೀ..
ಉಮಾ ಚರಿತ ಸುಂದರ ಮೈಂ ಗಾವಾ. ಸುನಹು ಸಂಭು ಕರ ಚರಿತ ಸುಹಾವಾ..
ಜಬ ತೇಂ ಸತೀ ಜಾಇ ತನು ತ್ಯಾಗಾ. ತಬ ಸೇಂ ಸಿವ ಮನ ಭಯಉ ಬಿರಾಗಾ..
ಜಪಹಿಂ ಸದಾ ರಘುನಾಯಕ ನಾಮಾ. ಜಹತಹಸುನಹಿಂ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮಾ..

3.7.75

चौपाई
રામ કૃપા આપનિ જડ઼તાઈ। કહઉખગેસ સુનહુ મન લાઈ।।
જબ જબ રામ મનુજ તનુ ધરહીં। ભક્ત હેતુ લીલ બહુ કરહીં।।
તબ તબ અવધપુરી મૈં જ઼ાઊ બાલચરિત બિલોકિ હરષાઊ।
જન્મ મહોત્સવ દેખઉજાઈ। બરષ પા તહરહઉલોભાઈ।।
ઇષ્ટદેવ મમ બાલક રામા। સોભા બપુષ કોટિ સત કામા।।
નિજ પ્રભુ બદન નિહારિ નિહારી। લોચન સુફલ કરઉઉરગારી।।
લઘુ બાયસ બપુ ધરિ હરિ સંગા। દેખઉબાલચરિત બહુરંગા।।

3.6.75

चौपाई
મેઘનાદ કે મુરછા જાગી। પિતહિ બિલોકિ લાજ અતિ લાગી।।
તુરત ગયઉ ગિરિબર કંદરા। કરૌં અજય મખ અસ મન ધરા।।
ઇહાબિભીષન મંત્ર બિચારા। સુનહુ નાથ બલ અતુલ ઉદારા।।
મેઘનાદ મખ કરઇ અપાવન। ખલ માયાવી દેવ સતાવન।।
જૌં પ્રભુ સિદ્ધ હોઇ સો પાઇહિ। નાથ બેગિ પુનિ જીતિ ન જાઇહિ।।
સુનિ રઘુપતિ અતિસય સુખ માના। બોલે અંગદાદિ કપિ નાના।।
લછિમન સંગ જાહુ સબ ભાઈ। કરહુ બિધંસ જગ્ય કર જાઈ।।
તુમ્હ લછિમન મારેહુ રન ઓહી। દેખિ સભય સુર દુખ અતિ મોહી।।
મારેહુ તેહિ બલ બુદ્ધિ ઉપાઈ। જેહિં છીજૈ નિસિચર સુનુ ભાઈ।।

Pages

Subscribe to RSS - 75