10.2.309

चौपाई
ధన్య భరత జయ రామ గోసాఈం. కహత దేవ హరషత బరిఆఈ.
ముని మిథిలేస సభాసబ కాహూ. భరత బచన సుని భయఉ ఉఛాహూ..
భరత రామ గున గ్రామ సనేహూ. పులకి ప్రసంసత రాఉ బిదేహూ..
సేవక స్వామి సుభాఉ సుహావన. నేము పేము అతి పావన పావన..
మతి అనుసార సరాహన లాగే. సచివ సభాసద సబ అనురాగే..
సుని సుని రామ భరత సంబాదూ. దుహు సమాజ హియహరషు బిషాదూ..
రామ మాతు దుఖు సుఖు సమ జానీ. కహి గున రామ ప్రబోధీం రానీ..
ఏక కహహిం రఘుబీర బడఈ. ఏక సరాహత భరత భలాఈ..

दोहा/सोरठा
అత్రి కహేఉ తబ భరత సన సైల సమీప సుకూప.
రాఖిఅ తీరథ తోయ తహపావన అమిఅ అనూప..309..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: