10.1.314

चौपाई
సురన్హ సుమంగల అవసరు జానా. బరషహిం సుమన బజాఇ నిసానా..
సివ బ్రహ్మాదిక బిబుధ బరూథా. చఢ బిమానన్హి నానా జూథా..
ప్రేమ పులక తన హృదయఉఛాహూ. చలే బిలోకన రామ బిఆహూ..
దేఖి జనకపురు సుర అనురాగే. నిజ నిజ లోక సబహిం లఘు లాగే..
చితవహిం చకిత బిచిత్ర బితానా. రచనా సకల అలౌకిక నానా..
నగర నారి నర రూప నిధానా. సుఘర సుధరమ సుసీల సుజానా..
తిన్హహి దేఖి సబ సుర సురనారీం. భఏ నఖత జను బిధు ఉజిఆరీం..
బిధిహి భయహ ఆచరజు బిసేషీ. నిజ కరనీ కఛు కతహున దేఖీ..

दोहा/सोरठा
సివసముఝాఏ దేవ సబ జని ఆచరజ భులాహు.
హృదయబిచారహు ధీర ధరి సియ రఘుబీర బిఆహు..314..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: