6.1.312

चौपाई
ଏହି ବିଧି ସକଲ ମନୋରଥ କରହୀଂ| ଆନ ଉମଗି ଉମଗି ଉର ଭରହୀଂ||
ଜେ ନୃପ ସୀଯ ସ୍ବଯଂବର ଆଏ| ଦେଖି ବଂଧୁ ସବ ତିନ୍ହ ସୁଖ ପାଏ||
କହତ ରାମ ଜସୁ ବିସଦ ବିସାଲା| ନିଜ ନିଜ ଭବନ ଗଏ ମହିପାଲା||
ଗଏ ବୀତି କୁଛ ଦିନ ଏହି ଭାୀ| ପ୍ରମୁଦିତ ପୁରଜନ ସକଲ ବରାତୀ||
ମଂଗଲ ମୂଲ ଲଗନ ଦିନୁ ଆବା| ହିମ ରିତୁ ଅଗହନୁ ମାସୁ ସୁହାବା||
ଗ୍ରହ ତିଥି ନଖତୁ ଜୋଗୁ ବର ବାରୂ| ଲଗନ ସୋଧି ବିଧି କୀନ୍ହ ବିଚାରୂ||
ପଠୈ ଦୀନ୍ହି ନାରଦ ସନ ସୋଈ| ଗନୀ ଜନକ କେ ଗନକନ୍ହ ଜୋଈ||
ସୁନୀ ସକଲ ଲୋଗନ୍ହ ଯହ ବାତା| କହହିଂ ଜୋତିଷୀ ଆହିଂ ବିଧାତା||

दोहा/सोरठा
ଧେନୁଧୂରି ବେଲା ବିମଲ ସକଲ ସୁମଂଗଲ ମୂଲ|
ବିପ୍ରନ୍ହ କହେଉ ବିଦେହ ସନ ଜାନି ସଗୁନ ଅନୁକୁଲ||312||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: