10.6.75

चौपाई
మేఘనాద కే మురఛా జాగీ. పితహి బిలోకి లాజ అతి లాగీ..
తురత గయఉ గిరిబర కందరా. కరౌం అజయ మఖ అస మన ధరా..
ఇహాబిభీషన మంత్ర బిచారా. సునహు నాథ బల అతుల ఉదారా..
మేఘనాద మఖ కరఇ అపావన. ఖల మాయావీ దేవ సతావన..
జౌం ప్రభు సిద్ధ హోఇ సో పాఇహి. నాథ బేగి పుని జీతి న జాఇహి..
సుని రఘుపతి అతిసయ సుఖ మానా. బోలే అంగదాది కపి నానా..
లఛిమన సంగ జాహు సబ భాఈ. కరహు బిధంస జగ్య కర జాఈ..
తుమ్హ లఛిమన మారేహు రన ఓహీ. దేఖి సభయ సుర దుఖ అతి మోహీ..
మారేహు తేహి బల బుద్ధి ఉపాఈ. జేహిం ఛీజై నిసిచర సును భాఈ..
జామవంత సుగ్రీవ బిభీషన. సేన సమేత రహేహు తీనిఉ జన..
జబ రఘుబీర దీన్హి అనుసాసన. కటి నిషంగ కసి సాజి సరాసన..
ప్రభు ప్రతాప ఉర ధరి రనధీరా. బోలే ఘన ఇవ గిరా గీరా..
జౌం తేహి ఆజు బధేం బిను ఆవౌం. తౌ రఘుపతి సేవక న కహావౌం..
జౌం సత సంకర కరహిం సహాఈ. తదపి హతఉరఘుబీర దోహాఈ..

दोहा/सोरठा
రఘుపతి చరన నాఇ సిరు చలేఉ తురంత అనంత.
అంగద నీల మయంద నల సంగ సుభట హనుమంత..75..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: