10.2.316

चौपाई
రాజధరమ సరబసు ఏతనోఈ. జిమి మన మాహమనోరథ గోఈ..
బంధు ప్రబోధు కీన్హ బహు భాీ. బిను అధార మన తోషు న సాీ..
భరత సీల గుర సచివ సమాజూ. సకుచ సనేహ బిబస రఘురాజూ..
ప్రభు కరి కృపా పారీం దీన్హీం. సాదర భరత సీస ధరి లీన్హీం..
చరనపీఠ కరునానిధాన కే. జను జుగ జామిక ప్రజా ప్రాన కే..
సంపుట భరత సనేహ రతన కే. ఆఖర జుగ జున జీవ జతన కే..
కుల కపాట కర కుసల కరమ కే. బిమల నయన సేవా సుధరమ కే..
భరత ముదిత అవలంబ లహే తేం. అస సుఖ జస సియ రాము రహే తేం..

दोहा/सोरठा
మాగేఉ బిదా ప్రనాము కరి రామ లిఏ ఉర లాఇ.
లోగ ఉచాటే అమరపతి కుటిల కుఅవసరు పాఇ..316..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: