117

10.7.117

चौपाई
సునహు తాత యహ అకథ కహానీ. సముఝత బనఇ న జాఇ బఖానీ..
ఈస్వర అంస జీవ అబినాసీ. చేతన అమల సహజ సుఖ రాసీ..
సో మాయాబస భయఉ గోసాఈం. బ్యో కీర మరకట కీ నాఈ..
జడచేతనహి గ్రంథి పరి గఈ. జదపి మృషా ఛూటత కఠినఈ..
తబ తే జీవ భయఉ సంసారీ. ఛూట న గ్రంథి న హోఇ సుఖారీ..
శ్రుతి పురాన బహు కహేఉ ఉపాఈ. ఛూట న అధిక అధిక అరుఝాఈ..
జీవ హృదయతమ మోహ బిసేషీ. గ్రంథి ఛూట కిమి పరఇ న దేఖీ..
అస సంజోగ ఈస జబ కరఈ. తబహుకదాచిత సో నిరుఅరఈ..
సాత్త్విక శ్రద్ధా ధేను సుహాఈ. జౌం హరి కృపాహృదయబస ఆఈ..
జప తప బ్రత జమ నియమ అపారా. జే శ్రుతి కహ సుభ ధర్మ అచారా..

10.6.117

चौपाई
సునత బిభీషన బచన రామ కే. హరషి గహే పద కృపాధామ కే..
బానర భాలు సకల హరషానే. గహి ప్రభు పద గున బిమల బఖానే..
బహురి బిభీషన భవన సిధాయో. మని గన బసన బిమాన భరాయో..
లై పుష్పక ప్రభు ఆగేం రాఖా. హి కరి కృపాసింధు తబ భాషా..
చఢ బిమాన సును సఖా బిభీషన. గగన జాఇ బరషహు పట భూషన..
నభ పర జాఇ బిభీషన తబహీ. బరషి దిఏ మని అంబర సబహీ..
జోఇ జోఇ మన భావఇ సోఇ లేహీం. మని ముఖ మేలి డారి కపి దేహీం..
హే రాము శ్రీ అనుజ సమేతా. పరమ కౌతుకీ కృపా నికేతా..

10.2.117

चौपाई
కోటి మనోజ లజావనిహారే. సుముఖి కహహు కో ఆహిం తుమ్హారే..
సుని సనేహమయ మంజుల బానీ. సకుచీ సియ మన మహుముసుకానీ..
తిన్హహి బిలోకి బిలోకతి ధరనీ. దుహుసకోచ సకుచిత బరబరనీ..
సకుచి సప్రేమ బాల మృగ నయనీ. బోలీ మధుర బచన పికబయనీ..
సహజ సుభాయ సుభగ తన గోరే. నాము లఖను లఘు దేవర మోరే..
బహురి బదను బిధు అంచల ఢాీ. పియ తన చితఇ భౌంహ కరి బాీ..
ఖంజన మంజు తిరీఛే నయనని. నిజ పతి కహేఉ తిన్హహి సియసయనని..
భఇ ముదిత సబ గ్రామబధూటీం. రంకన్హ రాయ రాసి జను లూటీం..

10.1.117

चौपाई
నిజ భ్రమ నహిం సముఝహిం అగ్యానీ. ప్రభు పర మోహ ధరహిం జడప్రానీ..
జథా గగన ఘన పటల నిహారీ. ఝాేఉ మాను కహహిం కుబిచారీ..
చితవ జో లోచన అంగులి లాఏ ప్రగట జుగల ససి తేహి కే భాఏ.
ఉమా రామ బిషఇక అస మోహా. నభ తమ ధూమ ధూరి జిమి సోహా..
బిషయ కరన సుర జీవ సమేతా. సకల ఏక తేం ఏక సచేతా..
సబ కర పరమ ప్రకాసక జోఈ. రామ అనాది అవధపతి సోఈ..
జగత ప్రకాస్య ప్రకాసక రామూ. మాయాధీస గ్యాన గున ధామూ..
జాసు సత్యతా తేం జడ మాయా. భాస సత్య ఇవ మోహ సహాయా..

9.7.117

चौपाई
ஸுநஹு தாத யஹ அகத கஹாநீ. ஸமு஀த பநஇ ந ஜாஇ பகாநீ..
ஈஸ்வர அஂஸ ஜீவ அபிநாஸீ. சேதந அமல ஸஹஜ ஸுக ராஸீ..
ஸோ மாயாபஸ பயஉ கோஸாஈஂ. ப்யோ கீர மரகட கீ நாஈ..
ஜட஀ சேதநஹி க்ரஂதி பரி கஈ. ஜதபி மரிஷா சூடத கடிநஈ..
தப தே ஜீவ பயஉ ஸஂஸாரீ. சூட ந க்ரஂதி ந ஹோஇ ஸுகாரீ..
ஷ்ருதி புராந பஹு கஹேஉ உபாஈ. சூட ந அதிக அதிக அரு஀ாஈ..
ஜீவ ஹரிதயதம மோஹ பிஸேஷீ. க்ரஂதி சூட கிமி பரஇ ந தேகீ..
அஸ ஸஂஜோக ஈஸ ஜப கரஈ. தபஹுகதாசித ஸோ நிருஅரஈ..
ஸாத்த்விக ஷ்ரத்தா தேநு ஸுஹாஈ. ஜௌஂ ஹரி கரிபாஹரிதயபஸ ஆஈ..

9.6.117

चौपाई
ஸுநத பிபீஷந பசந ராம கே. ஹரஷி கஹே பத கரிபாதாம கே..
பாநர பாலு ஸகல ஹரஷாநே. கஹி ப்ரபு பத குந பிமல பகாநே..
பஹுரி பிபீஷந பவந ஸிதாயோ. மநி கந பஸந பிமாந பராயோ..
லை புஷ்பக ப்ரபு ஆகேஂ ராகா. ஹி கரி கரிபாஸிஂது தப பாஷா..
சட஀ி பிமாந ஸுநு ஸகா பிபீஷந. ககந ஜாஇ பரஷஹு பட பூஷந..
நப பர ஜாஇ பிபீஷந தபஹீ. பரஷி திஏ மநி அஂபர ஸபஹீ..
ஜோஇ ஜோஇ மந பாவஇ ஸோஇ லேஹீஂ. மநி முக மேலி டாரி கபி தேஹீஂ..
ஹே ராமு ஷ்ரீ அநுஜ ஸமேதா. பரம கௌதுகீ கரிபா நிகேதா..

9.2.117

चौपाई
கோடி மநோஜ லஜாவநிஹாரே. ஸுமுகி கஹஹு கோ ஆஹிஂ தும்ஹாரே..
ஸுநி ஸநேஹமய மஂஜுல பாநீ. ஸகுசீ ஸிய மந மஹுமுஸுகாநீ..
திந்ஹஹி பிலோகி பிலோகதி தரநீ. துஹுஸகோச ஸகுசித பரபரநீ..
ஸகுசி ஸப்ரேம பால மரிக நயநீ. போலீ மதுர பசந பிகபயநீ..
ஸஹஜ ஸுபாய ஸுபக தந கோரே. நாமு லகநு லகு தேவர மோரே..
பஹுரி பதநு பிது அஂசல டாீ. பிய தந சிதஇ பௌஂஹ கரி பாீ..
கஂஜந மஂஜு திரீசே நயநநி. நிஜ பதி கஹேஉ திந்ஹஹி ஸியஸயநநி..
பஇ முதித ஸப க்ராமபதூடீஂ. ரஂகந்ஹ ராய ராஸி ஜநு லூடீஂ..

9.1.117

चौपाई
நிஜ ப்ரம நஹிஂ ஸமு஀ஹிஂ அக்யாநீ. ப்ரபு பர மோஹ தரஹிஂ ஜட஀ ப்ராநீ..
ஜதா ககந கந படல நிஹாரீ. ஀ாேஉ மாநு கஹஹிஂ குபிசாரீ..
சிதவ ஜோ லோசந அஂகுலி லாஏ ப்ரகட ஜுகல ஸஸி தேஹி கே பாஏ.
உமா ராம பிஷஇக அஸ மோஹா. நப தம தூம தூரி ஜிமி ஸோஹா..
பிஷய கரந ஸுர ஜீவ ஸமேதா. ஸகல ஏக தேஂ ஏக ஸசேதா..
ஸப கர பரம ப்ரகாஸக ஜோஈ. ராம அநாதி அவதபதி ஸோஈ..
ஜகத ப்ரகாஸ்ய ப்ரகாஸக ராமூ. மாயாதீஸ க்யாந குந தாமூ..
ஜாஸு ஸத்யதா தேஂ ஜட மாயா. பாஸ ஸத்ய இவ மோஹ ஸஹாயா..

8.7.117

चौपाई
sunahu tāta yaha akatha kahānī. samujhata banai na jāi bakhānī..
īsvara aṃsa jīva abināsī. cētana amala sahaja sukha rāsī..
sō māyābasa bhayau gōsāīṃ. baomdhyō kīra marakaṭa kī nāī..
jaḍa cētanahi graṃthi pari gaī. jadapi mṛṣā chūṭata kaṭhinaī..
taba tē jīva bhayau saṃsārī. chūṭa na graṃthi na hōi sukhārī..
śruti purāna bahu kahēu upāī. chūṭa na adhika adhika arujhāī..
jīva hṛdayaom tama mōha bisēṣī. graṃthi chūṭa kimi parai na dēkhī..

8.6.117

चौपाई
sunata bibhīṣana bacana rāma kē. haraṣi gahē pada kṛpādhāma kē..
bānara bhālu sakala haraṣānē. gahi prabhu pada guna bimala bakhānē..
bahuri bibhīṣana bhavana sidhāyō. mani gana basana bimāna bharāyō..
lai puṣpaka prabhu āgēṃ rākhā. haomsi kari kṛpāsiṃdhu taba bhāṣā..
caḍhai bimāna sunu sakhā bibhīṣana. gagana jāi baraṣahu paṭa bhūṣana..
nabha para jāi bibhīṣana tabahī. baraṣi diē mani aṃbara sabahī..
jōi jōi mana bhāvai sōi lēhīṃ. mani mukha mēli ḍāri kapi dēhīṃ..

Pages

Subscribe to RSS - 117