10.1.75

चौपाई
అస తపు కాహున కీన్హ భవానీ. భఉ అనేక ధీర ముని గ్యానీ..
అబ ఉర ధరహు బ్రహ్మ బర బానీ. సత్య సదా సంతత సుచి జానీ..
ఆవై పితా బోలావన జబహీం. హఠ పరిహరి ఘర జాఏహు తబహీం..
మిలహిం తుమ్హహి జబ సప్త రిషీసా. జానేహు తబ ప్రమాన బాగీసా..
సునత గిరా బిధి గగన బఖానీ. పులక గాత గిరిజా హరషానీ..
ఉమా చరిత సుందర మైం గావా. సునహు సంభు కర చరిత సుహావా..
జబ తేం సతీ జాఇ తను త్యాగా. తబ సేం సివ మన భయఉ బిరాగా..
జపహిం సదా రఘునాయక నామా. జహతహసునహిం రామ గున గ్రామా..

दोहा/सोरठा
చిదానన్ద సుఖధామ సివ బిగత మోహ మద కామ.
బిచరహిం మహి ధరి హృదయహరి సకల లోక అభిరామ..75..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: