6.1.308

चौपाई
ମୁନିହି ଦଂଡବତ କୀନ୍ହ ମହୀସା| ବାର ବାର ପଦ ରଜ ଧରି ସୀସା||
କୌସିକ ରାଉ ଲିଯେ ଉର ଲାଈ| କହି ଅସୀସ ପୂଛୀ କୁସଲାଈ||
ପୁନି ଦଂଡବତ କରତ ଦୋଉ ଭାଈ| ଦେଖି ନୃପତି ଉର ସୁଖୁ ନ ସମାଈ||
ସୁତ ହିଯଲାଇ ଦୁସହ ଦୁଖ ମେଟେ| ମୃତକ ସରୀର ପ୍ରାନ ଜନୁ ଭେଂଟେ||
ପୁନି ବସିଷ୍ଠ ପଦ ସିର ତିନ୍ହ ନାଏ| ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମୁନିବର ଉର ଲାଏ||
ବିପ୍ର ବୃଂଦ ବଂଦେ ଦୁହୁଭାଈଂ| ମନ ଭାବତୀ ଅସୀସେଂ ପାଈଂ||
ଭରତ ସହାନୁଜ କୀନ୍ହ ପ୍ରନାମା| ଲିଏ ଉଠାଇ ଲାଇ ଉର ରାମା||
ହରଷେ ଲଖନ ଦେଖି ଦୋଉ ଭ୍ରାତା| ମିଲେ ପ୍ରେମ ପରିପୂରିତ ଗାତା||

दोहा/सोरठा
ପୁରଜନ ପରିଜନ ଜାତିଜନ ଜାଚକ ମଂତ୍ରୀ ମୀତ|
ମିଲେ ଜଥାବିଧି ସବହି ପ୍ରଭୁ ପରମ କୃପାଲ ବିନୀତ||308||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: