10.2.310

चौपाई
భరత అత్రి అనుసాసన పాఈ. జల భాజన సబ దిఏ చలాఈ..
సానుజ ఆపు అత్రి ముని సాధూ. సహిత గఏ జహకూప అగాధూ..
పావన పాథ పున్యథల రాఖా. ప్రముదిత ప్రేమ అత్రి అస భాషా..
తాత అనాది సిద్ధ థల ఏహూ. లోపేఉ కాల బిదిత నహిం కేహూ..
తబ సేవకన్హ సరస థలు దేఖా. కిన్హ సుజల హిత కూప బిసేషా..
బిధి బస భయఉ బిస్వ ఉపకారూ. సుగమ అగమ అతి ధరమ బిచారూ..
భరతకూప అబ కహిహహిం లోగా. అతి పావన తీరథ జల జోగా..
ప్రేమ సనేమ నిమజ్జత ప్రానీ. హోఇహహిం బిమల కరమ మన బానీ..

दोहा/सोरठा
కహత కూప మహిమా సకల గఏ జహారఘురాఉ.
అత్రి సునాయఉ రఘుబరహి తీరథ పున్య ప్రభాఉ..310..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: