10.1.90

चौपाई
సుని బోలీం ముసకాఇ భవానీ. ఉచిత కహేహు మునిబర బిగ్యానీ..
తుమ్హరేం జాన కాము అబ జారా. అబ లగి సంభు రహే సబికారా..
హమరేం జాన సదా సివ జోగీ. అజ అనవద్య అకామ అభోగీ..
జౌం మైం సివ సేయే అస జానీ. ప్రీతి సమేత కర్మ మన బానీ..
తౌ హమార పన సునహు మునీసా. కరిహహిం సత్య కృపానిధి ఈసా..
తుమ్హ జో కహా హర జారేఉ మారా. సోఇ అతి బడఅబిబేకు తుమ్హారా..
తాత అనల కర సహజ సుభాఊ. హిమ తేహి నికట జాఇ నహిం కాఊ..
గఏసమీప సో అవసి నసాఈ. అసి మన్మథ మహేస కీ నాఈ..

दोहा/सोरठा
హియహరషే ముని బచన సుని దేఖి ప్రీతి బిస్వాస..
చలే భవానిహి నాఇ సిర గఏ హిమాచల పాస..90..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: