10.2.313

चौपाई
భోర న్హాఇ సబు జురా సమాజూ. భరత భూమిసుర తేరహుతి రాజూ..
భల దిన ఆజు జాని మన మాహీం. రాము కృపాల కహత సకుచాహీం..
గుర నృప భరత సభా అవలోకీ. సకుచి రామ ఫిరి అవని బిలోకీ..
సీల సరాహి సభా సబ సోచీ. కహున రామ సమ స్వామి సోచీ..
భరత సుజాన రామ రుఖ దేఖీ. ఉఠి సప్రేమ ధరి ధీర బిసేషీ..
కరి దండవత కహత కర జోరీ. రాఖీం నాథ సకల రుచి మోరీ..
మోహి లగి సహేఉ సబహిం సంతాపూ. బహుత భాి దుఖు పావా ఆపూ..
అబ గోసాఇమోహి దేఉ రజాఈ. సేవౌం అవధ అవధి భరి జాఈ..

दोहा/सोरठा
జేహిం ఉపాయ పుని పాయ జను దేఖై దీనదయాల.
సో సిఖ దేఇఅ అవధి లగి కోసలపాల కృపాల..313..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: