115

10.7.115

चौपाई
సుని భసుండి కే బచన భవానీ. బోలేఉ గరుడహరషి మృదు బానీ..
తవ ప్రసాద ప్రభు మమ ఉర మాహీం. సంసయ సోక మోహ భ్రమ నాహీం..
సునేఉపునీత రామ గున గ్రామా. తుమ్హరీ కృపాలహేఉబిశ్రామా..
ఏక బాత ప్రభు పూఉతోహీ. కహహు బుఝాఇ కృపానిధి మోహీ..
కహహిం సంత ముని బేద పురానా. నహిం కఛు దుర్లభ గ్యాన సమానా..
సోఇ ముని తుమ్హ సన కహేఉ గోసాఈం. నహిం ఆదరేహు భగతి కీ నాఈం..
గ్యానహి భగతిహి అంతర కేతా. సకల కహహు ప్రభు కృపా నికేతా..
సుని ఉరగారి బచన సుఖ మానా. సాదర బోలేఉ కాగ సుజానా..
భగతిహి గ్యానహి నహిం కఛు భేదా. ఉభయ హరహిం భవ సంభవ ఖేదా..

10.6.115

छंद
మామభిరక్షయ రఘుకుల నాయక. ధృత బర చాప రుచిర కర సాయక..
మోహ మహా ఘన పటల ప్రభంజన. సంసయ బిపిన అనల సుర రంజన..1..
అగున సగున గున మందిర సుందర. భ్రమ తమ ప్రబల ప్రతాప దివాకర..
కామ క్రోధ మద గజ పంచానన. బసహు నిరంతర జన మన కానన..2..
బిషయ మనోరథ పుంజ కంజ బన. ప్రబల తుషార ఉదార పార మన..
భవ బారిధి మందర పరమం దర. బారయ తారయ సంసృతి దుస్తర..3..
స్యామ గాత రాజీవ బిలోచన. దీన బంధు ప్రనతారతి మోచన..
అనుజ జానకీ సహిత నిరంతర. బసహు రామ నృప మమ ఉర అంతర..4..
ముని రంజన మహి మండల మండన. తులసిదాస ప్రభు త్రాస బిఖండన..5..

10.2.115

चौपाई
ఏక కలస భరి ఆనహిం పానీ. అఇఅ నాథ కహహిం మృదు బానీ..
సుని ప్రియ బచన ప్రీతి అతి దేఖీ. రామ కృపాల సుసీల బిసేషీ..
జానీ శ్రమిత సీయ మన మాహీం. ఘరిక బిలంబు కీన్హ బట ఛాహీం..
ముదిత నారి నర దేఖహిం సోభా. రూప అనూప నయన మను లోభా..
ఏకటక సబ సోహహిం చహుఓరా. రామచంద్ర ముఖ చంద చకోరా..
తరున తమాల బరన తను సోహా. దేఖత కోటి మదన మను మోహా..
దామిని బరన లఖన సుఠి నీకే. నఖ సిఖ సుభగ భావతే జీ కే..
మునిపట కటిన్హ కసేం తూనీరా. సోహహిం కర కమలిని ధను తీరా..

10.1.115

चौपाई
అగ్య అకోబిద అంధ అభాగీ. కాఈ బిషయ ముకర మన లాగీ..
లంపట కపటీ కుటిల బిసేషీ. సపనేహుసంతసభా నహిం దేఖీ..
కహహిం తే బేద అసంమత బానీ. జిన్హ కేం సూఝ లాభు నహిం హానీ..
ముకర మలిన అరు నయన బిహీనా. రామ రూప దేఖహిం కిమి దీనా..
జిన్హ కేం అగున న సగున బిబేకా. జల్పహిం కల్పిత బచన అనేకా..
హరిమాయా బస జగత భ్రమాహీం. తిన్హహి కహత కఛు అఘటిత నాహీం..
బాతుల భూత బిబస మతవారే. తే నహిం బోలహిం బచన బిచారే..
జిన్హ కృత మహామోహ మద పానా. తిన్ కర కహా కరిఅ నహిం కానా..

9.7.115

चौपाई
ஸுநி பஸுஂடி கே பசந பவாநீ. போலேஉ கருட஀ ஹரஷி மரிது பாநீ..
தவ ப்ரஸாத ப்ரபு மம உர மாஹீஂ. ஸஂஸய ஸோக மோஹ ப்ரம நாஹீஂ..
ஸுநேஉபுநீத ராம குந க்ராமா. தும்ஹரீ கரிபாலஹேஉபிஷ்ராமா..
ஏக பாத ப்ரபு பூஉதோஹீ. கஹஹு பு஀ாஇ கரிபாநிதி மோஹீ..
கஹஹிஂ ஸஂத முநி பேத புராநா. நஹிஂ கசு துர்லப க்யாந ஸமாநா..
ஸோஇ முநி தும்ஹ ஸந கஹேஉ கோஸாஈஂ. நஹிஂ ஆதரேஹு பகதி கீ நாஈஂ..
க்யாநஹி பகதிஹி அஂதர கேதா. ஸகல கஹஹு ப்ரபு கரிபா நிகேதா..
ஸுநி உரகாரி பசந ஸுக மாநா. ஸாதர போலேஉ காக ஸுஜாநா..
பகதிஹி க்யாநஹி நஹிஂ கசு பேதா. உபய ஹரஹிஂ பவ ஸஂபவ கேதா..

9.6.115

छंद
மாமபிரக்ஷய ரகுகுல நாயக. தரித பர சாப ருசிர கர ஸாயக..
மோஹ மஹா கந படல ப்ரபஂஜந. ஸஂஸய பிபிந அநல ஸுர ரஂஜந..1..
அகுந ஸகுந குந மஂதிர ஸுஂதர. ப்ரம தம ப்ரபல ப்ரதாப திவாகர..
காம க்ரோத மத கஜ பஂசாநந. பஸஹு நிரஂதர ஜந மந காநந..2..
பிஷய மநோரத புஂஜ கஂஜ பந. ப்ரபல துஷார உதார பார மந..
பவ பாரிதி மஂதர பரமஂ தர. பாரய தாரய ஸஂஸரிதி துஸ்தர..3..
ஸ்யாம காத ராஜீவ பிலோசந. தீந பஂது ப்ரநதாரதி மோசந..
அநுஜ ஜாநகீ ஸஹித நிரஂதர. பஸஹு ராம நரிப மம உர அஂதர..4..
முநி ரஂஜந மஹி மஂடல மஂடந. துலஸிதாஸ ப்ரபு த்ராஸ பிகஂடந..5..

9.2.115

चौपाई
ஏக கலஸ பரி ஆநஹிஂ பாநீ. அஇஅ நாத கஹஹிஂ மரிது பாநீ..
ஸுநி ப்ரிய பசந ப்ரீதி அதி தேகீ. ராம கரிபால ஸுஸீல பிஸேஷீ..
ஜாநீ ஷ்ரமித ஸீய மந மாஹீஂ. கரிக பிலஂபு கீந்ஹ பட சாஹீஂ..
முதித நாரி நர தேகஹிஂ ஸோபா. ரூப அநூப நயந மநு லோபா..
ஏகடக ஸப ஸோஹஹிஂ சஹுஓரா. ராமசஂத்ர முக சஂத சகோரா..
தருந தமால பரந தநு ஸோஹா. தேகத கோடி மதந மநு மோஹா..
தாமிநி பரந லகந ஸுடி நீகே. நக ஸிக ஸுபக பாவதே ஜீ கே..
முநிபட கடிந்ஹ கஸேஂ தூநீரா. ஸோஹஹிஂ கர கமலிநி தநு தீரா..

9.1.115

चौपाई
அக்ய அகோபித அஂத அபாகீ. காஈ பிஷய முகர மந லாகீ..
லஂபட கபடீ குடில பிஸேஷீ. ஸபநேஹுஸஂதஸபா நஹிஂ தேகீ..
கஹஹிஂ தே பேத அஸஂமத பாநீ. ஜிந்ஹ கேஂ ஸூ஀ லாபு நஹிஂ ஹாநீ..
முகர மலிந அரு நயந பிஹீநா. ராம ரூப தேகஹிஂ கிமி தீநா..
ஜிந்ஹ கேஂ அகுந ந ஸகுந பிபேகா. ஜல்பஹிஂ கல்பித பசந அநேகா..
ஹரிமாயா பஸ ஜகத ப்ரமாஹீஂ. திந்ஹஹி கஹத கசு அகடித நாஹீஂ..
பாதுல பூத பிபஸ மதவாரே. தே நஹிஂ போலஹிஂ பசந பிசாரே..
ஜிந்ஹ கரித மஹாமோஹ மத பாநா. திந் கர கஹா கரிஅ நஹிஂ காநா..

8.7.115

चौपाई
jē asi bhagati jāni pariharahīṃ. kēvala gyāna hētu śrama karahīṃ.. 
tē jaḍa kāmadhēnu gṛhaom tyāgī. khōjata āku phirahiṃ paya lāgī..
sunu khagēsa hari bhagati bihāī. jē sukha cāhahiṃ āna upāī.. 
tē saṭha mahāsiṃdhu binu taranī. pairi pāra cāhahiṃ jaḍa karanī..
suni bhasuṃḍi kē bacana bhavānī. bōlēu garuḍa haraṣi mṛdu bānī..
tava prasāda prabhu mama ura māhīṃ. saṃsaya sōka mōha bhrama nāhīṃ..
sunēuom punīta rāma guna grāmā. tumharī kṛpāom lahēuom biśrāmā..

8.6.115

छंद
māmabhirakṣaya raghukula nāyaka. dhṛta bara cāpa rucira kara sāyaka..
mōha mahā ghana paṭala prabhaṃjana. saṃsaya bipina anala sura raṃjana..1..
aguna saguna guna maṃdira suṃdara. bhrama tama prabala pratāpa divākara..
kāma krōdha mada gaja paṃcānana. basahu niraṃtara jana mana kānana..2..
biṣaya manōratha puṃja kaṃja bana. prabala tuṣāra udāra pāra mana..
bhava bāridhi maṃdara paramaṃ dara. bāraya tāraya saṃsṛti dustara..3..
syāma gāta rājīva bilōcana. dīna baṃdhu pranatārati mōcana..

Pages

Subscribe to RSS - 115