312

10.2.312

चौपाई
ఏహి బిధి భరతు ఫిరత బన మాహీం. నేము ప్రేము లఖి ముని సకుచాహీం..
పున్య జలాశ్రయ భూమి బిభాగా. ఖగ మృగ తరు తృన గిరి బన బాగా..
చారు బిచిత్ర పబిత్ర బిసేషీ. బూఝత భరతు దిబ్య సబ దేఖీ..
సుని మన ముదిత కహత రిషిరాఊ. హేతు నామ గున పున్య ప్రభాఊ..
కతహునిమజ్జన కతహుప్రనామా. కతహుబిలోకత మన అభిరామా..
కతహుబైఠి ముని ఆయసు పాఈ. సుమిరత సీయ సహిత దోఉ భాఈ..
దేఖి సుభాఉ సనేహు సుసేవా. దేహిం అసీస ముదిత బనదేవా..
ఫిరహిం గఏదిను పహర అఢఈ. ప్రభు పద కమల బిలోకహిం ఆఈ..

10.1.312

चौपाई
ఏహి బిధి సకల మనోరథ కరహీం. ఆన ఉమగి ఉమగి ఉర భరహీం..
జే నృప సీయ స్వయంబర ఆఏ. దేఖి బంధు సబ తిన్హ సుఖ పాఏ..
కహత రామ జసు బిసద బిసాలా. నిజ నిజ భవన గఏ మహిపాలా..
గఏ బీతి కుఛ దిన ఏహి భాీ. ప్రముదిత పురజన సకల బరాతీ..
మంగల మూల లగన దిను ఆవా. హిమ రితు అగహను మాసు సుహావా..
గ్రహ తిథి నఖతు జోగు బర బారూ. లగన సోధి బిధి కీన్హ బిచారూ..
పఠై దీన్హి నారద సన సోఈ. గనీ జనక కే గనకన్హ జోఈ..
సునీ సకల లోగన్హ యహ బాతా. కహహిం జోతిషీ ఆహిం బిధాతా..

9.2.312

चौपाई
ஏஹி பிதி பரது பிரத பந மாஹீஂ. நேமு ப்ரேமு லகி முநி ஸகுசாஹீஂ..
புந்ய ஜலாஷ்ரய பூமி பிபாகா. கக மரிக தரு தரிந கிரி பந பாகா..
சாரு பிசித்ர பபித்ர பிஸேஷீ. பூ஀த பரது திப்ய ஸப தேகீ..
ஸுநி மந முதித கஹத ரிஷிராஊ. ஹேது நாம குந புந்ய ப்ரபாஊ..
கதஹுநிமஜ்ஜந கதஹுப்ரநாமா. கதஹுபிலோகத மந அபிராமா..
கதஹுபைடி முநி ஆயஸு பாஈ. ஸுமிரத ஸீய ஸஹித தோஉ பாஈ..
தேகி ஸுபாஉ ஸநேஹு ஸுஸேவா. தேஹிஂ அஸீஸ முதித பநதேவா..
பிரஹிஂ கஏதிநு பஹர அட஀ாஈ. ப்ரபு பத கமல பிலோகஹிஂ ஆஈ..

9.1.312

चौपाई
ஏஹி பிதி ஸகல மநோரத கரஹீஂ. ஆந உமகி உமகி உர பரஹீஂ..
ஜே நரிப ஸீய ஸ்வயஂபர ஆஏ. தேகி பஂது ஸப திந்ஹ ஸுக பாஏ..
கஹத ராம ஜஸு பிஸத பிஸாலா. நிஜ நிஜ பவந கஏ மஹிபாலா..
கஏ பீதி குச திந ஏஹி பாீ. ப்ரமுதித புரஜந ஸகல பராதீ..
மஂகல மூல லகந திநு ஆவா. ஹிம ரிது அகஹநு மாஸு ஸுஹாவா..
க்ரஹ திதி நகது ஜோகு பர பாரூ. லகந ஸோதி பிதி கீந்ஹ பிசாரூ..
படை தீந்ஹி நாரத ஸந ஸோஈ. கநீ ஜநக கே கநகந்ஹ ஜோஈ..
ஸுநீ ஸகல லோகந்ஹ யஹ பாதா. கஹஹிஂ ஜோதிஷீ ஆஹிஂ பிதாதா..

8.2.312

चौपाई
ēhi bidhi bharatu phirata bana māhīṃ. nēmu prēmu lakhi muni sakucāhīṃ..
punya jalāśraya bhūmi bibhāgā. khaga mṛga taru tṛna giri bana bāgā..
cāru bicitra pabitra bisēṣī. būjhata bharatu dibya saba dēkhī..
suni mana mudita kahata riṣirāū. hētu nāma guna punya prabhāū..
katahuom nimajjana katahuom pranāmā. katahuom bilōkata mana abhirāmā..
katahuom baiṭhi muni āyasu pāī. sumirata sīya sahita dōu bhāī..
dēkhi subhāu sanēhu susēvā. dēhiṃ asīsa mudita banadēvā..

8.1.312

चौपाई
ēhi bidhi sakala manōratha karahīṃ. ānaomda umagi umagi ura bharahīṃ..
jē nṛpa sīya svayaṃbara āē. dēkhi baṃdhu saba tinha sukha pāē..
kahata rāma jasu bisada bisālā. nija nija bhavana gaē mahipālā..
gaē bīti kucha dina ēhi bhāomtī. pramudita purajana sakala barātī..
maṃgala mūla lagana dinu āvā. hima ritu agahanu māsu suhāvā..
graha tithi nakhatu jōgu bara bārū. lagana sōdhi bidhi kīnha bicārū..
paṭhai dīnhi nārada sana sōī. ganī janaka kē ganakanha jōī..

7.2.312

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਭਰਤੁ ਫਿਰਤ ਬਨ ਮਾਹੀਂ। ਨੇਮੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਖਿ ਮੁਨਿ ਸਕੁਚਾਹੀਂ।।
ਪੁਨ੍ਯ ਜਲਾਸ਼੍ਰਯ ਭੂਮਿ ਬਿਭਾਗਾ। ਖਗ ਮਰਿਗ ਤਰੁ ਤਰਿਨ ਗਿਰਿ ਬਨ ਬਾਗਾ।।
ਚਾਰੁ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਪਬਿਤ੍ਰ ਬਿਸੇਸ਼ੀ। ਬੂਝਤ ਭਰਤੁ ਦਿਬ੍ਯ ਸਬ ਦੇਖੀ।।
ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੁਦਿਤ ਕਹਤ ਰਿਸ਼ਿਰਾਊ। ਹੇਤੁ ਨਾਮ ਗੁਨ ਪੁਨ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਊ।।
ਕਤਹੁਨਿਮਜ੍ਜਨ ਕਤਹੁਪ੍ਰਨਾਮਾ। ਕਤਹੁਬਿਲੋਕਤ ਮਨ ਅਭਿਰਾਮਾ।।
ਕਤਹੁਬੈਠਿ ਮੁਨਿ ਆਯਸੁ ਪਾਈ। ਸੁਮਿਰਤ ਸੀਯ ਸਹਿਤ ਦੋਉ ਭਾਈ।।
ਦੇਖਿ ਸੁਭਾਉ ਸਨੇਹੁ ਸੁਸੇਵਾ। ਦੇਹਿਂ ਅਸੀਸ ਮੁਦਿਤ ਬਨਦੇਵਾ।।
ਫਿਰਹਿਂ ਗਏਦਿਨੁ ਪਹਰ ਅਢ਼ਾਈ। ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਕਮਲ ਬਿਲੋਕਹਿਂ ਆਈ।।

7.1.312

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਕਰਹੀਂ। ਆਨ ਉਮਗਿ ਉਮਗਿ ਉਰ ਭਰਹੀਂ।।
ਜੇ ਨਰਿਪ ਸੀਯ ਸ੍ਵਯਂਬਰ ਆਏ। ਦੇਖਿ ਬਂਧੁ ਸਬ ਤਿਨ੍ਹ ਸੁਖ ਪਾਏ।।
ਕਹਤ ਰਾਮ ਜਸੁ ਬਿਸਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭਵਨ ਗਏ ਮਹਿਪਾਲਾ।।
ਗਏ ਬੀਤਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਏਹਿ ਭਾੀ। ਪ੍ਰਮੁਦਿਤ ਪੁਰਜਨ ਸਕਲ ਬਰਾਤੀ।।
ਮਂਗਲ ਮੂਲ ਲਗਨ ਦਿਨੁ ਆਵਾ। ਹਿਮ ਰਿਤੁ ਅਗਹਨੁ ਮਾਸੁ ਸੁਹਾਵਾ।।
ਗ੍ਰਹ ਤਿਥਿ ਨਖਤੁ ਜੋਗੁ ਬਰ ਬਾਰੂ। ਲਗਨ ਸੋਧਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨ੍ਹ ਬਿਚਾਰੂ।।
ਪਠੈ ਦੀਨ੍ਹਿ ਨਾਰਦ ਸਨ ਸੋਈ। ਗਨੀ ਜਨਕ ਕੇ ਗਨਕਨ੍ਹ ਜੋਈ।।
ਸੁਨੀ ਸਕਲ ਲੋਗਨ੍ਹ ਯਹ ਬਾਤਾ। ਕਹਹਿਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਆਹਿਂ ਬਿਧਾਤਾ।।

6.2.312

चौपाई
ଏହି ବିଧି ଭରତୁ ଫିରତ ବନ ମାହୀଂ| ନେମୁ ପ୍ରେମୁ ଲଖି ମୁନି ସକୁଚାହୀଂ||
ପୁନ୍ଯ ଜଲାଶ୍ରଯ ଭୂମି ବିଭାଗା| ଖଗ ମୃଗ ତରୁ ତୃନ ଗିରି ବନ ବାଗା||
ଚାରୁ ବିଚିତ୍ର ପବିତ୍ର ବିସେଷୀ| ବୂଝତ ଭରତୁ ଦିବ୍ଯ ସବ ଦେଖୀ||
ସୁନି ମନ ମୁଦିତ କହତ ରିଷିରାଊ| ହେତୁ ନାମ ଗୁନ ପୁନ୍ଯ ପ୍ରଭାଊ||
କତହୁନିମଜ୍ଜନ କତହୁପ୍ରନାମା| କତହୁବିଲୋକତ ମନ ଅଭିରାମା||
କତହୁବୈଠି ମୁନି ଆଯସୁ ପାଈ| ସୁମିରତ ସୀଯ ସହିତ ଦୋଉ ଭାଈ||
ଦେଖି ସୁଭାଉ ସନେହୁ ସୁସେବା| ଦେହିଂ ଅସୀସ ମୁଦିତ ବନଦେବା||
ଫିରହିଂ ଗଏଦିନୁ ପହର ଅଢ଼ାଈ| ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଲ ବିଲୋକହିଂ ଆଈ||

6.1.312

चौपाई
ଏହି ବିଧି ସକଲ ମନୋରଥ କରହୀଂ| ଆନ ଉମଗି ଉମଗି ଉର ଭରହୀଂ||
ଜେ ନୃପ ସୀଯ ସ୍ବଯଂବର ଆଏ| ଦେଖି ବଂଧୁ ସବ ତିନ୍ହ ସୁଖ ପାଏ||
କହତ ରାମ ଜସୁ ବିସଦ ବିସାଲା| ନିଜ ନିଜ ଭବନ ଗଏ ମହିପାଲା||
ଗଏ ବୀତି କୁଛ ଦିନ ଏହି ଭାୀ| ପ୍ରମୁଦିତ ପୁରଜନ ସକଲ ବରାତୀ||
ମଂଗଲ ମୂଲ ଲଗନ ଦିନୁ ଆବା| ହିମ ରିତୁ ଅଗହନୁ ମାସୁ ସୁହାବା||
ଗ୍ରହ ତିଥି ନଖତୁ ଜୋଗୁ ବର ବାରୂ| ଲଗନ ସୋଧି ବିଧି କୀନ୍ହ ବିଚାରୂ||
ପଠୈ ଦୀନ୍ହି ନାରଦ ସନ ସୋଈ| ଗନୀ ଜନକ କେ ଗନକନ୍ହ ଜୋଈ||
ସୁନୀ ସକଲ ଲୋଗନ୍ହ ଯହ ବାତା| କହହିଂ ଜୋତିଷୀ ଆହିଂ ବିଧାତା||

Pages

Subscribe to RSS - 312