10.2.323

चौपाई
సచివ సుసేవక భరత ప్రబోధే. నిజ నిజ కాజ పాఇ పాఇ సిఖ ఓధే..
పుని సిఖ దీన్హ బోలి లఘు భాఈ. సౌంపీ సకల మాతు సేవకాఈ..
భూసుర బోలి భరత కర జోరే. కరి ప్రనామ బయ బినయ నిహోరే..
ఊ నీచ కారజు భల పోచూ. ఆయసు దేబ న కరబ సోచూ..
పరిజన పురజన ప్రజా బోలాఏ. సమాధాను కరి సుబస బసాఏ..
సానుజ గే గుర గేహబహోరీ. కరి దండవత కహత కర జోరీ..
ఆయసు హోఇ త రహౌం సనేమా. బోలే ముని తన పులకి సపేమా..
సముఝవ కహబ కరబ తుమ్హ జోఈ. ధరమ సారు జగ హోఇహి సోఈ..

दोहा/सोरठा
సుని సిఖ పాఇ అసీస బడ గనక బోలి దిను సాధి.
సింఘాసన ప్రభు పాదుకా బైఠారే నిరుపాధి..323..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: