10.1.312

चौपाई
ఏహి బిధి సకల మనోరథ కరహీం. ఆన ఉమగి ఉమగి ఉర భరహీం..
జే నృప సీయ స్వయంబర ఆఏ. దేఖి బంధు సబ తిన్హ సుఖ పాఏ..
కహత రామ జసు బిసద బిసాలా. నిజ నిజ భవన గఏ మహిపాలా..
గఏ బీతి కుఛ దిన ఏహి భాీ. ప్రముదిత పురజన సకల బరాతీ..
మంగల మూల లగన దిను ఆవా. హిమ రితు అగహను మాసు సుహావా..
గ్రహ తిథి నఖతు జోగు బర బారూ. లగన సోధి బిధి కీన్హ బిచారూ..
పఠై దీన్హి నారద సన సోఈ. గనీ జనక కే గనకన్హ జోఈ..
సునీ సకల లోగన్హ యహ బాతా. కహహిం జోతిషీ ఆహిం బిధాతా..

दोहा/सोरठा
ధేనుధూరి బేలా బిమల సకల సుమంగల మూల.
బిప్రన్హ కహేఉ బిదేహ సన జాని సగున అనుకుల..312..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: