10.1.315

चौपाई
జిన్హ కర నాము లేత జగ మాహీం. సకల అమంగల మూల నసాహీం..
కరతల హోహిం పదారథ చారీ. తేఇ సియ రాము కహేఉ కామారీ..
ఏహి బిధి సంభు సురన్హ సముఝావా. పుని ఆగేం బర బసహ చలావా..
దేవన్హ దేఖే దసరథు జాతా. మహామోద మన పులకిత గాతా..
సాధు సమాజ సంగ మహిదేవా. జను తను ధరేం కరహిం సుఖ సేవా..
సోహత సాథ సుభగ సుత చారీ. జను అపబరగ సకల తనుధారీ..
మరకత కనక బరన బర జోరీ. దేఖి సురన్హ భై ప్రీతి న థోరీ..
పుని రామహి బిలోకి హియహరషే. నృపహి సరాహి సుమన తిన్హ బరషే..

दोहा/सोरठा
రామ రూపు నఖ సిఖ సుభగ బారహిం బార నిహారి.
పులక గాత లోచన సజల ఉమా సమేత పురారి..315..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: