10.2.115

चौपाई
ఏక కలస భరి ఆనహిం పానీ. అఇఅ నాథ కహహిం మృదు బానీ..
సుని ప్రియ బచన ప్రీతి అతి దేఖీ. రామ కృపాల సుసీల బిసేషీ..
జానీ శ్రమిత సీయ మన మాహీం. ఘరిక బిలంబు కీన్హ బట ఛాహీం..
ముదిత నారి నర దేఖహిం సోభా. రూప అనూప నయన మను లోభా..
ఏకటక సబ సోహహిం చహుఓరా. రామచంద్ర ముఖ చంద చకోరా..
తరున తమాల బరన తను సోహా. దేఖత కోటి మదన మను మోహా..
దామిని బరన లఖన సుఠి నీకే. నఖ సిఖ సుభగ భావతే జీ కే..
మునిపట కటిన్హ కసేం తూనీరా. సోహహిం కర కమలిని ధను తీరా..

दोहा/सोरठा
జటా ముకుట సీసని సుభగ ఉర భుజ నయన బిసాల.
సరద పరబ బిధు బదన బర లసత స్వేద కన జాల..115..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: