6.2.132

चौपाई
ଏହି ବିଧି ମୁନିବର ଭବନ ଦେଖାଏ| ବଚନ ସପ୍ରେମ ରାମ ମନ ଭାଏ||
କହ ମୁନି ସୁନହୁ ଭାନୁକୁଲନାଯକ| ଆଶ୍ରମ କହଉସମଯ ସୁଖଦାଯକ||
ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି କରହୁ ନିବାସୂ| ତହତୁମ୍ହାର ସବ ଭାି ସୁପାସୂ||
ସୈଲୁ ସୁହାବନ କାନନ ଚାରୂ| କରି କେହରି ମୃଗ ବିହଗ ବିହାରୂ||
ନଦୀ ପୁନୀତ ପୁରାନ ବଖାନୀ| ଅତ୍ରିପ୍ରିଯା ନିଜ ତପବଲ ଆନୀ||
ସୁରସରି ଧାର ନାଉମଂଦାକିନି| ଜୋ ସବ ପାତକ ପୋତକ ଡାକିନି||
ଅତ୍ରି ଆଦି ମୁନିବର ବହୁ ବସହୀଂ| କରହିଂ ଜୋଗ ଜପ ତପ ତନ କସହୀଂ||
ଚଲହୁ ସଫଲ ଶ୍ରମ ସବ କର କରହୂ| ରାମ ଦେହୁ ଗୌରବ ଗିରିବରହୂ||

दोहा/सोरठा
ଚିତ୍ରକୂଟ ମହିମା ଅମିତ କହୀଂ ମହାମୁନି ଗାଇ|
ଆଏ ନହାଏ ସରିତ ବର ସିଯ ସମେତ ଦୋଉ ଭାଇ||132||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: