10.1.313

चौपाई
ఉపరోహితహి కహేఉ నరనాహా. అబ బిలంబ కర కారను కాహా..
సతానంద తబ సచివ బోలాఏ. మంగల సకల సాజి సబ ల్యాఏ..
సంఖ నిసాన పనవ బహు బాజే. మంగల కలస సగున సుభ సాజే..
సుభగ సుఆసిని గావహిం గీతా. కరహిం బేద ధుని బిప్ర పునీతా..
లేన చలే సాదర ఏహి భాీ. గఏ జహాజనవాస బరాతీ..
కోసలపతి కర దేఖి సమాజూ. అతి లఘు లాగ తిన్హహి సురరాజూ..
భయఉ సమఉ అబ ధారిఅ పాఊ. యహ సుని పరా నిసానహిం ఘాఊ..
గురహి పూఛి కరి కుల బిధి రాజా. చలే సంగ ముని సాధు సమాజా..

दोहा/सोरठा
భాగ్య బిభవ అవధేస కర దేఖి దేవ బ్రహ్మాది.
లగే సరాహన సహస ముఖ జాని జనమ నిజ బాది..313..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: