6.1.317

चौपाई
ଜେହିଂ ବର ବାଜି ରାମୁ ଅସବାରା| ତେହି ସାରଦଉ ନ ବରନୈ ପାରା||
ସଂକରୁ ରାମ ରୂପ ଅନୁରାଗେ| ନଯନ ପଂଚଦସ ଅତି ପ୍ରିଯ ଲାଗେ||
ହରି ହିତ ସହିତ ରାମୁ ଜବ ଜୋହେ| ରମା ସମେତ ରମାପତି ମୋହେ||
ନିରଖି ରାମ ଛବି ବିଧି ହରଷାନେ| ଆଠଇ ନଯନ ଜାନି ପଛିତାନେ||
ସୁର ସେନପ ଉର ବହୁତ ଉଛାହୂ| ବିଧି ତେ ଡେବଢ଼ ଲୋଚନ ଲାହୂ||
ରାମହି ଚିତବ ସୁରେସ ସୁଜାନା| ଗୌତମ ଶ୍ରାପୁ ପରମ ହିତ ମାନା||
ଦେବ ସକଲ ସୁରପତିହି ସିହାହୀଂ| ଆଜୁ ପୁରଂଦର ସମ କୋଉ ନାହୀଂ||
ମୁଦିତ ଦେବଗନ ରାମହି ଦେଖୀ| ନୃପସମାଜ ଦୁହୁହରଷୁ ବିସେଷୀ||

छंद
ଅତି ହରଷୁ ରାଜସମାଜ ଦୁହୁ ଦିସି ଦୁଂଦୁଭୀଂ ବାଜହିଂ ଘନୀ|
ବରଷହିଂ ସୁମନ ସୁର ହରଷି କହି ଜଯ ଜଯତି ଜଯ ରଘୁକୁଲମନୀ||
ଏହି ଭାି ଜାନି ବରାତ ଆବତ ବାଜନେ ବହୁ ବାଜହୀଂ|
ରାନି ସୁଆସିନି ବୋଲି ପରିଛନି ହେତୁ ମଂଗଲ ସାଜହୀଂ||

दोहा/सोरठा
ସଜି ଆରତୀ ଅନେକ ବିଧି ମଂଗଲ ସକଲ ସାରି|
ଚଲୀଂ ମୁଦିତ ପରିଛନି କରନ ଗଜଗାମିନି ବର ନାରି||317||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: