6.1.123

चौपाई
ମୁକୁତ ନ ଭଏ ହତେ ଭଗବାନା| ତୀନି ଜନମ ଦ୍ବିଜ ବଚନ ପ୍ରବାନା||
ଏକ ବାର ତିନ୍ହ କେ ହିତ ଲାଗୀ| ଧରେଉ ସରୀର ଭଗତ ଅନୁରାଗୀ||
କସ୍ଯପ ଅଦିତି ତହାପିତୁ ମାତା| ଦସରଥ କୌସଲ୍ଯା ବିଖ୍ଯାତା||
ଏକ କଲପ ଏହି ବିଧି ଅବତାରା| ଚରିତ୍ର ପବିତ୍ର କିଏ ସଂସାରା||
ଏକ କଲପ ସୁର ଦେଖି ଦୁଖାରେ| ସମର ଜଲଂଧର ସନ ସବ ହାରେ||
ସଂଭୁ କୀନ୍ହ ସଂଗ୍ରାମ ଅପାରା| ଦନୁଜ ମହାବଲ ମରଇ ନ ମାରା||
ପରମ ସତୀ ଅସୁରାଧିପ ନାରୀ| ତେହି ବଲ ତାହି ନ ଜିତହିଂ ପୁରାରୀ||

दोहा/सोरठा
ଛଲ କରି ଟାରେଉ ତାସୁ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ସୁର କାରଜ କୀନ୍ହ||
ଜବ ତେହି ଜାନେଉ ମରମ ତବ ଶ୍ରାପ କୋପ କରି ଦୀନ୍ହ||123||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: