6.2.312

चौपाई
ଏହି ବିଧି ଭରତୁ ଫିରତ ବନ ମାହୀଂ| ନେମୁ ପ୍ରେମୁ ଲଖି ମୁନି ସକୁଚାହୀଂ||
ପୁନ୍ଯ ଜଲାଶ୍ରଯ ଭୂମି ବିଭାଗା| ଖଗ ମୃଗ ତରୁ ତୃନ ଗିରି ବନ ବାଗା||
ଚାରୁ ବିଚିତ୍ର ପବିତ୍ର ବିସେଷୀ| ବୂଝତ ଭରତୁ ଦିବ୍ଯ ସବ ଦେଖୀ||
ସୁନି ମନ ମୁଦିତ କହତ ରିଷିରାଊ| ହେତୁ ନାମ ଗୁନ ପୁନ୍ଯ ପ୍ରଭାଊ||
କତହୁନିମଜ୍ଜନ କତହୁପ୍ରନାମା| କତହୁବିଲୋକତ ମନ ଅଭିରାମା||
କତହୁବୈଠି ମୁନି ଆଯସୁ ପାଈ| ସୁମିରତ ସୀଯ ସହିତ ଦୋଉ ଭାଈ||
ଦେଖି ସୁଭାଉ ସନେହୁ ସୁସେବା| ଦେହିଂ ଅସୀସ ମୁଦିତ ବନଦେବା||
ଫିରହିଂ ଗଏଦିନୁ ପହର ଅଢ଼ାଈ| ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଲ ବିଲୋକହିଂ ଆଈ||

दोहा/सोरठा
ଦେଖେ ଥଲ ତୀରଥ ସକଲ ଭରତ ପା ଦିନ ମାଝ|
କହତ ସୁନତ ହରି ହର ସୁଜସୁ ଗଯଉ ଦିବସୁ ଭଇ ସା||312||

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: