6.1.316

चौपाई
କେକି କଂଠ ଦୁତି ସ୍ଯାମଲ ଅଂଗା| ତଡ଼ିତ ବିନିଂଦକ ବସନ ସୁରଂଗା||
ବ୍ଯାହ ବିଭୂଷନ ବିବିଧ ବନାଏ| ମଂଗଲ ସବ ସବ ଭାି ସୁହାଏ||
ସରଦ ବିମଲ ବିଧୁ ବଦନୁ ସୁହାବନ| ନଯନ ନବଲ ରାଜୀବ ଲଜାବନ||
ସକଲ ଅଲୌକିକ ସୁଂଦରତାଈ| କହି ନ ଜାଇ ମନହୀଂ ମନ ଭାଈ||
ବଂଧୁ ମନୋହର ସୋହହିଂ ସଂଗା| ଜାତ ନଚାବତ ଚପଲ ତୁରଂଗା||
ରାଜକୁଅ ବର ବାଜି ଦେଖାବହିଂ| ବଂସ ପ୍ରସଂସକ ବିରିଦ ସୁନାବହିଂ||
ଜେହି ତୁରଂଗ ପର ରାମୁ ବିରାଜେ| ଗତି ବିଲୋକି ଖଗନାଯକୁ ଲାଜେ||
କହି ନ ଜାଇ ସବ ଭାି ସୁହାବା| ବାଜି ବେଷୁ ଜନୁ କାମ ବନାବା||

छंद
ଜନୁ ବାଜି ବେଷୁ ବନାଇ ମନସିଜୁ ରାମ ହିତ ଅତି ସୋହଈ|
ଆପନେଂ ବଯ ବଲ ରୂପ ଗୁନ ଗତି ସକଲ ଭୁବନ ବିମୋହଈ||
ଜଗମଗତ ଜୀନୁ ଜରାବ ଜୋତି ସୁମୋତି ମନି ମାନିକ ଲଗେ|
କିଂକିନି ଲଲାମ ଲଗାମୁ ଲଲିତ ବିଲୋକି ସୁର ନର ମୁନି ଠଗେ||

दोहा/सोरठा
ପ୍ରଭୁ ମନସହିଂ ଲଯଲୀନ ମନୁ ଚଲତ ବାଜି ଛବି ପାବ|
ଭୂଷିତ ଉଡ଼ଗନ ତଡ଼ିତ ଘନୁ ଜନୁ ବର ବରହି ନଚାବ||316||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: