10.2.312

चौपाई
ఏహి బిధి భరతు ఫిరత బన మాహీం. నేము ప్రేము లఖి ముని సకుచాహీం..
పున్య జలాశ్రయ భూమి బిభాగా. ఖగ మృగ తరు తృన గిరి బన బాగా..
చారు బిచిత్ర పబిత్ర బిసేషీ. బూఝత భరతు దిబ్య సబ దేఖీ..
సుని మన ముదిత కహత రిషిరాఊ. హేతు నామ గున పున్య ప్రభాఊ..
కతహునిమజ్జన కతహుప్రనామా. కతహుబిలోకత మన అభిరామా..
కతహుబైఠి ముని ఆయసు పాఈ. సుమిరత సీయ సహిత దోఉ భాఈ..
దేఖి సుభాఉ సనేహు సుసేవా. దేహిం అసీస ముదిత బనదేవా..
ఫిరహిం గఏదిను పహర అఢఈ. ప్రభు పద కమల బిలోకహిం ఆఈ..

दोहा/सोरठा
దేఖే థల తీరథ సకల భరత పా దిన మాఝ.
కహత సునత హరి హర సుజసు గయఉ దివసు భఇ సా..312..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: