10.1.117

चौपाई
నిజ భ్రమ నహిం సముఝహిం అగ్యానీ. ప్రభు పర మోహ ధరహిం జడప్రానీ..
జథా గగన ఘన పటల నిహారీ. ఝాేఉ మాను కహహిం కుబిచారీ..
చితవ జో లోచన అంగులి లాఏ ప్రగట జుగల ససి తేహి కే భాఏ.
ఉమా రామ బిషఇక అస మోహా. నభ తమ ధూమ ధూరి జిమి సోహా..
బిషయ కరన సుర జీవ సమేతా. సకల ఏక తేం ఏక సచేతా..
సబ కర పరమ ప్రకాసక జోఈ. రామ అనాది అవధపతి సోఈ..
జగత ప్రకాస్య ప్రకాసక రామూ. మాయాధీస గ్యాన గున ధామూ..
జాసు సత్యతా తేం జడ మాయా. భాస సత్య ఇవ మోహ సహాయా..

दोहा/सोरठा
రజత సీప మహుమాస జిమి జథా భాను కర బారి.
జదపి మృషా తిహుకాల సోఇ భ్రమ న సకఇ కోఉ టారి..117..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: