75

3.2.75

चौपाई
પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ। રઘુપતિ ભગતુ જાસુ સુતુ હોઈ।।
નતરુ બા ભલિ બાદિ બિઆની। રામ બિમુખ સુત તેં હિત જાની।।
તુમ્હરેહિં ભાગ રામુ બન જાહીં। દૂસર હેતુ તાત કછુ નાહીં।।
સકલ સુકૃત કર બડ઼ ફલુ એહૂ। રામ સીય પદ સહજ સનેહૂ।।
રાગ રોષુ ઇરિષા મદુ મોહૂ। જનિ સપનેહુઇન્હ કે બસ હોહૂ।।
સકલ પ્રકાર બિકાર બિહાઈ। મન ક્રમ બચન કરેહુ સેવકાઈ।।
તુમ્હ કહુબન સબ ભાિ સુપાસૂ। સ પિતુ માતુ રામુ સિય જાસૂ।।
જેહિં ન રામુ બન લહહિં કલેસૂ। સુત સોઇ કરેહુ ઇહઇ ઉપદેસૂ।।

3.1.75

चौपाई
અસ તપુ કાહુન કીન્હ ભવાની। ભઉ અનેક ધીર મુનિ ગ્યાની।।
અબ ઉર ધરહુ બ્રહ્મ બર બાની। સત્ય સદા સંતત સુચિ જાની।।
આવૈ પિતા બોલાવન જબહીં। હઠ પરિહરિ ઘર જાએહુ તબહીં।।
મિલહિં તુમ્હહિ જબ સપ્ત રિષીસા। જાનેહુ તબ પ્રમાન બાગીસા।।
સુનત ગિરા બિધિ ગગન બખાની। પુલક ગાત ગિરિજા હરષાની।।
ઉમા ચરિત સુંદર મૈં ગાવા। સુનહુ સંભુ કર ચરિત સુહાવા।।
જબ તેં સતી જાઇ તનુ ત્યાગા। તબ સેં સિવ મન ભયઉ બિરાગા।।
જપહિં સદા રઘુનાયક નામા। જહતહસુનહિં રામ ગુન ગ્રામા।।

2.7.75

चौपाई
রাম কৃপা আপনি জড়তাঈ৷ কহউখগেস সুনহু মন লাঈ৷৷
জব জব রাম মনুজ তনু ধরহীং৷ ভক্ত হেতু লীল বহু করহীং৷৷
তব তব অবধপুরী মৈং জ়াঊ বালচরিত বিলোকি হরষাঊ৷
জন্ম মহোত্সব দেখউজাঈ৷ বরষ পা তহরহউলোভাঈ৷৷
ইষ্টদেব মম বালক রামা৷ সোভা বপুষ কোটি সত কামা৷৷
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী৷ লোচন সুফল করউউরগারী৷৷
লঘু বাযস বপু ধরি হরি সংগা৷ দেখউবালচরিত বহুরংগা৷৷

2.6.75

चौपाई
মেঘনাদ কে মুরছা জাগী৷ পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী৷৷
তুরত গযউ গিরিবর কংদরা৷ করৌং অজয মখ অস মন ধরা৷৷
ইহাবিভীষন মংত্র বিচারা৷ সুনহু নাথ বল অতুল উদারা৷৷
মেঘনাদ মখ করই অপাবন৷ খল মাযাবী দেব সতাবন৷৷
জৌং প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি৷ নাথ বেগি পুনি জীতি ন জাইহি৷৷
সুনি রঘুপতি অতিসয সুখ মানা৷ বোলে অংগদাদি কপি নানা৷৷
লছিমন সংগ জাহু সব ভাঈ৷ করহু বিধংস জগ্য কর জাঈ৷৷
তুম্হ লছিমন মারেহু রন ওহী৷ দেখি সভয সুর দুখ অতি মোহী৷৷
মারেহু তেহি বল বুদ্ধি উপাঈ৷ জেহিং ছীজৈ নিসিচর সুনু ভাঈ৷৷

2.2.75

चौपाई
পুত্রবতী জুবতী জগ সোঈ৷ রঘুপতি ভগতু জাসু সুতু হোঈ৷৷
নতরু বা ভলি বাদি বিআনী৷ রাম বিমুখ সুত তেং হিত জানী৷৷
তুম্হরেহিং ভাগ রামু বন জাহীং৷ দূসর হেতু তাত কছু নাহীং৷৷
সকল সুকৃত কর বড় ফলু এহূ৷ রাম সীয পদ সহজ সনেহূ৷৷
রাগ রোষু ইরিষা মদু মোহূ৷ জনি সপনেহুইন্হ কে বস হোহূ৷৷
সকল প্রকার বিকার বিহাঈ৷ মন ক্রম বচন করেহু সেবকাঈ৷৷
তুম্হ কহুবন সব ভাি সুপাসূ৷ স পিতু মাতু রামু সিয জাসূ৷৷
জেহিং ন রামু বন লহহিং কলেসূ৷ সুত সোই করেহু ইহই উপদেসূ৷৷

2.1.75

चौपाई
অস তপু কাহুন কীন্হ ভবানী৷ ভউ অনেক ধীর মুনি গ্যানী৷৷
অব উর ধরহু ব্রহ্ম বর বানী৷ সত্য সদা সংতত সুচি জানী৷৷
আবৈ পিতা বোলাবন জবহীং৷ হঠ পরিহরি ঘর জাএহু তবহীং৷৷
মিলহিং তুম্হহি জব সপ্ত রিষীসা৷ জানেহু তব প্রমান বাগীসা৷৷
সুনত গিরা বিধি গগন বখানী৷ পুলক গাত গিরিজা হরষানী৷৷
উমা চরিত সুংদর মৈং গাবা৷ সুনহু সংভু কর চরিত সুহাবা৷৷
জব তেং সতী জাই তনু ত্যাগা৷ তব সেং সিব মন ভযউ বিরাগা৷৷
জপহিং সদা রঘুনাযক নামা৷ জহতহসুনহিং রাম গুন গ্রামা৷৷

1.7.75

चौपाई
राम कृपा आपनि जड़ताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई।।
जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं।।
तब तब अवधपुरी मैं ज़ाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाऊँ।।
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई।।
इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा।।
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी।।
लघु बायस बपु धरि हरि संगा। देखउँ बालचरित बहुरंगा।।

दोहा/सोरठा
लरिकाईं जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।

1.6.75

चौपाई
मेघनाद के मुरछा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी।।
तुरत गयउ गिरिबर कंदरा। करौं अजय मख अस मन धरा।।
इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा।।
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन।।
जौं प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि।।
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना।।
लछिमन संग जाहु सब भाई। करहु बिधंस जग्य कर जाई।।
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही।।
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं छीजै निसिचर सुनु भाई।।

1.2.75

चौपाई
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई।।
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी। राम बिमुख सुत तें हित जानी।।
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं।।
सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू।।
राग रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू।।
सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई।।
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू। सँग पितु मातु रामु सिय जासू।।
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेसू। सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू।।

छंद

1.1.75

चौपाई
अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भउ अनेक धीर मुनि ग्यानी।।
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी।।
आवै पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं।।
मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।।
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी।।
उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा।।
जब तें सती जाइ तनु त्यागा। तब सें सिव मन भयउ बिरागा।।
जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनहिं राम गुन ग्रामा।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 75