10.2.314

चौपाई
పురజన పరిజన ప్రజా గోసాఈ. సబ సుచి సరస సనేహసగాఈ..
రాఉర బది భల భవ దుఖ దాహూ. ప్రభు బిను బాది పరమ పద లాహూ..
స్వామి సుజాను జాని సబ హీ కీ. రుచి లాలసా రహని జన జీ కీ..
ప్రనతపాలు పాలిహి సబ కాహూ. దేఉ దుహూ దిసి ఓర నిబాహూ..
అస మోహి సబ బిధి భూరి భరోసో. కిఏబిచారు న సోచు ఖరో సో..
ఆరతి మోర నాథ కర ఛోహూ. దుహుమిలి కీన్హ ఢీఠు హఠి మోహూ..
యహ బడదోషు దూరి కరి స్వామీ. తజి సకోచ సిఖఇఅ అనుగామీ..
భరత బినయ సుని సబహిం ప్రసంసీ. ఖీర నీర బిబరన గతి హంసీ..

दोहा/सोरठा
దీనబంధు సుని బంధు కే బచన దీన ఛలహీన.
దేస కాల అవసర సరిస బోలే రాము ప్రబీన..314..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: