10.2.317

चौपाई
సో కుచాలి సబ కహభఇ నీకీ. అవధి ఆస సమ జీవని జీ కీ..
నతరు లఖన సియ సమ బియోగా. హహరి మరత సబ లోగ కురోగా..
రామకృపాఅవరేబ సుధారీ. బిబుధ ధారి భఇ గునద గోహారీ..
భేంటత భుజ భరి భాఇ భరత సో. రామ ప్రేమ రసు కహి న పరత సో..
తన మన బచన ఉమగ అనురాగా. ధీర ధురంధర ధీరజు త్యాగా..
బారిజ లోచన మోచత బారీ. దేఖి దసా సుర సభా దుఖారీ..
మునిగన గుర ధుర ధీర జనక సే. గ్యాన అనల మన కసేం కనక సే..
జే బిరంచి నిరలేప ఉపాఏ. పదుమ పత్ర జిమి జగ జల జాఏ..

दोहा/सोरठा
తేఉ బిలోకి రఘుబర భరత ప్రీతి అనూప అపార.
భఏ మగన మన తన బచన సహిత బిరాగ బిచార..317..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: