2.1.312

चौपाई
এহি বিধি সকল মনোরথ করহীং৷ আন উমগি উমগি উর ভরহীং৷৷
জে নৃপ সীয স্বযংবর আএ৷ দেখি বংধু সব তিন্হ সুখ পাএ৷৷
কহত রাম জসু বিসদ বিসালা৷ নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা৷৷
গএ বীতি কুছ দিন এহি ভাী৷ প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী৷৷
মংগল মূল লগন দিনু আবা৷ হিম রিতু অগহনু মাসু সুহাবা৷৷
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ৷ লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ৷৷
পঠৈ দীন্হি নারদ সন সোঈ৷ গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ৷৷
সুনী সকল লোগন্হ যহ বাতা৷ কহহিং জোতিষী আহিং বিধাতা৷৷

दोहा/सोरठा
ধেনুধূরি বেলা বিমল সকল সুমংগল মূল৷
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ সন জানি সগুন অনুকুল৷৷312৷৷

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: