6.2.308

चौपाई
ଏକୁ ମନୋରଥୁ ବଡ଼ ମନ ମାହୀଂ| ସଭଯସକୋଚ ଜାତ କହି ନାହୀଂ||
କହହୁ ତାତ ପ୍ରଭୁ ଆଯସୁ ପାଈ| ବୋଲେ ବାନି ସନେହ ସୁହାଈ||
ଚିତ୍ରକୂଟ ସୁଚି ଥଲ ତୀରଥ ବନ| ଖଗ ମୃଗ ସର ସରି ନିର୍ଝର ଗିରିଗନ||
ପ୍ରଭୁ ପଦ ଅଂକିତ ଅବନି ବିସେଷୀ| ଆଯସୁ ହୋଇ ତ ଆବୌଂ ଦେଖୀ||
ଅବସି ଅତ୍ରି ଆଯସୁ ସିର ଧରହୂ| ତାତ ବିଗତଭଯ କାନନ ଚରହୂ||
ମୁନି ପ୍ରସାଦ ବନୁ ମଂଗଲ ଦାତା| ପାବନ ପରମ ସୁହାବନ ଭ୍ରାତା||
ରିଷିନାଯକୁ ଜହଆଯସୁ ଦେହୀଂ| ରାଖେହୁ ତୀରଥ ଜଲୁ ଥଲ ତେହୀଂ||
ସୁନି ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଭରତ ସୁଖ ପାବା| ମୁନି ପଦ କମଲ ମୁଦିତ ସିରୁ ନାବା||

दोहा/सोरठा
ଭରତ ରାମ ସଂବାଦୁ ସୁନି ସକଲ ସୁମଂଗଲ ମୂଲ|
ସୁର ସ୍ବାରଥୀ ସରାହି କୁଲ ବରଷତ ସୁରତରୁ ଫୂଲ||308||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: