323

10.2.323

चौपाई
సచివ సుసేవక భరత ప్రబోధే. నిజ నిజ కాజ పాఇ పాఇ సిఖ ఓధే..
పుని సిఖ దీన్హ బోలి లఘు భాఈ. సౌంపీ సకల మాతు సేవకాఈ..
భూసుర బోలి భరత కర జోరే. కరి ప్రనామ బయ బినయ నిహోరే..
ఊ నీచ కారజు భల పోచూ. ఆయసు దేబ న కరబ సోచూ..
పరిజన పురజన ప్రజా బోలాఏ. సమాధాను కరి సుబస బసాఏ..
సానుజ గే గుర గేహబహోరీ. కరి దండవత కహత కర జోరీ..
ఆయసు హోఇ త రహౌం సనేమా. బోలే ముని తన పులకి సపేమా..
సముఝవ కహబ కరబ తుమ్హ జోఈ. ధరమ సారు జగ హోఇహి సోఈ..

10.1.323

चौपाई
సియ సుందరతా బరని న జాఈ. లఘు మతి బహుత మనోహరతాఈ..
ఆవత దీఖి బరాతిన్హ సీతా..రూప రాసి సబ భాి పునీతా..
సబహి మనహిం మన కిఏ ప్రనామా. దేఖి రామ భఏ పూరనకామా..
హరషే దసరథ సుతన్హ సమేతా. కహి న జాఇ ఉర ఆను జేతా..
సుర ప్రనాము కరి బరసహిం ఫూలా. ముని అసీస ధుని మంగల మూలా..
గాన నిసాన కోలాహలు భారీ. ప్రేమ ప్రమోద మగన నర నారీ..
ఏహి బిధి సీయ మండపహిం ఆఈ. ప్రముదిత సాంతి పఢిం మునిరాఈ..
తేహి అవసర కర బిధి బ్యవహారూ. దుహుకులగుర సబ కీన్హ అచారూ..

9.2.323

चौपाई
ஸசிவ ஸுஸேவக பரத ப்ரபோதே. நிஜ நிஜ காஜ பாஇ பாஇ ஸிக ஓதே..
புநி ஸிக தீந்ஹ போலி லகு பாஈ. ஸௌஂபீ ஸகல மாது ஸேவகாஈ..
பூஸுர போலி பரத கர ஜோரே. கரி ப்ரநாம பய பிநய நிஹோரே..
ஊ நீச காரஜு பல போசூ. ஆயஸு தேப ந கரப ஸோசூ..
பரிஜந புரஜந ப்ரஜா போலாஏ. ஸமாதாநு கரி ஸுபஸ பஸாஏ..
ஸாநுஜ கே குர கேஹபஹோரீ. கரி தஂடவத கஹத கர ஜோரீ..
ஆயஸு ஹோஇ த ரஹௌஂ ஸநேமா. போலே முநி தந புலகி ஸபேமா..
ஸமு஀வ கஹப கரப தும்ஹ ஜோஈ. தரம ஸாரு ஜக ஹோஇஹி ஸோஈ..

9.1.323

चौपाई
ஸிய ஸுஂதரதா பரநி ந ஜாஈ. லகு மதி பஹுத மநோஹரதாஈ..
ஆவத தீகி பராதிந்ஹ ஸீதா..ரூப ராஸி ஸப பாி புநீதா..
ஸபஹி மநஹிஂ மந கிஏ ப்ரநாமா. தேகி ராம பஏ பூரநகாமா..
ஹரஷே தஸரத ஸுதந்ஹ ஸமேதா. கஹி ந ஜாஇ உர ஆநு ஜேதா..
ஸுர ப்ரநாமு கரி பரஸஹிஂ பூலா. முநி அஸீஸ துநி மஂகல மூலா..
காந நிஸாந கோலாஹலு பாரீ. ப்ரேம ப்ரமோத மகந நர நாரீ..
ஏஹி பிதி ஸீய மஂடபஹிஂ ஆஈ. ப்ரமுதித ஸாஂதி பட஀ஹிஂ முநிராஈ..
தேஹி அவஸர கர பிதி ப்யவஹாரூ. துஹுகுலகுர ஸப கீந்ஹ அசாரூ..

8.2.323

चौपाई
saciva susēvaka bharata prabōdhē. nija nija kāja pāi pāi sikha ōdhē..
puni sikha dīnha bōli laghu bhāī. sauṃpī sakala mātu sēvakāī..
bhūsura bōli bharata kara jōrē. kari pranāma baya binaya nihōrē..
ūomca nīca kāraju bhala pōcū. āyasu dēba na karaba saomkōcū..
parijana purajana prajā bōlāē. samādhānu kari subasa basāē..
sānuja gē gura gēhaom bahōrī. kari daṃḍavata kahata kara jōrī..
āyasu hōi ta rahauṃ sanēmā. bōlē muni tana pulaki sapēmā..
samujhava kahaba karaba tumha jōī. dharama sāru jaga hōihi sōī..

8.1.323

चौपाई
siya suṃdaratā barani na jāī. laghu mati bahuta manōharatāī..
āvata dīkhi barātinha sītā..rūpa rāsi saba bhāomti punītā..
sabahi manahiṃ mana kiē pranāmā. dēkhi rāma bhaē pūranakāmā..
haraṣē dasaratha sutanha samētā. kahi na jāi ura ānaomdu jētā..
sura pranāmu kari barasahiṃ phūlā. muni asīsa dhuni maṃgala mūlā..
gāna nisāna kōlāhalu bhārī. prēma pramōda magana nara nārī..
ēhi bidhi sīya maṃḍapahiṃ āī. pramudita sāṃti paḍhahiṃ munirāī..
tēhi avasara kara bidhi byavahārū. duhuom kulagura saba kīnha acārū..

7.2.323

चौपाई
ਸਚਿਵ ਸੁਸੇਵਕ ਭਰਤ ਪ੍ਰਬੋਧੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਜ ਪਾਇ ਪਾਇ ਸਿਖ ਓਧੇ।।
ਪੁਨਿ ਸਿਖ ਦੀਨ੍ਹ ਬੋਲਿ ਲਘੁ ਭਾਈ। ਸੌਂਪੀ ਸਕਲ ਮਾਤੁ ਸੇਵਕਾਈ।।
ਭੂਸੁਰ ਬੋਲਿ ਭਰਤ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਕਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਬਯ ਬਿਨਯ ਨਿਹੋਰੇ।।
ਊ ਨੀਚ ਕਾਰਜੁ ਭਲ ਪੋਚੂ। ਆਯਸੁ ਦੇਬ ਨ ਕਰਬ ਸੋਚੂ।।
ਪਰਿਜਨ ਪੁਰਜਨ ਪ੍ਰਜਾ ਬੋਲਾਏ। ਸਮਾਧਾਨੁ ਕਰਿ ਸੁਬਸ ਬਸਾਏ।।
ਸਾਨੁਜ ਗੇ ਗੁਰ ਗੇਹਬਹੋਰੀ। ਕਰਿ ਦਂਡਵਤ ਕਹਤ ਕਰ ਜੋਰੀ।।
ਆਯਸੁ ਹੋਇ ਤ ਰਹੌਂ ਸਨੇਮਾ। ਬੋਲੇ ਮੁਨਿ ਤਨ ਪੁਲਕਿ ਸਪੇਮਾ।।
ਸਮੁਝਵ ਕਹਬ ਕਰਬ ਤੁਮ੍ਹ ਜੋਈ। ਧਰਮ ਸਾਰੁ ਜਗ ਹੋਇਹਿ ਸੋਈ।।

7.1.323

चौपाई
ਸਿਯ ਸੁਂਦਰਤਾ ਬਰਨਿ ਨ ਜਾਈ। ਲਘੁ ਮਤਿ ਬਹੁਤ ਮਨੋਹਰਤਾਈ।।
ਆਵਤ ਦੀਖਿ ਬਰਾਤਿਨ੍ਹ ਸੀਤਾ।।ਰੂਪ ਰਾਸਿ ਸਬ ਭਾਿ ਪੁਨੀਤਾ।।
ਸਬਹਿ ਮਨਹਿਂ ਮਨ ਕਿਏ ਪ੍ਰਨਾਮਾ। ਦੇਖਿ ਰਾਮ ਭਏ ਪੂਰਨਕਾਮਾ।।
ਹਰਸ਼ੇ ਦਸਰਥ ਸੁਤਨ੍ਹ ਸਮੇਤਾ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਇ ਉਰ ਆਨੁ ਜੇਤਾ।।
ਸੁਰ ਪ੍ਰਨਾਮੁ ਕਰਿ ਬਰਸਹਿਂ ਫੂਲਾ। ਮੁਨਿ ਅਸੀਸ ਧੁਨਿ ਮਂਗਲ ਮੂਲਾ।।
ਗਾਨ ਨਿਸਾਨ ਕੋਲਾਹਲੁ ਭਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਗਨ ਨਰ ਨਾਰੀ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸੀਯ ਮਂਡਪਹਿਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਮੁਦਿਤ ਸਾਂਤਿ ਪਢ਼ਹਿਂ ਮੁਨਿਰਾਈ।।
ਤੇਹਿ ਅਵਸਰ ਕਰ ਬਿਧਿ ਬ੍ਯਵਹਾਰੂ। ਦੁਹੁਕੁਲਗੁਰ ਸਬ ਕੀਨ੍ਹ ਅਚਾਰੂ।।

6.2.323

चौपाई
ସଚିବ ସୁସେବକ ଭରତ ପ୍ରବୋଧେ| ନିଜ ନିଜ କାଜ ପାଇ ପାଇ ସିଖ ଓଧେ||
ପୁନି ସିଖ ଦୀନ୍ହ ବୋଲି ଲଘୁ ଭାଈ| ସୌଂପୀ ସକଲ ମାତୁ ସେବକାଈ||
ଭୂସୁର ବୋଲି ଭରତ କର ଜୋରେ| କରି ପ୍ରନାମ ବଯ ବିନଯ ନିହୋରେ||
ଊ ନୀଚ କାରଜୁ ଭଲ ପୋଚୂ| ଆଯସୁ ଦେବ ନ କରବ ସୋଚୂ||
ପରିଜନ ପୁରଜନ ପ୍ରଜା ବୋଲାଏ| ସମାଧାନୁ କରି ସୁବସ ବସାଏ||
ସାନୁଜ ଗେ ଗୁର ଗେହବହୋରୀ| କରି ଦଂଡବତ କହତ କର ଜୋରୀ||
ଆଯସୁ ହୋଇ ତ ରହୌଂ ସନେମା| ବୋଲେ ମୁନି ତନ ପୁଲକି ସପେମା||
ସମୁଝବ କହବ କରବ ତୁମ୍ହ ଜୋଈ| ଧରମ ସାରୁ ଜଗ ହୋଇହି ସୋଈ||

6.1.323

चौपाई
ସିଯ ସୁଂଦରତା ବରନି ନ ଜାଈ| ଲଘୁ ମତି ବହୁତ ମନୋହରତାଈ||
ଆବତ ଦୀଖି ବରାତିନ୍ହ ସୀତା||ରୂପ ରାସି ସବ ଭାି ପୁନୀତା||
ସବହି ମନହିଂ ମନ କିଏ ପ୍ରନାମା| ଦେଖି ରାମ ଭଏ ପୂରନକାମା||
ହରଷେ ଦସରଥ ସୁତନ୍ହ ସମେତା| କହି ନ ଜାଇ ଉର ଆନୁ ଜେତା||
ସୁର ପ୍ରନାମୁ କରି ବରସହିଂ ଫୂଲା| ମୁନି ଅସୀସ ଧୁନି ମଂଗଲ ମୂଲା||
ଗାନ ନିସାନ କୋଲାହଲୁ ଭାରୀ| ପ୍ରେମ ପ୍ରମୋଦ ମଗନ ନର ନାରୀ||
ଏହି ବିଧି ସୀଯ ମଂଡପହିଂ ଆଈ| ପ୍ରମୁଦିତ ସାଂତି ପଢ଼ହିଂ ମୁନିରାଈ||
ତେହି ଅବସର କର ବିଧି ବ୍ଯବହାରୂ| ଦୁହୁକୁଲଗୁର ସବ କୀନ୍ହ ଅଚାରୂ||

Pages

Subscribe to RSS - 323