3.7.129

चौपाई
રામ કથા ગિરિજા મૈં બરની। કલિ મલ સમનિ મનોમલ હરની।।
સંસૃતિ રોગ સજીવન મૂરી। રામ કથા ગાવહિં શ્રુતિ સૂરી।।
એહિ મહરુચિર સપ્ત સોપાના। રઘુપતિ ભગતિ કેર પંથાના।।
અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર હોઈ। પાઉદેઇ એહિં મારગ સોઈ।।
મન કામના સિદ્ધિ નર પાવા। જે યહ કથા કપટ તજિ ગાવા।।
કહહિં સુનહિં અનુમોદન કરહીં। તે ગોપદ ઇવ ભવનિધિ તરહીં।।
સુનિ સબ કથા હૃદયઅતિ ભાઈ। ગિરિજા બોલી ગિરા સુહાઈ।।
નાથ કૃપામમ ગત સંદેહા। રામ ચરન ઉપજેઉ નવ નેહા।।

दोहा/सोरठा
મૈં કૃતકૃત્ય ભઇઉઅબ તવ પ્રસાદ બિસ્વેસ।
ઉપજી રામ ભગતિ દૃઢ઼ બીતે સકલ કલેસ।।129।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: