10.1.317

चौपाई
జేహిం బర బాజి రాము అసవారా. తేహి సారదఉ న బరనై పారా..
సంకరు రామ రూప అనురాగే. నయన పంచదస అతి ప్రియ లాగే..
హరి హిత సహిత రాము జబ జోహే. రమా సమేత రమాపతి మోహే..
నిరఖి రామ ఛబి బిధి హరషానే. ఆఠఇ నయన జాని పఛితానే..
సుర సేనప ఉర బహుత ఉఛాహూ. బిధి తే డేవఢలోచన లాహూ..
రామహి చితవ సురేస సుజానా. గౌతమ శ్రాపు పరమ హిత మానా..
దేవ సకల సురపతిహి సిహాహీం. ఆజు పురందర సమ కోఉ నాహీం..
ముదిత దేవగన రామహి దేఖీ. నృపసమాజ దుహుహరషు బిసేషీ..

छंद
అతి హరషు రాజసమాజ దుహు దిసి దుందుభీం బాజహిం ఘనీ.
బరషహిం సుమన సుర హరషి కహి జయ జయతి జయ రఘుకులమనీ..
ఏహి భాి జాని బరాత ఆవత బాజనే బహు బాజహీం.
రాని సుఆసిని బోలి పరిఛని హేతు మంగల సాజహీం..

दोहा/सोरठा
సజి ఆరతీ అనేక బిధి మంగల సకల సారి.
చలీం ముదిత పరిఛని కరన గజగామిని బర నారి..317..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: