10.2.75

चौपाई
పుత్రవతీ జుబతీ జగ సోఈ. రఘుపతి భగతు జాసు సుతు హోఈ..
నతరు బా భలి బాది బిఆనీ. రామ బిముఖ సుత తేం హిత జానీ..
తుమ్హరేహిం భాగ రాము బన జాహీం. దూసర హేతు తాత కఛు నాహీం..
సకల సుకృత కర బడఫలు ఏహూ. రామ సీయ పద సహజ సనేహూ..
రాగ రోషు ఇరిషా మదు మోహూ. జని సపనేహుఇన్హ కే బస హోహూ..
సకల ప్రకార బికార బిహాఈ. మన క్రమ బచన కరేహు సేవకాఈ..
తుమ్హ కహుబన సబ భాి సుపాసూ. స పితు మాతు రాము సియ జాసూ..
జేహిం న రాము బన లహహిం కలేసూ. సుత సోఇ కరేహు ఇహఇ ఉపదేసూ..

छंद
ఉపదేసు యహు జేహిం తాత తుమ్హరే రామ సియ సుఖ పావహీం.
పితు మాతు ప్రియ పరివార పుర సుఖ సురతి బన బిసరావహీం..
తులసీ ప్రభుహి సిఖ దేఇ ఆయసు దీన్హ పుని ఆసిష దఈ.
రతి హోఉ అబిరల అమల సియ రఘుబీర పద నిత నిత నఈ..

दोहा/सोरठा
మాతు చరన సిరు నాఇ చలే తురత సంకిత హృదయ
బాగుర బిషమ తోరాఇ మనహుభాగ మృగు భాగ బస..75..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: