6.1.313

चौपाई
ଉପରୋହିତହି କହେଉ ନରନାହା| ଅବ ବିଲଂବ କର କାରନୁ କାହା||
ସତାନଂଦ ତବ ସଚିବ ବୋଲାଏ| ମଂଗଲ ସକଲ ସାଜି ସବ ଲ୍ଯାଏ||
ସଂଖ ନିସାନ ପନବ ବହୁ ବାଜେ| ମଂଗଲ କଲସ ସଗୁନ ସୁଭ ସାଜେ||
ସୁଭଗ ସୁଆସିନି ଗାବହିଂ ଗୀତା| କରହିଂ ବେଦ ଧୁନି ବିପ୍ର ପୁନୀତା||
ଲେନ ଚଲେ ସାଦର ଏହି ଭାୀ| ଗଏ ଜହାଜନବାସ ବରାତୀ||
କୋସଲପତି କର ଦେଖି ସମାଜୂ| ଅତି ଲଘୁ ଲାଗ ତିନ୍ହହି ସୁରରାଜୂ||
ଭଯଉ ସମଉ ଅବ ଧାରିଅ ପାଊ| ଯହ ସୁନି ପରା ନିସାନହିଂ ଘାଊ||
ଗୁରହି ପୂଛି କରି କୁଲ ବିଧି ରାଜା| ଚଲେ ସଂଗ ମୁନି ସାଧୁ ସମାଜା||

दोहा/सोरठा
ଭାଗ୍ଯ ବିଭବ ଅବଧେସ କର ଦେଖି ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଦି|
ଲଗେ ସରାହନ ସହସ ମୁଖ ଜାନି ଜନମ ନିଜ ବାଦି||313||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: