10.2.90

चौपाई
ఉఠే లఖను ప్రభు సోవత జానీ. కహి సచివహి సోవన మృదు బానీ..
కఛుక దూర సజి బాన సరాసన. జాగన లగే బైఠి బీరాసన..
గు బోలాఇ పాహరూ ప్రతీతీ. ఠావఠా రాఖే అతి ప్రీతీ..
ఆపు లఖన పహిం బైఠేఉ జాఈ. కటి భాథీ సర చాప చఢఈ..
సోవత ప్రభుహి నిహారి నిషాదూ. భయఉ ప్రేమ బస హ్దయబిషాదూ..
తను పులకిత జలు లోచన బహఈ. బచన సప్రేమ లఖన సన కహఈ..
భూపతి భవన సుభాయసుహావా. సురపతి సదను న పటతర పావా..
మనిమయ రచిత చారు చౌబారే. జను రతిపతి నిజ హాథ సారే..

दोहा/सोरठा
సుచి సుబిచిత్ర సుభోగమయ సుమన సుగంధ సుబాస.
పల మంజు మనిదీప జహసబ బిధి సకల సుపాస..90..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: